Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2018

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Asia/5

 

13.03.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 62

Drumsö Pensionärer rf:n oikaisuvaatimus toimialajohtajan avustuspäätöksestä

HEL 2018-000030 T 02 05 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hylätä Drumsö Pensionärer rf:n oikaisuvaatimuksen toimialajohtajan avustuspäätöksestä 19.12.2017, 106 §.

Perustelut

Toimialajohtajan päätökset järjestöjen tekemistä avustushakemuksista perustuvat kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettaviin yleisohjeisiin (12.12.2011) sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan 3.9.2013 (288 §) vahvistamiin avustusten jakoperusteisiin.

Drumsö Pensionärer rf anoi vuodelle 2018 sosiaali- ja terveyslautakunnalta avustusta 1 000 euroa käytettäväksi tilaisuuksien vuokrakuluihin.

Toimialajohtaja teki hakemuksesta hylkäävän päätöksen, jonka perusteluissa todettiin, että helsinkiläisten ikäihmisten kuukausitapaamisten tilakuluihin ei myönnetä avustusta, koska toimitetuissa asiakirjoissa on epäselvyyksiä. Epäselvyydet koskivat yhdistyksen vuoden 2016 tilinpäätöstä, jossa tilikauden tulos oli laskettu virheellisesti.

Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavien yleisohjeiden (liite 4) kohdassa 2.8 todetaan, että avustuksen saajien on pidettävä kirjanpitoa kirjanpitolain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten edellyttämällä tavalla. Tämä ehto ei täyty yhdistyksen avustushakemuksessa, koska hallitus, toiminnantarkastajat ja yhdistyksen kokous ovat hyväksyneet laskuvirheitä sisältävän tilinpäätöksen vuodelta 2016.

Edellä kuvatun perusteella voidaan katsoa, että oikaisuvaatimuksessa esitetyt perustelut eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen.

Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty näyttöä siitä, että toimialajohtajan päätös olisi syntynyt virheellisessä järjestyksessä tai että päätöksen tehnyt viranomainen olisi ylittänyt toimivaltansa tai että päätös olisi muutenkaan lainvastainen.

Käsittely

Talouspäällikkö Johanna Simpanen ja erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen olivat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä. Heitä kuultiin samassa yhteydessä myös muista sosiaali- ja terveyslautakunnan avustuksia koskevissa oikaisuvaatimusasioissa (tämän pöytäkirjan § 63−69). Tästä syystä jäsen Tuomas Tuure poistui esteellisenä asiantuntijoiden kuulemisen ajaksi kokoustilasta, koska keskustelu koski myös oikaisuvaatimuksen tehnyttä Kynnys ry:tä, johon hän on palvelussuhteessa (hallintolaki 28.1 § 4 kohta). Asiantuntijoiden kuulemisen jälkeen jäsen Tuomas Tuure palasi kokoustilaan ja osallistui tätä asiaa koskevaan keskusteluun ja päätöksentekoon.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Johanna Simpanen, talouspäällikkö, puhelin: 310 87754

johanna.simpanen(a)hel.fi

Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Avustushakemus Drumsö pensionärer ry.

2

Toimialajohtajan päätös avustuksista vuodelle 2018, 19.12.2017, § 106

3

Oikaisuvaatimus Drumsö pensionärer ry, ilman allekirjoitusta

4

Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet

5

Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustusten hakukuulutus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Drumsö Pensionärer rf

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös
Liite 4
Liite 5

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Talouspäällikkö Johanna Simpanen ja erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen ovat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tätä asiaa käsiteltäessä.

Drumsö Pensionärer rf:n avustushakemus on tämän asian liitteenä 1. Hakemuksen liitteet ovat nähtävillä kokouksessa sekä tiistaina 13.3.2018 klo 12.00−16.00 osoitteessa Kallion virastotalo, Toinen linja 4 A, 5. krs, huone 519.

Toimialajohtajan yhdistyksen avustushakemuksesta tekemä päätös 19.12.2017, 106 § on tämän asian liitteenä 2.

Yhdistyksen oikaisuvaatimus on tämän asian liitteenä 3.

Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet (12.12.2011) ovat tämän asian liitteenä 4.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämien avustusten hakukuulutus, josta näkyvät avustusten jakoperusteet, on tämän asian liitteenä 5.

Oikaisuvaatimus on tehty kuntalain 93 §:n mukaisessa määräajassa.

Drumsö Pensionärer rf pyytää oikaisuvaatimuksessaan, että yhdistykselle myönnettäisiin avustusta vuokraan.

Perusteluina oikaisuvaatimukselle esitetään, että yhdistys on pyynnöstä toimittanut tilinpäätöksestä uudet lomakkeet, koska niiden kopioon oli ilmestynyt laskuvirhe ja että vuoden 2016 kirjanpito on täysin oikea ilman laskuvirhettä ja perustuu siihen dokumenttiin, jonka perusteella kirjanpitäjä on sen hyväksynyt.

Oikaisuvaatimuksen yhteydessä toimitettiin pyynnöstä vuoden 2016 tilinpäätös, johon oli käsin korjattu lukuja sen mukaisesti kuin sosiaali- ja terveystoimesta oli yhdistykselle ilmoitettu.

Havaitusta virheestä ilmoitettiin yhdistykselle hakemusten käsittelyvaiheessa syksyllä 2017. Yhdistys ei siinä vaiheessa pysynyt virhettä korjaamaan. Oikaisuvaatimuksen yhteydessä toimitetusta korjatusta tilinpäätöksestä ei ole saatujen tietojen mukaan toimitettu toiminnantarkastusta eikä sitä ole käsitelty yhdistyksen kokouksessa. Tästä syystä sitä ei voida pitää avustuskuulutuksen mukaisena virallisena liitteenä, vaan epävirallisena dokumenttina. Näin ollen sitä ei voida ottaa huomioon oikaisuvaatimusta puoltavana tekijänä.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Johanna Simpanen, talouspäällikkö, puhelin: 310 87754

johanna.simpanen(a)hel.fi

Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Avustushakemus Drumsö pensionärer ry.

2

Toimialajohtajan päätös avustuksista vuodelle 2018, 19.12.2017, § 106

3

Oikaisuvaatimus Drumsö pensionärer ry, ilman allekirjoitusta

4

Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet

5

Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustusten hakukuulutus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Drumsö Pensionärer rf

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös
Liite 4
Liite 5

Tiedoksi

Talous- ja suunnittelupalvelut

Talouden tuki

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566