Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2018

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Asia/11

 

13.02.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 37

Ulkopaikkakuntalaiselta perittävästä terveyskeskusmaksusta luopuminen

HEL 2018-000811 T 02 05 00

Päätös

Asia poistettiin esityslistalta, koska esittelijä peruutti ehdotuksensa ennen keskustelun aloittamista.

 

Käsittely

Esittelijä Juha Jolkkonen poisti asian esityslistalta ennen keskustelun aloittamista.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Harri J. Lehtonen, lakimies, puhelin: 310 42668

harri.j.lehtonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566