Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2018

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Asia/3

 

27.02.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 46

Kallion perhekeskuksen tarveselvitys ja hankesuunnitelma

HEL 2018-001244 T 10 06 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Jäsen Saku Etholen pyysi asian pöydälle.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, puhelin: 310 42256

pirjo.sipilainen(a)hel.fi

Anne Jaakkola, arkkitehti, puhelin: 310 24504

anne.jaakkola(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä seuraavan Kallion perhekeskuksen tarveselvityksen ja hankesuunnitelman, jonka huoneistoala on 3 017,5 htm² ja arvio kokonaisvuokrasta 1 054 680 euroa vuodessa.

Esittelijän perustelut

Arkkitehti Anne Jaakkola on kutsuttuna asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 7.10.2014 § 347 sosiaali- ja terveysviraston (nyk. sosiaali- ja terveystoimialan) palveluverkon uudistamisen periaatelinjaukset ja toteuttamismallit ”Sosiaali- ja terveysviraston palveluverkkosuunnitelma vuoteen 2030” -raportin pääpiirteiden mukaisesti.

Suunnitelman mukaan vuonna 2030 Helsingissä on perhekeskuksia, terveys- ja hyvinvointikeskuksia, monipuolisia palvelukeskuksia sekä muita sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Näitä palveluja täydennetään sähköisillä ja asiakkaiden luo vietävillä palveluilla sekä tukemalla asukkaiden itsehoitoa ja omahoitoa.

Asiakkaan kannalta ison palvelukeskuksen etuna on monipuolisten palvelujen hyvä saatavuus niiden ammattilaisten toimesta, joita asiakas kulloinkin tarvitsee. Iso keskus pystyy tarjoamaan kaikkia palveluja laajennettuna palveluaikana.

Hankkeessa Kallion virastotalon terveysaseman tilat muutetaan perhekeskukseksi, kun terveysasemapalvelut siirtyvät Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskukseen. Perhekeskukseen kootaan kaikki lasten, nuorten ja heidän perheidensä tarvitsemat palvelut keskitetysti samaan pisteeseen uuden toimintakonseptin mukaisesti.

Kallion terveysasemalta perhekeskukselle vapautuvat tilat sijoittuvat helposti saavutettavaan liikenteen solmukohtaan. Keskus on helposti ja nopeasti saavutettavissa eri suunnista metrolla, busseilla ja raitiovaunulla. Sinne on esteetön kulku liikuntarajoitteisia asiakkaita ajatellen.

Tilojen suunnittelussa on otettu huomioon mahdollisesti tulevat maakunta- ja sote-uudistukset. Tilat ovat monikäyttöisiä ja muuntojoustavia ja ne mahdollistavat sekä suoran valinnan sote-keskuksen että liikelaitoksen tai molempien erilaisia toimintoja. Tilojen käyttö tarkentuu, kun maakunta-, sote- ja valinnanvapauslainsäädännöt on hyväksytty ja kun tulevan Uudenmaan maakunnan tahtotila tarkentuu.

Kallion perhekeskukseen sijoittuvat seuraavat palvelut: äitiys- ja lastenneuvolan terveydenhoitajan ja lääkärin palvelut, alle kouluikäisten suun terveystarkastukset ja ennaltaehkäisevä hoito, lapsiperheiden kotipalvelut, neuvolan psykologipalvelut, lapsiperheiden sosiaaliohjaus, kasvatus- ja perheneuvonnan palvelut, terapeuttinen vauvaperhetyö, vammaisten sosiaalityön palvelut, puhe-, fysio- ja toimintaterapia sekä lapsiperheiden palvelutarpeen arviointi ja tuki.

Kallion perhekeskukseen sijoitetaan myös koko kaupungin väestöä palvelevat keskitetyt ruotsinkieliset lapsiperheiden palvelut ja ruotsinkielinen vammaisten sosiaalityö samoin kuin terapeuttinen vauvaperhetyö.

Kallion perhekeskuksen toimintaa ovat myös lastensuojelun avohuollon ja perhetyön palvelut. Nämä toiminnot tulevat sijaitsemaan Kallion perhekeskuksen välittömässä läheisyydessä. Lisäksi lastenpsykiatrian tiimi tukee Kallion perhekeskuksen toimintaa.

Kallion perhekeskuksessa otetaan käyttöön uudenlainen toimintamalli ja sitä tukevat muuntojoustavat tilaratkaisut. Toiminnalle uudistettavat tilat, tietotekniset järjestelmät ja toimintamallit mahdollistavat työtapojen kehittämisen vastaanottotyössä, moniammatillisessa yhteistyössä ja asiakkaan kokonaisvaltaisessa palvelussa. Uudet käyttöönotettavat tietojärjestelmät ovat keskeinen osa toimintakonseptia tilojen varauksessa, asiakkaiden ohjauksessa, ajanvarauksessa ja mobiileissa työskentelymuodoissa.

Toimintamallit on suunniteltu toimialan hyväksyttyjen ydinprosessien mukaan ja rakennuksessa hyödynnetään palvelujen tuotannossa laajennettua aukioloaikaa (arkisin klo 7−20).

Toimintaa siirretään Kallion perhekeskukseen ja tilat irtisanotaan viidestä kohteesta, joita ovat Dagmarinkatu 6 (lasten puheterapia), Petter Wetterintie 6 (vammaisten sosiaalityö), Siltasaarenkatu 11 (vauvaperhetyö), Malmin asematie 3 (vauvaperhetyö) ja Siltasaarenkatu 16 (perheneuvola, kotipalvelu ja sosiaaliohjaus) . Näiden kohteiden yhteenlaskettu neliömäärä on 3012 hum² ja vuosivuokra 626 257,80 euroa. Lisäksi toiminnan järjestelyjä ja keskittämistä Kallion perhekeskukseen tehdään 16 muussa kohteessa. Näistä tilat vapautuvat muiden sosiaali- ja terveystoimialan toimintojen käyttöön.

Toiminnan vaatimiin irtokalusteisiin, lääkintälaitteisiin, urakkaan kuulumattomiin kiinteisiin laitteisiin, sairaalakalusteisiin, opastukseen ja sekä muuhun irtaimistoon sosiaali- ja terveystoimi varaa yhteensä 300 000 euroa vuodelle 2018 ja 600 000 euroa vuodelle 2019.

ATK-hankintoihin sosiaali- ja terveystoimi varaa 200 000 euroa vuodelle 2018 ja 200 000 euroa vuodelle 2019.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, puhelin: 310 42256

pirjo.sipilainen(a)hel.fi

Anne Jaakkola, arkkitehti, puhelin: 310 24504

anne.jaakkola(a)hel.fi

Liitteet

1

Kallion perhekeskuksen tarveselvitys jahankesuunnitelma

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunkiympäristö

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566