Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2017

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Asia/18

 

15.08.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 206

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien viranomaisten alla mainittuina päivinä tekemiä päätöksiä:

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja 8.8.2017

18 § Sijaishuoltopaikan suorahankinta, Lagmansgårdenin koulukoti, Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja 9.8.2017

19 § Sijaishuoltopaikan suorahankinta, Pienryhmäkoti Havumäki, Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

20 § Sijaishuoltopaikan suorahankinta, perhekoti Pytinki, Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja 4.8.2017

10 § Kustaankartanon palvelukeskuksen H-rakennuksen hoitajakutsujärjestelmän rakentaminen

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja 11.8.2017

11 § Ruotsinkielisen kotipalvelun ja kotisairaanhoidon asiakaspalveluostojen hankinta, H035-17

12 § Pitkäaikaisen laitoshoidon asiakkaiden parturi-kampaamopalvelujen hankinta optiokaudelle

13 § Painehaavoja ehkäisevien ja hoitavien patjojen vuokrauspalvelu ja hankinta optiokaudelle

Tietohallintopäällikkö 10.8.2017

6 § Sähköinen toimeentulotukihakemuslomake muutetaan responsiiviseksi

7 § Kannettavien hankinta keskitettyyn influenssarokotus -tapahtumaan

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Soili Korhonen, suunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Soili Korhonen, suunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566