Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2018

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Asia/13

 

13.02.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 39

Päätöksentekijän määrääminen terveydenhuollon saatavien suorittamisesta vapauttamista koskevissa asioissa

HEL 2017-004856 T 00 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti muuttaa 1.4.2018 lukien kaupunginhallituksen johtamisen jaoston sosiaalihuollon ja terveydenhuollon saatavien suorittamisesta vapauttamista koskevasta päätösvallasta 15.5.2017 tekemää päätöstä (§ 76) terveys- ja päihdepalvelujen palvelukokonaisuuden osalta siten, että suun terveydenhuollon johtajahammaslääkäri päättää vapautuksen myöntämisestä sosiaali- ja terveystoimialalle kohdistettavan enintään 400 euron suuruisen terveydenhuollon maksun, korvauksen ja muun saatavan suorittamisesta palvelunsa osalta.

Samalla lautakunta päätti siltä osin, kuin kyse ei ole sosiaalipalvelusta määrätystä maksusta, että terveys- ja päihdepalvelujen johtaja päättää vapautuksen myöntämisestä sosiaali- ja terveystoimialalle kohdistettavan enintään 5 000 euron suuruisen sosiaalihuollon ja terveydenhuollon maksun, korvauksen ja muun saatavan suorittamisesta palvelukokonaisuutensa osalta lukuun ottamatta suun terveydenhuollolle kohdistettavaa enintään 400 euron suuruista terveydenhuollon maksua, korvausta ja muuta saatavaa.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Karri Välimäki, johtava lakimies, puhelin: 310 43970

karri.valimaki(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksentekijät

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin 1 kohdan mukaan, ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, toimialalautakunta omalla toimialallaan päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranomainen päättää hinnoista, maksuista, vuokrista ja korvauksista sekä vapautuksesta toimialalle kohdistettavan maksun, korvauksen ja muun saatavan suorittamisesta.

Esitys terveydenhuollon maksujen suorittamisesta vapauttamista koskevan päätösvallan siirtämisestä suun terveydenhuollon johtajahammaslääkärille liittyy pienehköjen ja oikeudellisesti selvien vahingonkorvausvaatimusten käsittelyn ja päätöksenteon siirtoon hallinnosta toimintaan. Vastaava siirto hallinnosta kotihoitoon toteutettiin 1.6.2017, ja saadut kokemukset uudesta menettelystä ovat olleet myönteisiä. Tavoitteena oli vahingonkorvausvaatimusten käsittelyajan lyhentäminen, mikä näkyy asiakkaalle ja potilaalle korvauksen saamisena nopeammin erityisesti korvausvastuultaan selvissä asioissa.

Tarkoituksena on siirtää pienten ja oikeudellisesti selvien vahingonkorvausasioiden käsittelyä ja päätöksentekoa 1.4.2018 lukien myös suun terveydenhuoltoon lähemmäksi potilasta, jonka saaman hoidon yhteydessä vahingot sattuvat.

Tämän johdosta toimialajohtaja päätti 29.1.2018 (§ 11) hallintosäännön 14 luvun 1 §:n 2 momentin 3 kohdan perusteella, että suun terveydenhuollon johtajahammaslääkäri päättää 1.4.2018 lukien oman palvelunsa työntekijöiden ja viranhaltijoiden osalta vahingonkorvauksen myöntämisestä, kun kaupunki on toimialaa koskevissa asioissa korvausvelvollinen tai vahingon korvaaminen katsotaan kohtuulliseksi, ja kun kyse on enintään 400 euron suuruisista potilaille tai ulkopuolisille aiheutetuista vahingoista.

Esityslistalla on asiana numero 12 esitys päätökseksi johtajahammaslääkärin määräämisestä päättämään suun terveydenhuollossa tapahtuvien potilaisiin tai ulkopuolisiin kohdistuvien enintään 400 euron suuruisten vahinkojen osalta työntekijän tai viranhaltijan vapauttamisesta kokonaan tai osittain velvollisuudestaan korvata aiheuttamansa vahinko, ellei hän ole aiheuttanut sitä tahallaan tai törkeällä tuottamuksella. 

Jos potilaan hoidossa suun terveydenhuollossa on tapahtunut virhe tai laiminlyönti ja potilas, joka on maksanut asiakasmaksun, vaatii sen palauttamista, koska hän on aiheellisesti tyytymätön saamaansa palveluun, käsitellään asia vahingonkorvauksena. Toimialajohtajan 29.1.2018 tekemän päätöksen perusteella johtajahammaslääkäri päättää 1.4.2018 lukien vahingonkorvauksen myöntämisestä, ja samalla hän päättää esityslistalla asiana numero 12 olevan esityksen mukaan työntekijän tai viranhaltijan vapauttamisesta velvollisuudestaan korvata aiheuttamansa vahinko.

Jos potilas, jonka hoidossa virhe tai laiminlyönti on tapahtunut, ei ole vielä maksanut asiakasmaksua, vaatii, että maksua ei peritä asiassa tapahtuneen virheen johdosta, asia käsitellään terveydenhuollon maksun suorittamisesta vapauttamisena. Päätöksen tekee tällä hetkellä terveys- ja päihdepalvelujen johtaja. Tarkoituksena on, että kyseisessä tilanteessa suun terveydenhuollon johtajahammaslääkäri voisi 1.4.2018 lukien päättää myös maksun perimättä jättämisestä.

Suun terveydenhuollossa tapahtuvien selvien ja pienehköjen vahinkojen korvaamista ja asiakasmaksuista vapauttamista koskevien asioiden valmistelu ja päätöksenteko suun terveydenhuollossa nopeuttaa asioiden käsittelyä ja keventää hallinnollista työtä. Näitä asioita on noin 60 vuodessa.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Karri Välimäki, johtava lakimies, puhelin: 310 43970

karri.valimaki(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksentekijät

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Tiedoksi

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja

Hallintojohtaja

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto 15.05.2017 § 76

HEL 2017-004856 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto päätti Helsingin kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin 1 kohdan perusteella siltä osin, kuin kyse ei ole sosiaalipalvelusta määrätystä maksusta, että 1.6.2017 lukien  palvelukokonaisuuden johtaja päätti vapautuksen myöntämisestä sosiaali- ja terveystoimialalle kohdistettavan enintään 5 000 euron suuruisen sosiaalihuollon ja terveydenhuollon maksun, korvauksen ja muun saatavan suorittamisesta kukin palvelukokonaisuutensa osalta ja toimialajohtaja, kun saatava on syntynyt vähintään kahden palvelukokonaisuuden toiminnassa.

Samalla kaupunginhallituksen johtamisen jaosto päätti, että talous- ja suunnittelupalvelujen asiakasmaksupäällikkö päättää käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä terveydenhuollon palvelusta perittävän maksun osalta vapautuksen myöntämisestä.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Karri Välimäki, johtava lakimies, puhelin: 310 43970

karri.valimaki(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566