Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2018

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Asia/13

 

27.02.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 56

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien viranomaisten alla mainittuina päivinä tekemiä päätöksiä:

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja 8.2.2018

12 § Lapsiperheiden kotipalvelun sosiaalihuoltolaki (1301/2014) 19 § mukainen suorahankinta (Salassa pidettävä JulkL24 § 1 mom 25 k.)

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja 19.2.2018

13 § Vammaisten työ- ja päivätoiminnan päällikön virkaan valinta, työavain 7-1016-17

Perhe- ja sosiaalipalvelun johtaja 22.2.2018

14 § Karviaismäen toimintakeskus, tilapäinen sulkeminen ajalla 19.3. - 23.3.2018 väistötiloihin muuton vuoksi

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja 7.2.2018

9 § Sijaisten määrääminen sosiaali- ja terveystoimialalla johtajahammaslääkärille

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja 21.2.2018

10 § Psykiatria- ja päihdepalvelujen yksiköiden lyhytaikaiset sulkemiset 2018

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja 22.2.2018

11 § Sijaisen määrääminen sosiaali- ja terveystoimialalla, terveysasemien ja sisätautipoliklinikan johtajalääkärin sijaiset

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja 23.2.2018

12 § Terveys- ja päihdepalvelut -palvelukokonaisuuden johtoryhmän asettaminen

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja 23.2.2018

12 § Kotihoidon digitaalisen lukitusratkaisun hankinta Helsingin kaupungin Palvelukeskus Helsingiltä

Hallintojohtaja 12.2.2018

3 § Oikeuden antaminen hankintapalvelujen toimenhaltijoille hankintojen tekemiseksi

Hallintojohtaja 19.2.2018

4 § Hallinnon henkilöstötoimikunnan asettaminen

5 § Hallinnon johtoryhmän nimeäminen

Tietohallintopäällikkö 16.2.2018

9 § Sosiaali- ja terveystoimiala, SOSDW-ylläpitopalvelu ajalle 1.3.2018 - 28.2.2019

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Soili Korhonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Soili Korhonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566