Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2018

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Asia/12

 

16.01.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 12

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien viranomaisten alla mainittuina päivinä tekemiä päätöksiä:

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja 8.1.2018

2 § Päätös hautauspalvelujen hankinnasta

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja 5.1.2018

2 § Päätös neuropsykiatrisen kuntoutuksen hankinnasta optiokaudelle 1.4.2018-31.3.2020

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja 12.1.2018

3 § Pepper -humanoidirobotin hankinta Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskukseen

4 § Suun terveydenhuollon hammashoitoloiden tilapäiset sulkemiset helmikuussa 2018

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja 5.1.2018

2 § Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -palvelukokonaisuuden johtoryhmän asettaminen

Hallintojohtaja 10.1.2018

2 § Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja sen jaoston jäsenten osallistuminen koulutustapahtumaan

Tietohallintopäällikkö 12.1.2018

2 § Lifecare-sovelluksen ja Itte-itseilmoittautumisjärjestelmän integraatio, hankinta

3 § Itte-järjestelmän ja Lifecare-sovelluksen integraatio sekä lisätoiminnot, hankinta

4 § Asiakas- ja potilastietojärjestelmien konversioiden ja migraatioiden Esiselvitys -projektin työpajojen ja jatkotyön kehittäminen

5 § Tilavarausautomatiikan kehittäminen palveluohjaimeen, puitesopimus

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Soili Korhonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Soili Korhonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566