Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2018

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Asia/12

 

13.02.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 38

Päätöksentekijän määrääminen työntekijän tai viranhaltijan vahingonkorvausvelvollisuudesta vapauttamista koskevissa asioissa

HEL 2017-004747 T 00 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti kumota 1.4.2018 lukien kaupunginhallituksen johtamisen jaoston 22.5.2017 tekemän päätöksen § 105 työntekijän tai viranhaltijan korvausvelvollisuudesta vapauttamisesta sosiaali- ja terveystoimialalla.

Samalla lautakunta päätti, että terveys- ja päihdepalvelujen suun terveydenhuollon johtajahammaslääkäri päättää 1.4.2018 lukien suun terveydenhuollossa tapahtuvien potilaisiin tai ulkopuolisiin kohdistuvien enintään 400 euron suuruisten vahinkojen osalta työntekijän tai viranhaltijan vapauttamisesta kokonaan tai osittain velvollisuudestaan korvata aiheuttamansa vahinko, ellei asianomainen ole aiheuttanut sitä tahallaan tai törkeällä tuottamuksella.

Lisäksi lautakunta päätti, että sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen kotihoitopäällikkö päättää oman yksikkönsä osalta kotihoidossa tapahtuvien asiakkaisiin tai ulkopuolisiin kohdistuvien, enintään 400 euron suuruisten ja kaupungin omaisuuteen kohdistuvien enintään 500 euron suuruisten, vahinkojen osalta työntekijän tai viranhaltijan vapauttamisesta kokonaan tai osittain velvollisuudestaan korvata aiheuttamansa vahinko, ellei asianomainen ole aiheuttanut sitä tahallaan tai törkeällä tuottamuksella.

Edelleen lautakunta päätti, että muilta osin sosiaali- ja terveystoimialan hallintopalvelujen hallintopäällikkö päättää työntekijän tai viranhaltijan vapauttamisesta kokonaan tai osittain velvollisuudestaan korvata aiheuttamansa vahinko, ellei asianomainen ole aiheuttanut sitä tahallaan tai törkeällä tuottamuksella.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Karri Välimäki, johtava lakimies, puhelin: 310 43970

karri.valimaki(a)hel.fi

Liitteet

1

Toimialajohtajan päätös 29.1.2018 § 11.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

 

Päätöksentekijät

 

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin 8 kohdan mukaan, ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, toimialalautakunta omalla toimialallaan päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranomainen päättää kokonaisesta tai osittaisesta vapautuksesta toimialan henkilöstöön kuuluvalle hänen velvollisuudestaan korvata virka- tai työtehtävissä aiheuttamansa vahinko, ellei asianomainen ole aiheuttanut sitä tahallaan tai törkeällä tuottamuksella.

Kaupunginhallituksen johtamisen jaoston 22.5.2017 tekemä päätös on syytä kumota ja tehdä asiassa uusi päätös, koska päätös on määräaikainen 31.5.2018 saakka.

Toimialalla on siirretty pienehköjen ja riidattomien vahingonkorvausasioiden käsittely ja päätöksenteko 1.6.2017 lukien hallinnosta kotihoidon yksiköihin. Tavoitteena oli lyhentää käsittelyaikaa ja nopeuttaa asiakkaan korvauksen saamista korvausvastuultaan selvissä tapauksissa. Kotihoidosta saadut kokemukset menettelyn uudistamisesta ovat olleet myönteisiä.

Tarkoituksena on edelleen siirtää pienten ja oikeudellisesti selvien vahingonkorvausasioiden käsittelyä ja päätöksentekoa toimintaan, suun terveydenhuoltoon, lähemmäksi potilasta, jonka saaman palvelun tai hoidon yhteydessä vahingot sattuvat. Mikäli toimialan korvausvelvollisuus tai vahingon aiheuttaneen työntekijän tai viranhaltijan tuottamuksen aste, eli törkeä vai törkeää lievempi huolimattomuus, on tulkinnanvarainen, johtajahammaslääkäri siirtää asian valmisteltavaksi juridisen tuen alayksikköön.

Uudistusta ovat valmistelleet yhteistyössä juridisen tuen alayksikkö ja suun terveydenhuolto, jonka henkilöstö suhtautuu siihen myönteisesti.

Tavoitteena on toteuttaa siirto suun terveydenhuoltoon 1.4.2018 lukien. Tämän johdosta toimialajohtaja on päättänyt 29.1.2018 (§ 11) hallintosäännön 14 luvun 1 §:n 2 momentin 3 kohdan perusteella, että suun terveydenhuollon johtajahammaslääkäri päättää 1.4.2018 lukien oman palvelunsa työntekijöiden ja viranhaltijoiden osalta vahingonkorvauksen myöntämisestä, kun kaupunki on toimialaa koskevissa asioissa korvausvelvollinen tai vahingon korvaaminen katsotaan kohtuulliseksi, ja kun kyse on enintään 400 euron suuruisista potilaille tai ulkopuolisille aiheutetuista vahingoista. Olisi tarkoituksenmukaista, että sama viranhaltija päättäisi sekä vahingonkorvauksen myöntämisestä että työntekijän tai viranhaltijan vapauttamisesta vahingonkorvausvelvollisuudesta.

Kotihoitopäällikön päätösvaltaa ei esitetä muutettavaksi siitä, mitä johtamisen jaosto päätti 22.5.2017.

Hallintopalvelujen hallintopäällikön päätösvaltaa esitetään muutettavaksi siltä osin kuin päätösvaltaa siirretään häneltä johtajahammaslääkärille suun terveydenhuollon työntekijän tai viranhaltijan vahingonkorvausvelvollisuudesta vapauttamista koskevissa asioissa.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Karri Välimäki, johtava lakimies, puhelin: 310 43970

karri.valimaki(a)hel.fi

Liitteet

1

Toimialajohtajan päätös 29.1.2018 § 11.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

 

Päätöksentekijät

 

Tiedoksi

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja

Hallintojohtaja

Päätöksenteon tuen päällikkö

Juridisen tuen lakimies

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto 22.05.2017 § 105

HEL 2017-004747 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto päätti Helsingin kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin 8-kohdan nojalla, että 1.6.2017 lukien ja 31.5.2018 saakka sosiaali- ja terveystoimialan sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut palvelukokonaisuuden kotihoitopäällikkö päätti oman yksikkönsä osalta kotihoidossa tapahtuvien, asiakkaisiin tai ulkopuolisiin kohdistuvien, enintään 400 euron suuruisten vahinkojen ja kaupungin omaisuuteen kohdistuvien enintään 500 euron suuruisten vahinkojen osalta työntekijän tai viranhaltijan kokonaisesta tai osittaisesta korvausvelvollisuudesta vapauttamisesta, ellei asianomainen ole aiheuttanut vahinkoa tahallaan tai törkeällä tuottamuksella.

Samalla jaosto päätti, että muilta osin sosiaali- ja terveystoimialan hallintopalvelujen hallintopäällikkö päättää työntekijän tai viranhaltijan vapauttamisesta velvollisuudesta korvata kokonaan tai osittain virka- tai työtehtävissä aiheuttamansa vahinko, ellei asianomainen ole aiheuttanut sitä tahallaan tai törkeällä tuottamuksella.

15.05.2017 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Pekka Mäki, lakimies, puhelin: 310 44182

pekka.maki(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566