Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2018

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Asia/6

 

13.03.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 63

Helsingin seudun elatusvelvolliset ry:n oikaisuvaatimus toimialajohtajan avustuspäätöksestä

HEL 2018-000925 T 02 05 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hylätä Helsingin seudun elatusvelvolliset ry:n oikaisuvaatimuksen toimialajohtajan avustuspäätöksestä 19.12.2017, 106 §.

Perustelut

Toimialajohtajan päätökset järjestöjen tekemistä avustushakemuksista perustuvat kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettaviin yleisohjeisiin (12.12.2011) sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan 3.9.2013 (288 §) vahvistamiin avustusten jakoperusteisiin.

Helsingin aseudun elatusvelvolliset ry:n anoi vuodelle 2018 sosiaali- ja terveyslautakunnalta avustusta 6 500 euroa ilmoittaen käyttötarkoituksiksi Lapsimessut Messukeskuksessa, Isänpäiväjuhla, koulutusseminaarit keväällä ja syksyllä, tiedottaminen erityisesti uudesta lapsenhuoltolaista sekä vertaistuki ja tiedottaminen jäsenistölle ajankohtaisista asioista.

Toimialajohtaja teki hakemuksesta hylkäävän päätöksen, jonka perusteluissa todettiin, että avustusta ei myönnetä, koska yksittäiset tapahtumat kuten Lapsimessut, Isänpäivänjuhla ja koulutusseminaarit eivät ole sosiaali- ja terveyslautakunnan avustusten jakoperusteiden mukaista toimintaa.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustusten jakoperusteiden (liite 5) mukaan kertaluontoisia kohdeavustuksia ei pääsääntöisesti myönnetä. Yksittäisiä tilaisuuksia ja koulutustapahtumia voidaan pitää kertaluontoisina tapahtumina.

Edellä kuvatun perusteella voidaan katsoa, että oikaisuvaatimuksessa esitetyt perustelut eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen.

Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty näyttöä siitä, että toimialajohtajan päätös olisi syntynyt virheellisessä järjestyksessä tai että päätöksen tehnyt viranomainen olisi ylittänyt toimivaltansa tai että päätös olisi muutenkaan lainvastainen.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Johanna Simpanen, talouspäällikkö, puhelin: 310 87754

johanna.simpanen(a)hel.fi

Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Avustushakemus Helsingin seudun elatusvelvolliset ry.

2

Toimialajohtajan päätös avustuksista vuodelle 2018, 19.12.2017, § 106

3

Oikaisuvaatimus Helsingin seudun elatusvelvolliset ry, ilman allekirjoitusta

4

Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet

5

Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustusten hakukuulutus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Helsingin seudun elatusvelvolliset ry

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös
Liite 4
Liite 5

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Talouspäällikkö Johanna Simpanen ja erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen ovat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tätä asiaa käsiteltäessä.

Helsingin aseudun elatusvelvolliset ry:n avustushakemus on tämän asian liitteenä 1. Hakemuksen liitteet ovat nähtävillä kokouksessa sekä tiistaina 13.3.2018 klo 12.00−16.00 osoitteessa Kallion virastotalo, Toinen linja 4 A, 5. krs, huone 519.

Toimialajohtajan yhdistyksen avustushakemuksesta tekemä päätös 19.12.2017, 106 § on tämän asian liitteenä 2.

Yhdistyksen oikaisuvaatimus on tämän asian liitteenä 3.

Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet (12.12.2011) ovat tämän asian liitteenä 4.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämien avustusten hakukuulutus, josta näkyvät avustusten jakoperusteet, on tämän asian liitteenä 5.

Oikaisuvaatimus on tehty kuntalain 93 §:n mukaisessa määräajassa.

Helsingin seudun elatusvelvolliset ry pyytää harkitsemaan avustushakemusta uudestaan ja myöntämään haetun avustuksen 6 500 euroa.

Perusteluina oikaisuvaatimukselle esitetään, että avustusta ei ole haettu yksittäisiin tapahtumiin. Lisäksi todetaan muiden muassa että, yhdistyksen jäsenmäärä on kasvanut ja toiminnan painopisteitä ovat neuvonta, vertaistuki, lainsäädäntöön vaikuttaminen sekä uusien lakien ja oikeuskäytäntöjen opastaminen.

Toisin kuin oikaisuvaatimuksessa todetaan, yhdistyksen hakemuksessa avustuksen käyttötarkoitukseksi esitetään ensimmäisinä Lapsimessut Helsingin Messukeskuksessa, Isänpäiväjuhla sekä koulutusseminaarit keväällä ja syksyllä. Tämän jälkeen ilmoitetaan tiedottaminen erityisesti uudesta lapsenhuoltolaista sekä vertaistuki ja tiedottaminen jäsenistölle ajankohtaisista asioista.

Yhdistyksen vuoden 2018 talousarviossa menolajeina on ilmoitettu: 1. postitus, 2. varaston vuokra, 3. palkat ja palkkiot, 4. ilmoitukset, tiedotukset ja mainonta, 5. hallituksen ja yhdistyksen kokoukset, 6. esite ja käyntikortit, 7. tapahtumat lapsille ja perheille, 8. yleisötilaisuudet, 9. tietotekniikkakulut ja 10. muut kulut. 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustusten jakoperusteiden (liite 5) kohdan 4 mukaan avustus kohdennetaan pääsääntöisesti välittömään auttamis- ja tukemistoimintaan. Tästä syystä ei ensisijaisesti avusteta välillistä järjestötyötä, kuten yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa ja järjestön tunnetuksi tekemistä. Järjestötoiminnan hallinnollisia ja vieraanvaraisuuteen liittyviä kuluja ei myöskään avusteta. Tällaisia ovat esimerkiksi kokouskulut, tarjoilut, toimistotarvikkeet, kalusteet, ATK, Internet, AV-laitteet, puhelin, posti, matka- tai päivärahat, henkilökunnan koulutus, julkaisujen tilaaminen tai tuottaminen, korjausrakentaminen ja remontointi sekä yleiset kiinteistönhoitokulut. Sellaisia ajanvietteeseen liittyviä kuluja, jotka järjestön tai osallistujien voidaan katsoa pystyvän kustantamaan itse, ei myöskään avusteta. Tällaisia voivat olla esimerkiksi luentopalkkiot, juhlat ja retket. Jakoperusteiden kohdan 5 mukaan kertaluontoisia kohdeavustuksia ei pääsääntöisesti myönnetä.

Yhdistyksen talousarviossa mainituista kuluista suurin osa kohdentuu sellaisiin menoihin, joita edellä mainittujen jakoperusteiden mukaisesti ei pääsääntöisesti avusteta. Talousarviossa ei ole eritelty menoja, jotka kohdentuisivat suoraan välittömään vertaistukitoimintaan, joten sen laajuutta ei ole mahdollista arvioida.

Lisäksi todetaan, että yhdistyksen vuoden 2016 tilikauden tulos oli 2 465,35 euroa ylijäämäinen, taseen oma pääoma vuonna 2016 oli 15 021,49 euroa ja omavaraisuusaste 93,5 %. Näillä perustein voidaan olettaa, että yhdistyksen toiminta voi jatkua myös ilman sosiaali- ja terveyslautakunnan avustusta.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Johanna Simpanen, talouspäällikkö, puhelin: 310 87754

johanna.simpanen(a)hel.fi

Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Avustushakemus Helsingin seudun elatusvelvolliset ry.

2

Toimialajohtajan päätös avustuksista vuodelle 2018, 19.12.2017, § 106

3

Oikaisuvaatimus Helsingin seudun elatusvelvolliset ry, ilman allekirjoitusta

4

Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet

5

Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustusten hakukuulutus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Helsingin seudun elatusvelvolliset ry

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös
Liite 4
Liite 5

Tiedoksi

Talous- ja suunnittelupalvelut

Talouden tuki

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566