Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2017

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Asia/3

 

15.08.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 191

Munkkiniemen palvelukeskuksen ja päivätoiminta Sinilinnun ruokapalvelujen käyttöoikeussopimuksen kilpailutus

HEL 2017-005267 T 02 08 01 00

Päätös

A.) Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä esittelijän muutetun esityksen mukaisesti Munkkiniemen palvelukeskuksen ja päivätoiminta Sinilinnun ruokapalveluja koskevan hankinnan keskeiset periaatteet ja ehdot ja oikeuttaa sosiaali- ja terveystoimialan tekemään tarjouspyyntöasiakirjoihin tarvittaessa välttämättömiä vähäisiä muutoksia.

B.) Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päätti oikeuttaa hallintojohtajan

        tekemään hankinnasta päätöksen

        allekirjoittamaan tämän päätöksen perusteella solmittavat käyttöoikeussopimuksen

        päättämään tarvittaessa sopimuksen irtisanomisesta ja purkamisesta sekä

        päättämään optiokauden käyttöönotosta.

Käsittely

Hankintalakimies Jukka Harno oli kutsuttuna asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Esittelijä Juha Jolkkonen muutti esitystään seuraavalla tavalla: "Tarjouspyynnön liitteisiin lisätään tarvittaviin kohtiin erityisruokavalioihin runsasenergiainen ja vegaaninen vaihtoehto sekä vegaaninen vaihtoehto kahvimaidolle."

Lisäksi esittelijä korjasi esittelijän perusteluista Tarjousvertailu ja palveluntuottajien lopullinen valinta -kohdan ensimmäisen kappaleen viimeisen lauseen kuulumaan seuraavasti: "Vertailuperusteena on halvin hinta eli tarjouskilpailun voittaa alimman tarjoushinnan antanut tarjoaja."

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Kari Salovaara, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 78727

kari.salovaara(a)hel.fi

Ann-Marie Turtiainen, tukipalvelupäällikkö, puhelin: 310 42373

ann-marie.turtiainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (Hankintalaki 1397/2016 60 §, 138 §)

2

Salassa pidettävä (Hankintalaki 1397/2016 60 §, 138 §)

3

Salassa pidettävä (Hankintalaki 1397/2016 60 §, 138 §)

4

Salassa pidettävä (Hankintalaki 1397/2016 60 §, 138 §))

5

Salassa pidettävä (Hankintalaki 1397/2016 60 §, 138 §)

6

Salassa pidettävä (Hankintalaki 1397/2016 60 §, 138 §))

7

Salassa pidettävä (Hankintalaki 1397/2016 60 §, 138 §))

8

Salassa pidettävä (Hankintalaki 1397/2016 60 §, 138 §)

9

Salassa pidettävä (Hankintalaki 1397/2016 60 §, 138 §))

10

Salassa pidettävä (Hankintalaki 1397/2016 60 §, 138 §))

11

Salassa pidettävä (Hankintalaki 1397/2016 60 §, 138 §))

Muutoksenhaku

A

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

B

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hankintapalvelut

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6
Liite 7
Liite 8
Liite 9
Liite 10
Liite 11

Tukipalvelut

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6
Liite 7
Liite 8
Liite 9
Liite 10
Liite 11

Munkkiniemen palvelukeskus

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6
Liite 7
Liite 8
Liite 9
Liite 10
Liite 11

Päätösehdotus

A.) Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä Munkkiniemen palvelukeskuksen ja päivätoiminta Sinilinnun ruokapalveluja koskevan hankinnan keskeiset periaatteet ja ehdot ja oikeuttaa sosiaali- ja terveystoimialan tekemään tarjouspyyntöasiakirjoihin tarvittaessa välttämättömiä vähäisiä muutoksia.

B.) Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päättää oikeuttaa hallintojohtajan

        tekemään hankinnasta päätöksen

        allekirjoittamaan tämän päätöksen perusteella solmittavat käyttöoikeussopimuksen

        päättämään tarvittaessa sopimuksen irtisanomisesta ja purkamisesta sekä

        päättämään optiokauden käyttöönotosta.

Esittelijän perustelut

Hankintalakimies Jukka Harno on kutsuttuna asiantuntijana kokouksessa läsnä tämän asian käsittelyssä.

Hankintavaltuuksista päättäminen

Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto päätti 22.5.2017 § 102 sosiaali- ja terveystoimialan viranhaltijoiden hankintavaltuuksista siten, että hallintojohtajan osalta vahvistettu hankintaraja on 500 000 euroa. Nyt tehtävällä päätöksellä lautakunta oikeuttaa hallintojohtajan tekemään käydyn kilpailutuksen perusteella hankintapäätöksen, jonka laskennallinen arvo on enemmän kuin 500 000 euroa.

Hankinnan taustaa

Hankinnan kohteena on Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan Munkkiniemen palvelukeskuksen ja samassa talossa sijaitsevan päivätoiminta Sinilinnun ruokapalvelut.

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi lokakuussa 2014 silloisen Palmia-liikelaitoksen henkilöstöruokailu-, kiinteistö-, siivous- sekä turvapalvelutoimintoja välittömästi jatkavan palveluyhtiön perustamisen ja liikelaitoksen näiden palvelutoimintojen siirtämisen perustettavalle Palmia Oy:lle. Silloiset kaupungin virastot ja laitokset solmivat siirtymäaikajärjestelyn mukaisesti Palmia Oy:n kanssa määräaikaiset sopimukset yhtiön tuottamista palveluista. Sopimusten pituus on sovitusta palvelukokonaisuudesta riippuen 3–7 vuotta. Munkkiniemen palvelukeskuksen sopimus Palmia Oy:n kanssa on päättymässä vuoden 2017 ja 2018 vaiheessa. Tästä johtuen käyttöoikeussopimus ollaan kilpailuttamassa.

Munkkiniemen palvelukeskuksen asiakkaat ovat helsinkiläisiä eläkeläisiä tai työttömiä. Toiminnan tavoitteena on tukea asiakkaiden toimintakykyä ja tarjota kotona asumista tukevia palveluja. Asiakas maksaa itse käyttämänsä ateria- ja kahvilapalvelut palvelutuottajalle.

Päivätoiminta Sinilinnun asiakkaat ovat monisairaita ikääntyneitä kotona asuvia henkilöitä. Päivätoiminnan tavoitteena on tukea ensisijaisesti muistisairaiden asiakkaiden ja/ tai omaishoidettavien kotona asumista. Ylläpitää omatoimisuutta ja itsenäistä tai tuettua selviytymistä kotioloissa ja tukea omaishoitajien jaksamista. Ateriapalvelut kuuluvat osaksi päivätoimintaa.

Tarkempi kuvaus asiakaskunnasta ja käyttöoikeuden kohteesta on esitetty liitteen 1 palvelukuvauksessa.

Tarjouskilpailu

Tarjouspyyntöasiakirjat on valmisteltu sosiaali- ja terveystoimialan tukipalvelujen ja hankintapalvelujen yhteistyönä. Lisäksi valmistelussa on kuultu Munkkiniemen palvelukeskuksen edustajia.

Tarjouskilpailu järjestetään julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) mukaisella avoimella menettelyllä. Tarjouspyynnössä määritellään tarjoajille asetettavat vaatimukset, joiden tulee ehdottomasti täyttyä. Tavanomaisten rahoituksellista ja taloudellista asemaa koskevien vaatimusten lisäksi tarjoajien edellytetään täyttävän tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyt teknistä suorituskykyä ja kokemusta koskevat vaatimukset. Lisäksi tarjouspyyntöasiakirjoissa määritellään hankittava palvelu ja palvelun vähimmäisvaatimukset.

Esitys tarjouspyyntöasiakirjoiksi on tämän asian liitteinä 1−11. Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) 60 §:n mukaan hankintailmoitusta tai tarjouspyyntöasiakirjoja ei saa julkaista ennen kuin se on julkaistu ensin Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja tämän jälkeen HILMA-ilmoituskanava Internet-osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi. Tästä syystä tarjouspyyntöasiakirjoja ei julkaista internetissä.

Osatarjoukset

Tarjouspyynnössä ei sallita osatarjouksia. Sopimuksen jakaminen osiin tekee palvelun toteuttamisesta teknisesti vaikeaa, koska palvelun tarjoajan edellytetään osana käyttöoikeussopimusta vuokraamaan Helsingin kaupungin tilakeskukselta Munkkiniemen palvelukeskuksen keittiön ja ruokasalin palvelun toteuttamiseen.

Tarjousvertailu ja palveluntuottajien lopullinen valinta

Tarjousvertailuun otetaan ne tarjoukset, jotka täyttävät tarjoajille ja tarjouksille asetetut vaatimukset. Vertailuperusteena on halvin hinta eli tarjouskilpailun voittaa tarjoushinnan antanut tarjoaja.

Tarjouspyyntöasiakirjojen laadullisten vähimmäisvaatimusten katsotaan takaavan riittävän laatutason, eikä laadun osuutta ole tarpeen painottaa vertailussa erikseen.

Sopimuskausi ja muut ehdot

Sopimuskausi on kolme vuotta ja se on suunniteltu alkavaksi 15.1.2018. Sopimukseen sisältyy mahdollisuus enintään kahden vuoden optiokauteen. Optiokauden käyttöönotosta päättää tilaaja neljä kuukautta ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä. Optiokaudella sovelletaan sopimusehtoja sellaisenaan kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä.

Sosiaali- ja terveystoimiala varaa oikeuden irtisanoa sopimuksen kesken sopimuskauden, mikäli se on sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämismallin vuoksi välttämätöntä.

Sopimusluonnos on liitteessä 11.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Kari Salovaara, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 78727

kari.salovaara(a)hel.fi

Ann-Marie Turtiainen, tukipalvelupäällikkö, puhelin: 310 42373

ann-marie.turtiainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (Hankintalaki 1397/2016 60 §, 138 §)

2

Salassa pidettävä (Hankintalaki 1397/2016 60 §, 138 §)

3

Salassa pidettävä (Hankintalaki 1397/2016 60 §, 138 §)

4

Salassa pidettävä (Hankintalaki 1397/2016 60 §, 138 §))

5

Salassa pidettävä (Hankintalaki 1397/2016 60 §, 138 §)

6

Salassa pidettävä (Hankintalaki 1397/2016 60 §, 138 §))

7

Salassa pidettävä (Hankintalaki 1397/2016 60 §, 138 §))

8

Salassa pidettävä (Hankintalaki 1397/2016 60 §, 138 §)

9

Salassa pidettävä (Hankintalaki 1397/2016 60 §, 138 §))

10

Salassa pidettävä (Hankintalaki 1397/2016 60 §, 138 §))

11

Salassa pidettävä (Hankintalaki 1397/2016 60 §, 138 §))

Muutoksenhaku

A

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

B

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hankintapalvelut

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6
Liite 7
Liite 8
Liite 9
Liite 10
Liite 11

Tukipalvelut

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6
Liite 7
Liite 8
Liite 9
Liite 10
Liite 11

Munkkiniemen palvelukeskus

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6
Liite 7
Liite 8
Liite 9
Liite 10
Liite 11

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566