Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2018

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Asia/10

 

27.02.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 53

Eron myöntäminen vammaistyön johtajalle ja viran haettavaksi julistaminen

HEL 2018-002103 T 01 01 04 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti myöntää valtiotieteen maisteri Mikaela Westergårdille eron 19.3.2018 lukien vammaistyön johtajan virasta. Samalla lautakunta päätti, että vammaistyön johtajan virka (vakanssinumero 026720) julistetaan haettavaksi. Viran kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, kokemusta johtamistehtävissä sekä suomenkielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Vammaistyön johtajan virka kuuluu kokonaispalkkausjärjestelmään (HAY22).

Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta päätti määrätä ostopalvelupäällikkö, sosionomi (ylempi amk) Minna Erosen hoitamaan vammaistyön johtajan avoinna olevaa virkaa 19.3.2018 lukien siihen saakka, kunnes virkaan vakinaisesti otettu ryhtyy hoitamaan virkaa, tällä päätöksellä kuitenkin enintään 31.8.2018 saakka.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Maarit Sulavuori, va. perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja, puhelin: 310 62401

maarit.sulavuori(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Viranhaltija

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Perhe- ja sosiaalipalvelut

 

Työnantaja- ja hyvinvointipalvelut

 

Taloushallintopalvelu

 

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Vammaistyön johtaja ********** on 12.2.2018 päivätyllä hakemuksellaan pyytänyt, että sosiaali- ja terveyslautakunta myöntäisi hänelle eron vammaistyön johtajan virasta 19.3.2018 lukien. Hakemus on nähtävänä sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa.

Hallintosäännön 23 luvun 3 §:n mukaan virkasuhteen päättymisestä päättää virkasuhteeseen ottava viranomainen.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Maarit Sulavuori, va. perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja, puhelin: 310 62401

maarit.sulavuori(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Viranhaltija

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Perhe- ja sosiaalipalvelut

 

Työnantaja- ja hyvinvointipalvelut

 

Taloushallintopalvelu

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566