Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2017

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Asia/13

 

15.08.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 201

Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenen osallistuminen koulutustapahtumaan

HEL 2017-008743 T 00 00 02

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti oikeuttaa seuraavan sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenen osallistumaan Soste Suomen sosiaali- ja terveys ry:n SosteTALK! -tapahtumaan Oulun kaupunginteatterissa Oulussa 3.−4.-2017:

Tuomas Tuure, jäsen

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päätti oikeuttaa sosiaali- ja terveystoimialan maksamaan osallistumisesta aiheutuvat kustannukset sekä kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaiset matkakulut ja päivärahat.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Soili Korhonen, suunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Liitteet

1

SosteTALK  3.-4.10.2017 - ohjelma ja hinnasto

2

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös § 37, 9.4.2013

3

Luottamushenkilöiden taloudelliset etuudet (Kaupunginvaltuuston hyväksymä 17.5.2017)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosainen

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Sosiaali- ja terveyslautakunnalla on toimivalta päättää jäsentensä ja jaostojensa jäsenten sekä varajäsenten osallistumisesta kotimaisiin koulutustilaisuuksiin.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja sen jaoston jäsenten ja varajäsenten koulutushakemuksista on päätetty vakiintuneen käytännön mukaisesti lautakunnan kokouksessa, jonka yhteydessä on tarvittaessa käyty keskustelu koulutukseen osallistumisen periaatteista.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksen § 87 (9.4.2013) mukaan sosiaali- ja terveyslautakunnan ja sen jaostojen varsinainen jäsen saa osallistua sosiaali- ja terveyslautakuntaa sekä jaostoja hyödyttävään kotimaiseen maksulliseen tapahtumaan pääsääntöisesti kaksi kertaa vuodessa ja varajäsen pääsääntöisesti kerran vuodessa riippumatta siitä, osallistuuko varsinainen jäsen vai ei.

Toimialajohtaja esittää, että lautakunta päättää jäsen Tuomas Tuuren osallistumisesta SosteTALK! -tapahtumaan ja että kustannukset maksetaan sosiaali- ja terveystoimialan käytettävissä olevista varoista.

Tapahtuman ohjelma ja hinnasto ovat liitteessä 1.

Jäsen ilmoittautuu ko. tapahtumaan ja huolehtii matka- ja majoitusjärjestelyistä itse. Ilmoittautumismaksut ovat tarkemmin liitteessä.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Soili Korhonen, suunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Liitteet

1

SosteTALK  3.-4.10.2017 - ohjelma ja hinnasto

2

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös § 37, 9.4.2013

3

Luottamushenkilöiden taloudelliset etuudet (Kaupunginvaltuuston hyväksymä 17.5.2017)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosainen

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566