Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2018

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Asia/9

 

13.03.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 66

Maria Akatemia yhdistys ry:n oikaisuvaatimus sosiaali- ja terveyslautakunnan avustuspäätöksestä

HEL 2018-000839 T 02 05 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Jäsen Katju Aro pyysi asian pöydälle.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Johanna Simpanen, talouspäällikkö, puhelin: 310 87754

johanna.simpanen(a)hel.fi

Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hylätä Maria Akatemia yhdistys ry:n oikaisuvaatimuksen sosiaali- ja terveyslautakunnan järjestöavustuspäätöksestä 12.12.2017, 327 §.

Perustelut

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökset järjestöjen tekemistä avustushakemuksista perustuvat kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettaviin yleisohjeisiin (12.12.2011) sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan 3.9.2013 (288 §) vahvistamiin avustusten jakoperusteisiin.

Maria Akatemia yhdistys ry anoi vuodelle 2018 sosiaali- ja terveyslautakunnalta avustusta 24 000 euroa käytettäväksi helsinkiläisten naisten ja äitien väkivaltaa ehkäisevän ja ennaltaehkäisevän työn kolmeen eri toimintamuotoon. Vuodelle 2017 avustusta oli myönnetty 18 000 euroa samaan tarkoitukseen.

Sosiaali- ja terveyslautakunta teki hylkäävän päätöksen, jonka perusteluissa mainittiin, että avustusta helsinkiläisten naisten ja äitien väkivaltaa ehkäisevään ja ennaltaehkäisevään työhön ei voida myöntää, koska aikaisemmille vuosille myönnettyjen avustusten käytön valvonnassa kävi ilmi, että avustuksia on avustuspäätösten vastaisesti siirretty käytettäväksi seuraavina vuosina.

Avustushakemuksen liitteenä olevasta vuoden 2016 tilinpäätöksestä käy ilmi, että Maria Akatemia yhdistys ry on siirtänyt sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämiä avustusrahoja vuosilta 2015 ja 2016 käytettäväksi osin seuraavina vuosina. Tämän on avustuspäätöksen vastaista, koska vuodelle 2016 myönnetyn avustuksen ehdoissa todetaan, että rahoitus tulee käyttää vuoden 2016 aikana avustuksen käyttötarkoitukseksi nimettyyn toimintaan helsinkiläisiin kohdistuvana (sosiaali- ja terveyslautakunta 15.12.2015, § 373). Sama ehto sisältyi vuoden 2015 avustuspäätökseen.  

Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavien yleisohjeiden (liite 4) kohdassa 10 annetaan ohjeet avustuksen käytön valvontaan. Tässä tapauksessa on todettava, että yhdistys ei ole noudattanut vuodelle 2016 myönnetyn avustuksen ehtoja. Tästä syystä yhdistykseltä ei ole saatu ohjeen kohdassa 9.4 edellytettyä hyväksyttävää selvitystä edellisen avustuksen käytöstä. Näin ollen uutta avustusta ei voida esittää.

Edellä kuvatun perusteella voidaan katsoa, että oikaisuvaatimuksessa esitetyt perustelut eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen.

Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty näyttöä siitä, että sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös olisi syntynyt virheellisessä järjestyksessä tai että päätöksen tehnyt viranomainen olisi ylittänyt toimivaltansa tai että päätös olisi muutenkaan lainvastainen.

Esittelijän perustelut

Talouspäällikkö Johanna Simpanen ja erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen ovat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tätä asiaa käsiteltäessä.

Maria Akatemia yhdistys ry:n avustushakemus on tämän asian liitteenä 1. Hakemuksen liitteet ovat nähtävillä kokouksessa sekä tiistaina 13.3.2018 klo 12.00−16.00 osoitteessa Kallion virastotalo, Toinen linja 4 A, 5. krs, huone 519.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan yhdistyksen avustushakemuksesta tekemä päätös 12.12.2017, 327 § on tämän asian liitteenä 2.

Yhdistyksen oikaisuvaatimus on tämän asian liitteenä 3.

Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet (12.12.2011) ovat tämän asian liitteenä 4.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämien avustusten hakukuulutus, josta näkyvät avustusten jakoperusteet, on tämän asian liitteenä 5.

Oikaisuvaatimus on tehty kuntalain 93 §:n mukaisessa määräajassa.

Maria Akatekaisuvaatimuksessaan, että sille myönnetään haettu 18 000 euron avustussumma. Yhdistys kylläkin haki 24 000 euron avustusta.

Perusteluina oikaisuvaatimukselle esitetään avustettavaksi haetun toiminnan merkitys ja se, että loppuvuoden ryhmien toteutumisaikataulun vuoksi osa kustannuksista on jakautunut seuraavalle vuodelle. Avustuksen jääminen saamatta aiheuttaa helsinkiläisiin naisiin kohdentuen ehkäisevän väkivaltatyön vähenemisen ja ennaltaehkäisevän työn äitiryhmätoiminnan lakkauttamisen.

Kaupungin avustusohjeen kohdan 10 mukaan avustusten käyttämiselle asetettuja ehtoja tulee valvoa ja tilanteeseen tulee puuttua, jos ehtoja ei ole noudatettu. Maria Akatemia yhdisty ry. ei ole noudattanut vuodelle 2016 myönnetyn avustuksen ehtoja kaikilta osin ja tästä syystä oikaisuvaatimusta ei voida hyväksyä.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Johanna Simpanen, talouspäällikkö, puhelin: 310 87754

johanna.simpanen(a)hel.fi

Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Avustushakemus Maria Akatemia yhdistys ry.

2

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös avustuksista vuodelle 2018, 12.12.2017, § 327

3

Oikaisuvaatimus Maria Akatemia yhdistys ry, ilman allekirjoitusta

4

Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet

5

Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustusten hakukuulutus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Maria Akatemia yhdistys ry.

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös
Liite 4
Liite 5

Tiedoksi

Talous- ja suunnittelupalvelut

Talouden tuki

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566