Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2018

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Asia/5

 

13.02.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 31

Kuntouttavan työtoiminnan hankinta

HEL 2018-000883 T 02 08 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Vs. nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja Leena Luhtasela, vastaava hankinta-asiantuntija Tuomas Riihivaara ja hankintalakimies Jukka Harno olivat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Puheenjohtaja Sanna Vesikansa pyysi asian pöydälle.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Tuomas Riihivaara, vastaava hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 43217

tuomas.riihivaara(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää:

A Hyväksyä kuntouttavan työtoiminnan kilpailutuksen periaatteet ja ehdot sekä oikeuttaa sosiaali- ja terveystoimialan tekemään tarjouspyyntöasiakirjoihin tarvittaessa välttämättömiä vähäisiä muutoksia.

B Oikeuttaa perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan

        tekemään hankinnasta päätöksen

        päättämään optiokauden käyttöönotosta

        allekirjoittamaan hankintapäätöksen perusteella solmittavat sopimukset

        päättämään sopimusten irtisanomisista ja purkamisista.

Esittelijän perustelut

Vs. nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja Leena Luhtasela, vastaava hankinta-asiantuntija Tuomas Riihivaara ja hankintalakimies Jukka Harno ovat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Hankintavaltuuksista päättäminen

Sosiaali- ja terveyslautakunta on 12.12.2017 § 334 päättänyt sosiaali- ja terveystoimialan viranhaltijoiden hankintavaltuuksista siten, että perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan osalta vahvistettu hankintaraja on 500 000 euroa. Nyt tehtävällä päätöksellä lautakunta oikeuttaa perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan tekemään hankinnasta päätöksen, jonka laskennallinen arvo on enemmän kuin 500 000 euroa.

Hankinnan kohde

Sosiaali- ja terveystoimiala hankkii kuntouttavaa työtoimintaa ostopalveluna helsinkiläisille työttömille. Kuntouttavassa työtoiminnassa pyritään parantamaan siihen osallistuvan henkilön työllistymisen edellytyksiä ja elämänhallintaa.

Kuntouttavalla työtoiminnalla tarkoitetaan lain kuntouttavasta työtoiminnasta (2.3.2001/189) mukaista toimintaa. Kuntouttavan työtoiminnan järjestää kunta. Kunta voi järjestää kuntouttavaa työtoimintaa hankkimalla sen toiselta kunnalta, kuntayhtymältä, rekisteröidyltä yhdistykseltä, rekisteröidyltä säätiöltä, valtion virastolta tai rekisteröidyltä uskonnolliselta yhdyskunnalta. Kuntouttavaa työtoimintaa ei saa hankkia yritykseltä.

Kuntouttava työtoiminta on sovitettava henkilön työ- ja toimintakyvyn sekä osaamisen mukaan. Kuntouttava työtoimintaa järjestetään 3–24 kuukauden mittaisiksi jaksoiksi kerrallaan. Jakson aikana henkilön tulee osallistua kuntouttavaan työtoimintaan vähintään yhden ja enintään neljän päivän aikana kalenteriviikossa. Yhden päivän aikana kuntouttavan työtoiminnan tulee kestää vähintään neljä tuntia.

Hankinta jakautuu kolmeen palvelukokonaisuuteen:

        Palvelukokonaisuus 1: Nuorten ja ryhmämuotoinen työtoiminta alle 30-vuotiaille

        Palvelukokonaisuus 2: Aikuisten valmentava ryhmätoiminta

        Palvelukokonaisuus 3: Työelämälähtöinen kuntouttava työtoiminta

Tarjous on mahdollista kohdistaa yhteen tai useampaan palvelukokonaisuuteen.

Tarjouskilpailu

Kuntouttavan työtoiminnan hankinnasta järjestetään tarjouskilpailu hankintalain (1397/2016) mukaisesti avoimella menettelyllä.

Esitys tarjouspyyntöasiakirjoiksi on tämän esityksen liitteinä. Hankintalain (1397/2016) 60 §:n ja 138 §:n mukaan hankintailmoitusta ei saa julkaista muualla ennen kuin se on julkaistu julkisten hankintojen internet-osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi, joten tarjouspyyntöasiakirjoja ei julkaista internetissä.

Tarjouksen valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus hinnan painoarvon ollessa 80 % ja laadun 20 %. Palvelun laadun turvaamisen kannalta laadullisten vähimmäisvaatimuksen sekä asetetun laadun painoarvon katsotaan parhaiten toteuttavan asiakaskohtaista laatutavoitetta ja tuovan asiakkaalle parhaan mahdollisen lisäarvon niiden kautta. Tarjouspyynnössä ja sen liitteissä on esitetty tarjousten vertailuperusteet. Tarjouspyynnössä ja sen liitteissä on esitetty myös tarjoajalle ja tarjoukselle asetetut laadulliset vähimmäisvaatimukset (kelpoisuusvaatimukset), joiden on ehdottomasti täytyttävä koko sopimuskauden ajan. Tilaaja valvoo sopimusehtojen noudattamista.

Kuhunkin palvelukokonaisuuteen valitaan puitejärjestelyyn vähintään 3 ja enintään 10 palveluntuottajaa. Enimmäismäärä riippuu tilaajan arvioidusta tarpeesta ja tarjousten sisältämästä kapasiteetista.

Tehtävät sopimukset

Palvelu kilpailutetaan kahden (2) vuoden sopimuskaudelle. Sopimuskausi on suunniteltu alkavaksi 1.6.2018.

Perussopimuskauden jälkeen on mahdollista Tilaajan niin päättäessä jatkaa sopimusta enintään kahdella (2) vuodella.

Sosiaali- ja terveystoimiala varaa oikeuden irtisanoa sopimuksen kesken sopimuskauden, mikäli se on uuden sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämismallin vuoksi perusteltua.

Sosiaali- ja terveystoimiala ei sitoudu hankkimaan tiettyä määrää palvelua, vaan hankkii palvelun tarpeen mukaisesti.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Tuomas Riihivaara, vastaava hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 43217

tuomas.riihivaara(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)

2

Salassa pidettävä (Muu salassapidon peruste, HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)

3

Salassa pidettävä (Muu salassapidon peruste, HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)

4

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)

5

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Muutoksenhaku

A

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

B

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

 

Vastaava hankinta-asiantuntija

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566