Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2017

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Asia/19

 

15.08.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 207

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, ettei se ota seuraavia sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 11.8.2017

44 § Hoitosänkyjen ja patjojen vuokrauspalvelun hankinta optiokaudelle

45 § Toivolanmäen perheryhmäkodin käteiskassan korottaminen

Käsittely

Esteelliset: sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja Juha Jolkkonen

Esittelijä

terveys- ja päihdepalvelujen johtaja

Leena Turpeinen

Lisätiedot

Soili Korhonen, suunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

terveys- ja päihdepalvelujen johtaja

Leena Turpeinen

Lisätiedot

Soili Korhonen, suunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566