Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2018

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Asia/7

 

13.02.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 33

Selvitys sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2017 toteutumatta jääneistä sitovista tavoitteista

HEL 2018-001166 T 00 01 01

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan selvityksen toteutumatta jääneistä sitovista toiminnallisista tavoitteista.

Sosiaali- ja terveystoimen sitovista toiminnallisista tavoitteista jäi toteutumatta seuraavat tavoitteet:

- ehkäisevän toimeentulotuen määrärahasta kohdennetaan vähintään 45 % lapsiperheille

- kuntouttavaa työtoimintaa saa vähintään 1800 henkilöä vuodessa

- päivystysosastojen kotiutusprosentti kasvaa vuoteen 2016 verrattuna ilman, että keskimääräiset hoitoajat pitenevät yli puolella vuorokaudella (kotiutusprosentti >75,2 %, keskimääräinen hoitoaika <3,5 vuorokautta)

- psykiatrisen avohoidon potilaiden sairaalapäivien määrä vähenee vuoteen 2016 verrattuna (2,41 vuonna 2016).

Ehkäisevän toimeentulotuen määrärahasta kohdentui 35,6 % lapsiperheille, mutta myönnetystä ehkäisevästä toimeentulotuesta 47,1 %.

Ehkäisevän toimeentulotuen käytön ennakointi ei ole tarkkaan arvioitavissa, koska kyseessä on harkinnanvarainen tuki. Vuoden 2017 budjetoitu määräraha ehkäisevään toimeentulotukeen oli kokonaisuudessaan suurempi kuin toteuma. Lapsiperheille myönnettiin suhteessa enemmän ehkäisevää toimeentulotukea kuin yksinasuville. Vuonna 2016 kaikista toimeentulotuen saajista oli Helsingissä 77 % yksinasuvia (vuoden 2017 tilastoa ei vielä ole). Yksinäisille myönnettiin alkuvuodesta normaalivuosia enemmän myös ehkäisevää toimeentulotukea johtuen Kelan toimeentulotuen myöntämisen ongelmista.

Kuntouttavan työtoiminnan osallistujamäärä kasvoi vuodesta 2016, ja sitovasta tavoitteesta jäätiin ainoastaan 20 asiakkaan päähän.

TYP Helsinki (työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu) siirtyi vuonna 2017 osaksi kaupunginkanslian elinkeino-osastoa ja pitkäaikaistyöttömien asiakastyön painopiste muuttui monialaisesta kartoitustyöstä työttömien koulutukseen ja työhön ohjaavaksi palveluksi. Näin kuntouttavan työtoiminnan merkitys aktivointitoimenpiteenä väheni. Kesäkuussa sosiaali- ja terveystoimialan vastuulle siirtyi kuntouttavan työtoiminnan 339 asiakasta. Siirtovaiheessa asiakkaille tehtiin pitkät päätökset, mikä vähensi työtoimintapaikkojen asiakasvirtauksen määrää.

Kuntouttavan työtoiminnan päätöksiä ja aktivointisuunnitelmia alettiin tehdä TYP-siirron ja uuden tehtäväjaon takia sosiaali- ja terveystoimialalla vuonna 2017. Nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön sosiaalityöntekijöille ja sosiaaliohjaajille kuntouttavan työtoiminnan palveluprosessi ja sen organisointi tuli uutena työtehtävänä tehtäväksi. Henkilöstön koulutus ja uuden työtehtävän haltuunotto on vienyt oletettua enemmän aikaa. Kelan toimeentulotuen myöntämiseen liittyvien haasteiden vuoksi työntekijöiden työaikaa kohdentui perustoimeentulotuen neuvontaan ja ohjaukseen, joka osaltaan vaikutti kuntouttavan työtoiminnan aktivointisuunnitelmien ja päätösten tekoon.

Psykiatristen avohoitopotilaiden sairaalapäivien määrä kasvoi hieman (2,41 → 2,54). Psykiatristen avohoitopotilaiden sairaalahoidossa olleiden potilaiden määrä kasvoi 164 henkilöllä ja uusien sairaalahoitojaksojen määrä kasvoi 255 sairaalahoitojaksolla. Myös avohoitopotilaiden kokonaismäärä kasvoi 105 henkilöllä. Potilas tilastoidaan avohoitopotilaaksi, mikäli hän on ollut päivänkin avohoidossa vuoden aikana. Tilastoista ei pystytä erittelemään, onko avohoitopotilaan avohoitoa edeltänyt sairaalajakso tai onko potilas ohjattu avohoidosta sairaalahoitoon. Kasvuun vaikuttavat avohoidon ja sairaalan toimintamallit ja avohoidon ja sairaalan välinen yhteistyö

Päivystysosastojen tavoite kotiutusprosentin osalta ei aivan toteutunut (kotiutusprosentti 72,8 %). Päivystysosastojen keskimääräinen hoitoaika oli kolme (3) vuorokautta ja tältä osin tavoite toteutui. Päivystysosastojen kotiutusprosentin nostaminen on haastavaa päivystyksen keskittyessä yhä hauraampien asiakkaiden hoitamiseen.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Maria Kahila, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 43087

maria.kahila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Talousarvion noudattamisohjeiden mukaan toteutumatta jääneistä sitovista toiminnallisista tavoitteista lauta- ja johtokuntien on annettava selvitys siten, että selvitykset voidaan käsitellä kaupunginvaltuustossa ennen tilinpäätöksen allekirjoittamista.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Maria Kahila, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 43087

maria.kahila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566