Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2017

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Asia/5

 

15.08.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 193

Sosiaali- ja terveystoimialan talouden ja toiminnan ennuste 31.5.2017

HEL 2017-007412 T 02 02 01

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi toiminnan ja talouden toteumaennusteen 31.5.2017 tilanteessa.

Käsittely

Talous- ja suunnittelupäällikkö Sampo Pajari oli kutsuttuna asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Asiassa tehtiin seuraava vastaehdotus:

Vastaehdotus 1: Jäsen Mari Rantanen: Muutetaan esittelijän perustelujen toiseksi viimeinen kappale kuulumaan seuraavasti: "Maahanmuuttoyksikön kotouttamispalvelujen ja toimeentulotuen osalta joudutaan tekemään määrärahojen ylioikeusesitys syksyllä 2017. Vaihtoehtoisesti maahanmuuttoyksikkö joutuu sopeuttamaan toimintaansa."

Vastaehdotus 1 raukesi kannattamattomana.

Jäsen Mari Rantanen jätti päätöksestä seuraavan eriävän mielipiteen: Esittelijän perustelujen toiseksi viimeinen kappale tulisi kuulua seuraavasti: "Maahanmuuttoyksikön tulee tarvittaessa sopeuttaa toimintaansa ja pyrkiä vähentämään kustannuksiaan siten kuin on tarpeen lakisääteisten tehtävien ylittävältä osalta."

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Sampo Pajari, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 42246

sampo.pajari(a)hel.fi

Maria Kahila, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 43087

maria.kahila(a)hel.fi

Liitteet

1

Suoritetavoitteiden ennuste

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Talous- ja suunnittelupäällikkö Sampo Pajari on kutsuttuna asiantuntijana kokouksessa läsnä tämän asian käsittelyssä.

Kaupunginkanslialle toimitetaan vuonna 2017 ennusteet poikkeuksellisesti vain kolme kertaa: 28.4, 24.8. ja 9.11. Kaikki kaupunginkanslialle toimitettavat ennusteet käsitellään ensin sosiaali- ja terveyslautakunnassa. Muuttunut aikataulu johtuu kaupungin johtamisjärjestelmän uudistuksesta ja talousarviovalmistelun aikataulun myöhentymisestä. Talousarvioesitystä vuodelle 2018 ja taloussuunnitelmaesitystä vuosille 2019−2020 käsitellään sosiaali- ja terveyslautakunnassa 22.8. ja 29.8.2017.

Nyt laaditun ennusteen pohjana ovat talouden osalta toukokuun lopun tiedot. HUS:n ennuste pohjautuu HUS:n toukokuun lopun käytön mukaiseen laskennalliseen ennusteeseen.

Sosiaali- ja terveysvirastolla on viisi erillistä talousarviokohtaa, joiden ennusteet ovat seuraavat:

Sosiaali- ja terveyspalvelut (51001)

5 10 01 
Sosiaali- ja terveyspalvelut

TP 2016

TA 2017

Ennuste 31.5.

Ero TA

Ero TA %

Tulot

194 790 

169 324

170 824 

+1500 

+0,9 %

Menot

  1 474 728 

1 445 718

1 447 218 

-1 500 

-0,1 %

Toimintakate

-1 279 938 

-1 276 394

 -1 276 394 

0 

0

 

 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen tulojen arvioidaan ylittävän budjetin 1,5 milj. eurolla, jotka muodostuvat pakolaisten ja paluumuuttajien korvauksista.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen menobudjetin arvioidaan vastaavasti ylittyvän 1,5 milj. euroa, joka koostuu maahanmuuttoyksikön kotouttamispalveluista. Maahanmuuttoyksikön kotouttamispalveluista johtuvaan ylitykseen tullaan tekemään ylitysoikeusesitys syksyllä 2017. Arvioidun ylityksen lisäksi ylityspaineena on tällä hetkellä 2,9 milj. euroa, joka on suhteessa toimialan kokoon pieni ja jonka arvioidaan vielä loppuvuoden aikana pienenevän palvelutarpeiden vaihtelun tasaantuessa. Kustannusten kehitystä seurataan osana johtamista tarkasti kuukausittain ja ryhdytään tarvittaessa tilanteen edellyttämiin toimenpiteisiin.

Maahanmuuttoyksikön kotouttamispalveluista arvioidaan aiheutuvan sosiaali- ja terveyspalveluihin 1,5 milj. euron ylitys, joka johtuu tulkkipalvelujen kustannusten kasvusta ja alaikäisenä maahan tulleiden Toivolan perheryhmäkodin kotouttamisen asiakaspalvelujen ostoista, jotka eivät sisälly vuoden 2017 talousarvioraamiin. Valtio korvaa maahanmuuttoyksikön alaikäisenä maahan tulleiden kotouttamispalvelujen kustannukset täysimääräisenä.

Perhe- ja sosiaalipalvelujen budjetin ylityspaine on 1,4 milj. euroa ilman maahanmuuttoyksikön kotouttamispalveluja. Ylityspaine johtuu lastensuojelun alkuvuoden lisääntyneestä tarpeesta ostaa perhehoitopaikkoja.

Terveys- ja päihdepalvelujen budjetin ylityspaine on 0,9 milj. euroa. Ylityspaine johtuu lisääntyneistä päivystyksen kuvantamispalveluista ja suun terveydenhuollon asiakaspalvelujen ostoista.

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalveluissa on myös vähäinen 0,6 milj. euron ylityspaine.

Edellä kuvattujen sosiaali- ja terveyspalvelujen ylityspainetta aiheuttavien tarpeiden odotetaan siis vielä tasaantuvan loppuvuoden aikana.

Toimialan hallinnon toiminnan ennustetaan toteutuvan budjetin mukaisena.

Vastaanottokeskukset (51003)

5 10 03 
 
Vastaanottokeskukset

TP 2016

TA 2017

Ennuste 31.5.

Ero TA

Ero TA %

Tulot

0

16 200

20 200

+4 000

+24,7 %

Menot

0

15 500

19 000

-3 500

-22,6 %

Toimintakate

0

700

 1 200

+ 500

+71,4 %

 

 

 

 

 

 

 

Vastaanottokeskusten osalta sekä menot että tulot ylittyvät. Vastaanottokeskusten aiheutuneet kustannukset ovat kaupungin näkökulmasta valtiolta läpilaskutettavia eriä. Aiemmin, vuosina 2015 ja 2016 vastaanottokeskusten kustannukset ovat sisältyneet sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarviokohtaan ja ylitys on käsitelty teknisluonteisena ylitysoikeutena. Vastaanottokeskusten oma talousarviokohta helpottaa menojen seurantaa erillään varsinaisista sosiaali- ja terveyspalveluista.

Toimeentulotuki (51002)

5 10 02 
Toimeentulotuki

TP 2016

TA 2017

Ennuste 31.5.

Ero TA

EroTA %

Tulot

90 598 

13 702 

16 800

+3 098

+22,6 %

Menot

177 019 

26 600 

34 500

-7 900

-29,7 %

Toimintakate

-86 421 

-12 898 

-17 700

-4 802

-37,2 %

 

 

 

 

 

 

 

Toimeentulotuen arvioitu ylitys johtuu siitä, että vuodelle 2017 ei ole talousarviossa varattu perustoimeentulotuen määrärahoja, vaikka Helsingissä tehtiin laissa siirtymäkaudelle määritellyllä tavalla perustoimeentulotukipäätöksiä asiakkaille maaliskuun loppuun saakka. Perustoimeentulotukimenot huomioidaan Helsingin valtionosuuksissa, mutta eivät sisälly sosiaali- ja terveystoimialan talousarvioon.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (51005)

5 10 05 
HUS

TP 2016

TA 2017

Ennuste 31.5

Ero TA

Ero TA %

Menot

529 697 

534 769 

568 400 

-33 361 

-6,3 % 

 

HUS:n laskennallinen ennuste (tammi-toukokuu) toteutuneen käytön pohjalta on 568 milj. euroa eli lähes 34 milj. euroa enemmän kuin kaupungin talousarvioluku. Toteutuneen käytön perusteella etenkin huhti-toukokuussa on Helsingille tuotettujen HUS:n oman erikoissairaanhoidon palvelutuotannon määrä ja laskutus ollut suurempaa kuin keskimäärin tammi-maaliskuussa ja myös muun palvelutuotannon laskutus (ostopalvelut, hoitopalvelut muista sairaaloista, palvelusetelit ja tartuntatautilääkkeet) on ylittänyt alkuvuoden keskimääräisen laskutuksen.

HUS:n virallisessa vuosiennusteessa tilikauden ylijäämän jäsenkuntapalautukseksi on arvioitu 64 milj. euroa, josta Helsingin osuus olisi 21 milj. euroa. Helsingin jäsenkuntapalautuksen osuus on huomioitu HUS:n ennusteessa.

Apotti (51004)

Apotti-hankkeen menot ja tulot arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

5 10 04 
Apotti

TP 2016

TA 2017

Ennuste 31.5

Ero TA

Ero TA %

Tulot

512 

250 

250

0

0 %

Menot

1 252 

2 700 

2700

0

0 %

Toimintakate

-740 

-2 450

-2 450

0

0 %

 

 

 

 

 

 

 

Palvelut

Talousarvion määrälliset tavoitteet, jotka on asetettu keväällä 2016, on esitetty liitteessä 1.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Sosiaali- ja terveysviraston sitovien tavoitteiden ennustetaan toteutuvan seuraavasti:

Sosiaali- ja terveyspalvelut

 

1. Lastensuojeluasiakkaiden määrä vähenee vuoteen 2016 verrattuna

Toteutuu

2.Laajennetaan 3-vuotiaiden terveystarkastukset ja hyvinvointitapaamiset "neuvola päiväkodissa toimintamallia" vuoteen 2016 verrattuna (yhteinen tavoite Vakan kanssa) 

Toteutuu 

3. Kehitysvammaisten asumispalveluissa itsenäisesti asuvien osuus kasvaa 2 %-yksikköä vuodessa. LIsäksi tuetaan kehitysvammaisten kotona asumista

Toteutuu

4. Potilas pääsee lääkärin kiireettömälle vastaanotolle keskimäärin kahdessa viikossa (T3< 14 vrk eli kolmas vapaa ajanvarausaika kalenteripäivissä, odotusaikojen mediaani)

Toteutuu

5. Päivystysosastojen kotiutusprosentti kasvaa vuoteen 2016 verrattuna ilman että keskimääräiset hoitoajat pitenevät yli puolella vuorokaudella 

Toteutuu

6. Kotona asuvien osuus 75 vuotta täyttäneistä nousee vuoteen 2016 verrattuna

Toteutuu

7. Laitoshoidossa olevien osuus 75 vuotta täyttäneistä laskee vuoteen 2016 verrattuna

Toteutuu

8. Sähköisen asioinnin käyttäjämäärä kasvaa vähintään 10 % vuoteen 2016 verrattuna

Toteutuu

9. Psykiatrisessa avohoidossa olevien potilaiden sairaalahoitopäivien määrä vähenee vuoteen 2016 verrattuna

Toteutuu

10. Kuntouttavaa työtoimintaa saa 1 800 henkilöä vuoden aikana

Toteutuu

 

 

Toimeentulotuki

 

Kohdennetaan ehkäisevän toimeentulotuen määrärahasta vähintään 45 % lapsiperheille.

Toteutuu

 

Kaikkien sitovien tavoitteiden ennustetaan toteutuvan suunnitellusti.

Investoinnit

Investointien arvioidaan toteutuvan seuraavasti:

(1000 e)

TA 2017

Ylitysoikeudet

Ennuste 31.5.

Ero TA 2016

Tietotekniikkahankinnat

7 250 

1 107

8 357 

0 

Muut hankinnat

7 934 

504

8 438 

0 

Yhteensä

15 184 

1 611

16 795 

0 

 

Irtaimen omaisuuden ylitysoikeus koostuu vuodelta 2016 siirtyneistä hankinnoista, joita varten kaupunginvaltuusto on 12.2.2017 myöntänyt yhteensä 1,611 milj. euron suuruisen ylitysoikeuden vuodelle 2017. Merkittävin yksittäinen investointi vuoden 2017 aikana tulee olemaan Kalasataman varustaminen.

Toimialajohtajan kannanotot

Toimialajohtaja toteaa, että sosiaali- ja terveyspalvelut ovat toteutumassa pääosin budjetin mukaisesti. Kaikki toiminnalle asetetut sitovat tavoitteet toteutuvat, ja myös valtaosa palvelutarjonnan määrää kuvaavista tavoitteista toteutuu tai ylittyy. Palvelut uudistuvat ja palvelurakenne kevenee suunnitellusti. Uudet toimintamallit, kuten monialaisen tiimityön lisääntyminen, eivät kaikilta osin tule esille määrällisissä tavoitteissa esimerkiksi terveysasemilla.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarviokohdan määrärahat ovat selvästi edellisvuotta pienemmät, mihin vaikuttaa muun muassa kilpailukykysopimuksen mukanaan tuoma kustannusten lasku. Alkuvuoden arvion perusteella henkilöstömenojen toteuma on myös vähentynyt budjetissa arvioidun mukaisesti. Sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarviokohdan kustannusten kehitystä ja henkilöstömenojen toteumaa seurataan osana johtamista tarkasti kuukausittain ja ryhdytään tarvittaessa tilanteen edellyttämiin toimenpiteisiin.

Käyttösuunnitelmassa ja tulosbudjetissa vuodelle 2017 kohdentamatta jätetystä 1,25 milj. eurosta kohdennettiin edellisen virallisen talouden ja toiminnan ennusteen yhteydessä 0,2 milj. euroa kotihoidon vahvistamiseen ja 0,3 milj. euroa toimialajohtajan erikseen päätettäviksi järjestöavustuksiksi mahdollisesti ilmenevän yllättävän tai merkittävän sosiaali- tai terveydenhuoltoon liittyvän ongelman hoitamiseksi.

Toimialajohtaja esittää, että kohdentamatta jätetystä määrärahasta jäljellä oleva 0,75 milj. euroa jätetään myöhemmin kohdennettaviksi toimialajohtajan harkinnan perusteella. Kohdentamatonta määrärahaa ja toimialan tulospalkkiovarausta voidaan tarvittaessa kohdentaa toimialajohtajan harkinnan mukaan sosiaali- ja terveystoimialan talousarviokohdan toteutumiseksi budjetin mukaisesti.

Maahanmuuttoyksikön kotouttamispalvelujen ja toimeentulotuen osalta joudutaan tekemään määrärahojen ylioikeusesitys syksyllä 2017.

HUS:n laskennallisen ennusteen perusteella HUS:n Helsingille maksettava ylijäämän palautus ei tule kattamaan talousarvion arvioitua ylitystä. Siksi myös HUS:n osalta joudutaan tekemään määrärahojen ylitysoikeusesitys syksyllä 2017.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Sampo Pajari, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 42246

sampo.pajari(a)hel.fi

Maria Kahila, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 43087

maria.kahila(a)hel.fi

Liitteet

1

Suoritetavoitteiden ennuste

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566