Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2018

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Asia/17

 

13.02.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 43

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavia sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemiä päätöksiä:

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 29.1.2018

13 § Sosiaali- ja terveystoimiala, perhehoitajille vuokrattavien asuntojen vuokrat 1.5.2018 alkaen

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 31.1.2018

14 § Työmatkojen korvaaminen liikennehenkilöstön työnseisauksen aikana 2.2.2018

15 § Kaupunginsairaalan johtajalääkärin viran nimikkeen muuttaminen sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalveluissa

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 5.2.2018

16 § Sosiaali- ja terveystoimialan henkilöstötoimikunnan kokoonpano 1.1.2018 lukien

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 9.2.2018

18 § Päätös instrumenttien hankinnasta

Käsittely

Esteelliset: sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja Juha Jolkkonen

Esittelijä

vs. sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Tiina Mäki

Lisätiedot

Soili Korhonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

hallintojohtaja

Tiina Mäki

Lisätiedot

Soili Korhonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566