Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2017

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Asia/12

 

15.08.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 200

Nordic Adoption Council järjestön jäsenyydestä eroaminen

HEL 2017-007508 T 04 03 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että Helsingin kaupunki anoo eroa Nordic Adoption Council- järjestön jäsenyydestä 1.1.2018 alkaen.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Katja Niemelä, perheoikeudellisten asioiden päällikkö, puhelin: 310 43420

maria.kahila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupunki on ollut Nordic Adoption Council -järjestön jäsen loppuvuodesta 2008 alkaen. Nordic Adoption Council on pohjoismaalaisten adoptiotoimijoiden järjestö, jonka jäseninä ovat kaikki pohjoismaiset adoptiopalvelunantajat sekä joitakin pohjoismaalaisia adoptiojärjestöjä. Helsingin kaupungin lisäksi järjestöön kuuluvat Suomesta Pelastakaa Lapset ry, Interpedia ry sekä Adoptioperheet ry.

Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunnalla on ollut lupa toimia palvelunantajana kansainvälisissä adoptioasioissa 29.11.1985 alkaen. Nykyinen toimilupa on voimassa 31.12.2020 saakka. Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunta on päättänyt nykyistä toimilupaa hakiessaan, että yhteistyössä Interpedia ry:n ja Pelastakaa Lapset ry:n kanssa valmistellaan sosiaali- ja terveystoimialan kansainvälisen adoptiopalvelun luovutusta näille järjestöille. Sosiaali- ja terveyslautakunta on lisäksi päättänyt, että valmistelussa kiinnitetään erityistä huomiota asiakkaana olevien adoptiohakijoiden palvelun ja kohdemaissa tehtävän yhteistyön jatkuvuuden sekä henkilöstön aseman turvaamiseen. Päätöksessä todetaan lisäksi, että kaikki kaupungin nykyiset kansainvälisen adoption asiakkuudet hoidetaan huolellisesti loppuun asti.

Nordic Adoption Council-järjestön toiminnassa on keskeistä yhteistyö ja vuoropuhelu adoptioasioissa. Jäsenet jakavat ja vertailevat tietoa keskenään mm. adoptiokäytännöistä, kohdemaista ja adoption jälkipalvelusta. Koska Helsingin adoptiopalvelun toiminta aktiivisena adoptiotoimijana on päättymässä lähivuosina, on järjestöstä eroaminen perusteltua. Asiakkuuksien hoitaminen loppuun asti ei myöskään edellytä jäsenyyttä tässä pohjoismaisessa adoptiojärjestössä.

Nordic Adoption Council järjestön seuraava kokous on Helsingissä 28.–30.9.2017. Helsingin adoptiopalvelu on ollut vielä aktiivisesti mukana kokousjärjestelyissä. Helsingissä 28.–30.9.2017 järjestettävä kokous, Nordic Meeting, on luonteva ajankohta esittää järjestön hallitukselle Helsingin kaupungin eroanomus.

Hyvinvointi-ja terveysvaikutusten arviointi

Sosiaali- ja terveyslautakunta valmistelee yhteistyössä kansainvälisen adoptiopalvelun luovutusta Interpedia ry:lle ja Pelastakaa lapset ry:lle. Kansainvälisen adoptiopalvelun luovutuksessa huomioidaan adoptiohakijoiden palvelun ja kohdemaissa tehtävän yhteistyön jatkuvuus sekä henkilöstön aseman turvaaminen. Sosiaali- ja terveystoimialan kaikki kaupungin nykyiset kansainvälisen adoption asiakkuudet hoidetaan huolellisesti loppuun asti.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Katja Niemelä, perheoikeudellisten asioiden päällikkö, puhelin: 310 43420

maria.kahila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566