Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2018

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Asia/5

 

27.02.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 48

Kehitysvammaisten ja autismin kirjon henkilöiden työ- ja päivätoiminnan hankinta

HEL 2018-001107 T 02 08 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi siten, että valmistelussa huomioidaan seuraavat seikat:

-varmistetaan palvelun jatkuvuus periaatteella, jonka mukaan asiakasta ei lähtökohtaisesti vastoin hänen tahtoaan siirretä päiväaikaisen toiminnan paikasta toiseen kilpailutuksesta johtuen.

-Kehitysvammaisella tai autistisella asukkaalla on YK:n vammaissopimuksen mukaan oltava oikeus itse päättää, keiden kanssa haluaa toimia ja olla kanssakäymisissä omassa elinympäristössään. Päätös voi muodostua itsenäisesti tai tuetun päätöksenteon avulla. Lautakunta edellyttää, että määritellään selkeästi, miten asiakas valitsee puitesopimuksessa sekä miten yksilölliset tarpeet, erityiset olosuhteet, asiakkaan mielipide ja toivomukset ratkaisevat työ- ja päivätoiminnan valinnassa.

-Määritellään selkeämmin aluerajaus, mistä puitesopimuksen palvelua hankintaan (esim. Helsingin seutu / PKS)

-Korostetaan lisää henkilöstön osaamista (pohjakoulutus, kehitysvammahuollon ja autismikirjon osaaminen, lisäkoulutuksen vaatimustaso), henkilöstön kokemusta ko. palvelusta ja pysyvyyttä niin kaikkia tuottajia koskevissa laatuvaatimuksissa kuin laadussa saatavissa lisäpisteissä

-Edellytetään tarjoajilta myös toiminnan vakautta sekä tietoja taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta.

-Selvitetään mahdollisuuksia pyytää tarjoajilta ja erityisesti sopimuskumppaneilta tietoja verojalanjäljestä.

-Tuodaan lautakunnalle perustelut hintakaton hintojen muodostumiselle ja vaikutuksille esimerkiksi uusien ja vanhojen asiakkaiden kohdalla ja selvitys myös vaihtoehdosta, jossa hintakattoa ei ole (myös mahdollinen kustannusvaikutus)

-Tuodaan lautakunnalle dokumentaatio kuulemisissa esille tulleista ehdotuksista sekä yhteenveto osallisuuden kautta tulleista muutoksissa hankinnassa.

Lisäksi lautakunta edellyttää, että lautakunnalle tuodaan kilpailutuksen tulos tiedoksi sen valmistuttua ja että mahdollisista optiokausista päätetään lautakunnassa. Lautakunta edellyttää, että kilpailutuksen vaikutuksista palveluiden arvioituun laatuun (mukaan lukien asiakaskokemus) ja toiminnan kokonaishintaan tuodaan katsaus lautakuntaan vuoden 2019 aikana.

Käsittely

Puheenjohtaja Sanna Vesikansa esitti asiassa palautusehdotuksen (palautusehdotus 1), jonka jälkeen keskustelu rajattiin koskemaan asian palauttamista uudelleen valmisteluun.

Palautusehdotus 1:
Puheenjohtaja Sanna Vesikansa: Palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että

-varmistetaan palvelun jatkuvuus periaatteella, jonka mukaan asiakasta ei lähtökohtaisesti vastoin hänen tahtoaan siirretä päiväaikaisen toiminnan paikasta toiseen kilpailutuksesta johtuen.

-Kehitysvammaisella tai autistisella asukkaalla on YK:n vammaissopimuksen mukaan oltava oikeus itse päättää, keiden kanssa haluaa toimia ja olla kanssakäymisissä omassa elinympäristössään. Päätös voi muodostua itsenäisesti tai tuetun päätöksenteon avulla. Lautakunta edellyttää, että määritellään selkeästi, miten asiakas valitsee puitesopimuksessa sekä miten yksilölliset tarpeet, erityiset olosuhteet, asiakkaan mielipide ja toivomukset ratkaisevat työ- ja päivätoiminnan valinnassa.

-Määritellään selkeämmin aluerajaus, mistä puitesopimuksen palvelua hankintaan (esim. Helsingin seutu / PKS).

-Korostetaan lisää henkilöstön osaamista (pohjakoulutus, kehitysvammahuollon ja autismikirjon osaaminen, lisäkoulutuksen vaatimustaso), henkilöstön kokemusta ko. palvelusta ja pysyvyyttä niin kaikkia tuottajia koskevissa laatuvaatimuksissa kuin laadussa saatavissa lisäpisteissä.

-Edellytetään tarjoajilta myös toiminnan vakautta sekä tietoja taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta.

-Selvitetään mahdollisuuksia pyytää tarjoajilta ja erityisesti sopimuskumppaneilta tietoja verojalanjäljestä.

-Tuodaan lautakunnalle perustelut hintakaton hintojen muodostumiselle ja vaikutuksille esimerkiksi uusien ja vanhojen asiakkaiden kohdalla ja selvitys myös vaihtoehdosta, jossa hintakattoa ei ole (myös mahdollinen kustannusvaikutus).

-Tuodaan lautakunnalle dokumentaatio kuulemisissa esille tulleista ehdotuksista sekä yhteenveto osallisuuden kautta tulleista muutoksissa hankinnassa.

Lisäksi lautakunta edellyttää, että lautakunnalle tuodaan kilpailutuksen tulos tiedoksi sen valmistuttua ja että mahdollisista optiokausista päätetään lautakunnassa. Lautakunta edellyttää, että kilpailutuksen vaikutuksista palveluiden arvioituun laatuun (mukaan lukien asiakaskokemus) ja toiminnan kokonaishintaan tuodaan katsaus lautakuntaan vuoden 2019 aikana.

Kannattaja: jäsen Sami Heistaro

Asian palauttamisesta uudelleen valmisteluun äänestettiin seuraavasti:

1 äänestys

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Palautusehdotus 1 (puheenjohtaja Sanna Vesikansa): Palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että

-varmistetaan palvelun jatkuvuus periaatteella, jonka mukaan asiakasta ei lähtökohtaisesti vastoin hänen tahtoaan siirretä päiväaikaisen toiminnan paikasta  toiseen kilpailutuksesta johtuen.

-Kehitysvammaisella tai autistisella asukkaalla on YK:n vammaissopimuksen mukaan oltava oikeus itse päättää, keiden kanssa haluaa toimia ja olla kanssakäymisissä omassa elinympäristössään. Päätös voi muodostua itsenäisesti tai tuetun päätöksenteon avulla. Lautakunta edellyttää, että määritellään selkeästi, miten asiakas valitsee puitesopimuksessa sekä miten yksilölliset tarpeet, erityiset olosuhteet, asiakkaan mielipide ja toivomukset ratkaisevat työ- ja päivätoiminnan valinnassa.

-Määritellään selkeämmin aluerajaus, mistä puitesopimuksen palvelua hankintaan (esim. Helsingin seutu / PKS).

-Korostetaan lisää henkilöstön osaamista (pohjakoulutus, kehitysvammahuollon ja autismikirjon osaaminen, lisäkoulutuksen vaatimustaso), henkilöstön kokemusta ko. palvelusta ja pysyvyyttä niin kaikkia tuottajia koskevissa laatuvaatimuksissa kuin laadussa saatavissa lisäpisteissä.

-Edellytetään tarjoajilta myös toiminnan vakautta sekä tietoja taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta.

-Selvitetään mahdollisuuksia pyytää tarjoajilta ja erityisesti sopimuskumppaneilta tietoja verojalanjäljestä.

-Tuodaan lautakunnalle perustelut hintakaton hintojen muodostumiselle ja vaikutuksille esimerkiksi uusien ja vanhojen asiakkaiden kohdalla ja selvitys myös vaihtoehdosta, jossa hintakattoa ei ole (myös mahdollinen kustannusvaikutus).

-Tuodaan lautakunnalle dokumentaatio kuulemisissa esille tulleista ehdotuksista sekä yhteenveto osallisuuden kautta tulleista muutoksissa hankinnassa.

Lisäksi lautakunta edellyttää, että lautakunnalle tuodaan kilpailutuksen tulos tiedoksi sen valmistuttua ja että mahdollisista optiokausista päätetään lautakunnassa. Lautakunta edellyttää, että kilpailutuksen vaikutuksista palveluiden arvioituun laatuun (mukaan lukien asiakaskokemus) ja toiminnan kokonaishintaan tuodaan katsaus lautakuntaan vuoden 2019 aikana.

Jaa-äänet: 1
Katju Aro

Ei-äänet: 11
Tapio Bergholm, Leo Bergman, Cecilia Ehrnrooth, Saku Etholen, Sami Heistaro, Kati Juva, Seija Muurinen, Laura Nordström, Daniel Sazonov, Karita Toijonen, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 1
Mari Rantanen

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi puheenjohtaja Sanna Vesikansa palautusesityksen äänin 11 - 1 (tyhjää 1).

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Tuomas Riihivaara, vastaava hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 43217

tuomas.riihivaara(a)hel.fi

Minna Eronen, ostopalvelupäällikkö, puhelin: 310 24859

minna.eronen(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (Muu salassapidon peruste, HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)

2

Salassa pidettävä (Muu salassapidon peruste, HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)

3

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)

4

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)

5

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

 

Ostopalvelupäällikkö

 

Vastaava hankinta-asiantuntija

 

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää:

A Hyväksyä kehitysvammaisten ja autismin kirjon henkilöiden työ- ja päivätoiminnan kilpailutuksen periaatteet ja ehdot sekä oikeuttaa sosiaali- ja terveystoimialan tekemään tarjouspyyntöasiakirjoihin tarvittaessa välttämättömiä vähäisiä muutoksia.

B Oikeuttaa perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan:

        tekemään hankinnasta päätöksen

        päättämään optiokauden käyttöönotosta

        allekirjoittamaan hankintapäätöksen perusteella solmittavat sopimukset

        päättämään sopimusten irtisanomisista ja purkamisista.

Esittelijän perustelut

Vastaava hankinta-asiantuntija Tuomas Riihivaara, ostopalvelupäällikkö Minna Eronen ja hankintalakimies Jukka Harno ovat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Hankintavaltuuksista päättäminen

Sosiaali- ja terveyslautakunta on 12.12.2017 § 334 päättänyt sosiaali- ja terveystoimialan viranhaltijoiden hankintavaltuuksista siten, että perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan osalta vahvistettu hankintaraja on 500 000 euroa. Nyt tehtävällä päätöksellä lautakunta oikeuttaa perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan tekemään hankinnasta päätöksen, jonka laskennallinen arvo on enemmän kuin 500 000 euroa.

Hankinnan kohde

Hankinnan kohteena on päiväaikaisen toiminnan palvelut helsinkiläisille kehitysvammaisille ja autismin kirjon henkilöille. Toiminnan tavoitteet perustuvat palvelun käyttäjien toiveisiin ja tarpeisiin ja tavoitteena voi olla esim. henkilön toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen, osallisuuden tukeminen, erilaisten kokemusten tarjoaminen tai palkkatyöhön työllistyminen. Toiminnan sisältö ja toteuttaminen sovitaan yhteisesti palvelun käyttäjän kanssa hänen henkilökohtaisessa suunnitelmassaan. Palvelun käyttäjän toimintakykyä ja tuen tarvetta arvioidaan jatkuvasti. Päiväaikaisen toiminnan painopiste voi olla osallisuuden tukemisessa tai työllistymisen edistämisessä. Toimintaa voidaan järjestää sekä erillisissä toimintayksiköissä että niiden ulkopuolella.

Hankinnan kilpailuttamisen taustaa

Kehitysvammaisten ja autismin kirjon henkilöiden työ- ja päivätoimintapalvelut kuuluvat hankintalain (1397/2016) luvun 12 liitteen E mukaisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin, jotka ostopalveluna hankittuina ovat nykyisenkin lainsäädännön velvoittamina lähtökohtaisesti kilpailutettava, ellei aikaisemmassa kilpailutuksessa olemassa olevia asiakaskohtaisia sopimussuhteita ole määritelty jatkumaan toistaiseksi voimassa olevina varsinaisen hankintasopimuksen päättyessä tai ellei vanhoihin asiakaskohtaisiin sopimuksiin sovelleta hankintalainsäädännössä asetettua poikkeusta kilpailuttamisvelvollisuudesta asiakkaan kannalta merkittävän asiakassuhteen turvaamiseksi. Hankintalainsäädännössä asetetun poikkeuksen soveltamista harkitaan asiakaskohtaisesti ottaen huomioon myös sopimusten Tilaajalle asettamat velvollisuudet. Ns. vanhoja asiakkaita koskevan työ- ja päivätoiminnan jatkuvuuden on katsottu toteutuvan asiakassuhde huomioiden edellä sanotuin periaattein. Uusien asiakkaiden palvelut kuuluvat hankintalain soveltamisalan piiriin. Toteutettavat hankinnat täydentävät toimialan omaa tuotantoa, parhaillaan toimiala myös kartoittaa mahdollisuuksia siirtää palveluja palvelusetelin piiriin.

Tarjouskilpailu

Hankinnasta järjestetään tarjouskilpailu avoimella menettelyllä

Esitys tarjouspyyntöasiakirjoiksi on tämän esityksen liitteinä. Hankintalain (1397/2016) 60 §:n ja 138 §:n mukaan hankintailmoitusta ei saa julkaista muualla ennen kuin se on julkaistu julkisten hankintojen internet-osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi, joten tarjouspyyntöasiakirjoja ei julkaista internetissä.

Tarjouksen valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus hinnan painoarvon ollessa 80 % ja laadun 20 %. Tarjouspyynnössä ja sen liitteissä on esitetty tarjousten vertailuperusteet. Tarjouspyynnössä ja sen liitteissä on esitetty myös tarjoajalle ja tarjoukselle asetetut laadulliset vähimmäisvaatimukset (kelpoisuusvaatimukset), joiden on ehdottomasti täytyttävä koko sopimuskauden ajan. Tilaaja valvoo sopimusehtojen noudattamista.

Puitejärjestelyyn hyväksytään niin monta kokonaistaloudellisinta tarjoajaa, että tarjottu kapasiteetti yhteensä kattaa arvioidun palvelutarpeen. Kuitenkin valitaan enintään 20 kokonaisedullisinta tarjoajaa.

Palvelun laadun varmistaminen

Palvelun laadunvalvonnan keskiössä on laadulle asetetut, palvelukuvaukseen kirjatut vähimmäisvaatimukset, jotka palveluntuottajien on täytettävä koko sopimuskauden ajan. Tilaaja tekee säännöllistä laadunvalvontaa, jota tukee liitteenä olevassa sopimusluonnoksessa kuvattu kannustin- ja sanktiojärjestelmä. Tarjousvertailu tapahtuu kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella laadun painoarvon ollessa 20 %. Asiakasnäkökulmasta valideiksi ja vertailukelpoisiksi laatukriteereiksi on tunnistettu tarjoajan henkilöstön koulutustaso sekä tarjoajan käytössä olevat palvelun laatua mittaavat arviointimenetelmät. Vertailuperusteet on esitetty tarkemmin esityksen liitteessä 2. Palvelun laadun turvaamisen kannalta laadullisten vähimmäisvaatimuksen sekä asetetun laadun painoarvon katsotaan parhaiten toteuttavan asiakaskohtaista laatutavoitetta ja tuovan asiakkaalle parhaan mahdollisen lisäarvon niiden kautta. Hinnan merkitystä ei tule aliarvioida. Palvelun kustannusrakenne on raskas, joten hinnan laatua suurempi painoarvo turvaa parhaiten sen, ettei näennäisen tai asiakkaan kannalta lisäarvoa tuomattoman laadun tarjoaminen ja sen kautta laatupisteiden saaminen johda hinnaltaan kalliin palvelutuotannon valikoitumiseen ja siten nosta palvelun kustannusrakennetta merkittävästi. Tämä riski on todellinen, mikäli laadun pisteytystä painotetaan enemmän. Palvelumarkkinat tarjoavat tällä hetkellä varsin vakiintuneen palvelukonseptin kohderyhmän asiakkaille. Innovatiivisuutta ja laatua voidaan kehittää myös sopimuskauden aikana palveluntuottajien kanssa tehtävän yhteistyön kautta, mikä on huomioitu myös kannustinjärjestelmän kautta.

Asiakkaiden ja palveluntuottajien osallistaminen hankinnan valmisteluun

Toimialan laadunvalvontaprosessin oleellisena osana on jatkuva asiakasyhteistyö ja palautteen keruu hankinnan koko elinkaaren ajan. Nyt tehtävien hankintojen valmistelussa on kartoitettu markkinoiden tarjoamat mahdollisuudet sekä asiakasnäkökulma. Hankinnan valmistelun aikana toteutettiin laaja palvelun loppukäyttäjien kuuleminen, jonka tulokset on huomioitu laadituissa palvelukuvauksissa. Asiakkaiden omaisia ja lähi-ihmisiä on kuultu omaisilloissa sekä toimialan järjestämässä työpajassa. Vammaisneuvostolle palvelukuvauksen luonnoksia esiteltiin syksyllä 2017, neuvosto antaa tarjouspyyntöasiakirjoista lausunnon helmikuun 2018 aikana (vammaisneuvosto kokoontuu 26.2.). Tarjouspyyntöasiakirjoja koskevan palautteen antoa varten on perustettu sosiaalisen median alusta. Tämän alustan ja muiden kanavien kautta välitetyt palautteet ja kommentit on otettu huomioon hankinnan valmistelussa. Asiakkaiden edustajista ja kokemusasiantuntijoista on koottu raati, joka on osallistunut hankinnan valmisteluun ja joka osallistuu tarjousten vertailuun.

Laadullisena vertailuperusteena ei voida käyttää paikallisuuteen liittyviä kriteerejä, perustuen tällaisten vaatimusten katsomiseen Euroopan unionin sisämarkkinatavoitteiden vastaiseksi Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä (mm. C-552/13). Sen sijaan tässä hankinnassa on katsottu tarpeelliseksi asettaa työ- ja päivätoiminnan yksiköitä koskeva alueellinen rajaus laadulliseksi vähimmäisvaatimukseksi kaikille tarjouskilpailuun osallistuville tarjoajille, mikä on oikeuskäytännön (MaO 176/15) mukaan tietyin edellytyksin mahdollista.

Tehtävät sopimukset

Palvelu kilpailutetaan neljän (4) vuoden sopimuskaudelle. Sopimuskauden tavoiteltu alkamisajankohta on 1.5.2018. Palvelutarpeen täyttyminen taataan tarvittaessa hankintalain 110 § mahdollistamalla suorahankinnalla.

Perussopimuskauden jälkeen on mahdollista Tilaajan niin päättäessä jatkaa sopimusta enintään kahdella (2) vuodella.

Sosiaali- ja terveystoimiala varaa oikeuden irtisanoa sopimuksen kesken sopimuskauden, mikäli se on uuden sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämismallin vuoksi perusteltua.

Sosiaali- ja terveystoimiala ei sitoudu hankkimaan tiettyä määrää palvelua, vaan hankkii palvelun tarpeen mukaisesti.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Tuomas Riihivaara, vastaava hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 43217

tuomas.riihivaara(a)hel.fi

Minna Eronen, ostopalvelupäällikkö, puhelin: 310 24859

minna.eronen(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (Muu salassapidon peruste, HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)

2

Salassa pidettävä (Muu salassapidon peruste, HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)

3

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)

4

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)

5

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)

Muutoksenhaku

A

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

B

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

 

Ostopalvelupäällikkö

 

Vastaava hankinta-asiantuntija

 

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.02.2018 § 30

HEL 2018-001107 T 02 08 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

13.02.2018 Pöydälle

Puheenjohtaja Sanna Vesikansa pyysi asian pöydälle.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Tuomas Riihivaara, vastaava hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 43217

tuomas.riihivaara(a)hel.fi

Minna Eronen, ostopalvelupäällikkö, puhelin: 310 24859

minna.eronen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566