Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2018

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Asia/16

 

13.02.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 42

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien viranomaisten alla mainittuina päivinä tekemiä päätöksiä:

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja 30.1.2018

5 § Päätös tukiperhetoiminnan hankinnasta

6 § Perhe- ja sosiaalipalvelut -palvelukokonaisuuden henkilöstötoimikunnan asettaminen 1.2.2018 lukien

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja 31.1.2018

7 § Sijaishuoltopaikan suorahankinta, Merikratos/Aapeluskodit

8 § Sijaishuoltopaikan suorahankinta, Merikratos/Aapeluskodit

9 § Sijaishuoltopaikan suorahankinta, Perhekoti Talisman

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja 7.2.2018

10 § Sijaishuoltopaikan suorahankinta, Nuorten Vanamo Vihti

11 § Sijaishuoltopaikan suorahankinta, Merikratos/Aapeluskodit

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja 1.2.2018

7 § Vaatimus asiakasmaksujen perintäprosessin keskeyttämisestä

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja 5.2.2018

8 § Psykiatria- ja päihdepalvelujen yksiköiden lyhytaikaiset sulkemiset

Tietohallintopäällikkö 2.2.2018

7 § Effica yksilö- ja perhehuolto (YPH) sovelluksen käyttöpalvelun jatkaminen 2019-2020

Tietohallintopäällikkö 8.2.2018

8 § Asiakas- ja potilastietojärjestelmien migraatioiden esiselvitys, YPH-Effica, hankinta

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Soili Korhonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Soili Korhonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566