Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2017

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Asia/6

 

15.08.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 194

Selvitys Etelä-Suomen aluehallintovirastolle muutoksenhakujen käsittelyajan lyhentämiseksi tehdyistä toimenpiteistä ja käsittelyajan lyhentymisestä

HEL 2016-009750 T 05 00 01

ESAVI/7439/05.05.02/2016

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle seuraavan selvityksen yksilöhuollon muutostenhakujen käsittelyajan lyhentymisestä ja toimenpiteistä, joihin on ryhdytty sen varmistamiseksi, että yksilöhuollon muutoksenhaut käsitellään viivytyksettä ja asiakkaita kohdellaan muutoksenhakujen valmistelussa tasapuolisesti:

”Hallintolain (434/2003) 23 §:n nojalla viranomaisen on käsiteltävä hallintoasia ilman aiheetonta viivytystä. Viranomaisen on organisaatio- ja työjärjestelyillä pyrittävä takaamaan asioiden joutuisa käsittely. Saman lain 49 e §:ssä todetaan, että muutoksenhakuasia on käsiteltävä kiireellisenä.

Perustuslain 6§:n nojalla ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilön liittyvän syyn perusteella.

Hallintolain 6 §:n nojalla viranomaisen on kohdeltava hallinnossa asioivia tasapuolisesti.

Etelä-Suomen aluehallintovirastolle helmikuussa 2017 annetussa yksilöhuollon muutoksenhakujen käsittelyaikoja koskevassa selvityksessä todettiin, että ensimmäisen jaoston helmikuun kokouksessa käsiteltyjen asioiden keskimääräinen käsittelyaika oli 6,5 kuukautta ja toisen jaoston 2.2.2017 kokouksessa käsiteltyjen asioiden keskimääräinen käsittelyaika oli noin 7 kuukautta. Kolmannen jaoston 15.12.2016 kokouksessa käsiteltyjen asioiden käsittelyaika oli noin 1,5 kuukautta. Helmikuussa kaikkien jaostojen keskimääräinen käsittelyaika oli noin 6,3 kuukautta.

Oikaisuvaatimusten käsittelyjonon purkamiseksi on muun muassa muutettu valmistelijoiden työnjakoa, lisätty jaoston kokouksia ja siirretty muutoksenhakujen asianohjaus siihen liittyvine selvitystöineen tiiminvetäjänä toimivalle lakimiehelle.

Muutoksenhakujen jonotilannetta on vuoden 2017 alusta lähtien seurattu ja seurataan edelleen viikoittaisissa kokouksissa. Kokouksessa varmistetaan se, että valmistelussa panostetaan niiden asioiden valmisteluun, jotka ovat vaarassa ruuhkautua. Kokouksessa asetetaan myös  käsittelyaikatavoite valmistelutyölle ja seurataan tavoitteen toteutumista.

Vuonna 2016 valmistelutehtävissä toimi keskimäärin seitsemän valmistelijaa. Muutoksenhakujen ruuhkan purkamiseksi joulukuussa 2016 palkattiin yksi määräaikainen valmistelija kahdeksi kuukaudeksi. Tammikuussa yksi valmistelija aloitti vuoden mittaisen työvapaan aluehallintovirastossa, joten valmistelijoita oli tammikuussa seitsemän.

Joulukuussa aloittanut määräaikainen valmistelija jatkoi näin valmistelutyössä ja hänen lisäkseen saatiin palkattua kahden kuukauden ajaksi vielä yksi valmistelija. Toukokuun alussa yksi määräaikainen valmistelija siirtyi toisiin tehtäviin saatuaan vakituisen työpaikan. Kesäkuun alussa aloitti kaksi korkeakouluharjoittelijaa kolmen kuukauden mittaisen kesätyönsä valmistelutehtävissä.

Vuoden 2017 aikana valmistelutehtävissä on koko ajan ollut joko seitsemän tai kahdeksan valmistelijaa.

Toukokuun 18. päivänä pidetyssä ensimmäisen jaoston kokouksessa käsiteltiin kaikkiaan 75 muutoksenhakua, joiden keskimääräinen käsittelyaika oli 4,7 kuukautta. Samana päivänä kokoontunut toinen jaosto käsitteli 42 asiaa, joiden käsittelyaika oli keskimäärin noin 5 kuukautta. Kolmas jaosto kokoontui keväällä 11.5.2017 ja sen käsittelemien asioiden käsittelyaika oli 2,6 kuukautta. Toukokuussa kaikkien jaostojen keskimääräinen käsittelyaika oli 4,8 kuukautta.

Kesäkuun alussa kaupungin organisaatiorakenne muuttui ja muutoksen seurauksena sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla on vain yksi yksilöhuollon muutoksenhakuja käsittelevä jaosto. Uusi jaosto kokoontui ensimmäisen kerran 29. kesäkuuta ja käsitteli 127 asiaa, joiden keskimääräinen käsittelyaika oli 4,9 kuukautta. Seuraavan kerran jaosto kokoontui 3. elokuuta ja käsitteli 140 asiaa, joiden keskimääräinen käsittelyaika oli 3,6 kuukautta. Elokuun kokouksessa käsitellyistä 140 muutoksenhausta 34 eli 24 prosenttia valmisteltiin ja käsiteltiin jaostossa alle kolmessa kuukaudessa.

Oikaisuvaatimusten käsittelyaikoja on vuoden 2017 maaliskuun ja elokuun alun välisenä aikana saatu lyhennettyä noin kolmella kuukaudella. Kaikkiaan muutoksenhakuja on kyseisenä aikana valmistelu ja käsitelty jaostoissa yhteensä noin 770 kappaletta.

Maaliskuun alussa valmistelua odotti 506 muutoksenhakua. Elokuun alussa valmistelua odottaa enää noin 130 muutoksenhakua, joista vanhimmat ovat saapuneet toukokuussa 2017. Ensimmäinen valmistelua odottavista muutoksenhauista on saapunut 15.5.2017 ja koskee vammaispalvelua, toimeentulotuen ensimmäinen valmistelua odottava muutoksenhaku on saapunut 28.5.2017 ja asiakasmaksujen 25.5.2017. Jaosto kokoontuu seuravan kerran 24.8.2017. Vammaispalvelun muutoksenhakuja lukuun ottamatta elokuun aikana tullaan saavuttamaan eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen muutoksenhakujen käsittelylle asettama aikaraja.

Perustoimeentulotuen siirto Kelaan vuoden 2017 alusta vaikutti toimeentulotuesta tehtyjen muutoksenhakujen määrään siten, että toimeentulotukipäätöksistä tehdyt muutoksenhaut vähenivät jo tammikuussa noin neljänneksellä. Vuoden alusta heinäkuun loppuun toimeentulotuen muutoksenhakujen määrä on vähentynyt yli 60 prosentilla verrattuna edellisen vuoden vastaavana aikana saapuneisiin toimeentulotuen muutoksenhakuihin. Kela-siirron vaikutusta muutoksenhakujen määrään seurataan edelleen ja tämän pohjalta tehdään tarvittaessa muutoksia henkilöresursseissa.

Koska jaostoja on aiemman kolmen sijasta 1.6.2017 alkaen enää vain yksi, asiat tullaan jatkossa käsittelemään pääsääntöisesti niiden saapumisjärjestyksessä, mikä varmistaa asiakkaiden tasapuolisen ja yhdenvertaisen kohtelun.

Organisaatiomuutoksen ja vaalikauden päättymisen johdosta kevään viimeiset kokoukset pidettiin jo toukokuussa. Uuden jaoston ensimmäinen varsinainen kokous pidettiin 29. kesäkuuta ja syyskauden ensimmäinen kokous 3.8.2017. Organisaatiomuutoksesta ja kuntavaalien ajankohdasta johtuen jaoston kokoontumisvälit olivat toukokuun ja  elokuun välisenä aikana tavanomaista pidemmät. Elokuusta lähtien jaosto kokoontuu pääsääntöisesti kaksi kertaa kuukaudessa.

Oikaisuvaatimusten valmistelutyössä tavoitteena on päästä viimeistään syyskuun aikana eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen edellyttämään muutoksenhakujen kolmen kuukauden käsittelyaikaan ellei asian selvittäminen erityisestä syystä vaadi pidempää käsittelyaikaa.”

Käsittely

Päätöksenteon tuen yksikön päällikkö Ulla Vuolle oli kutsuttuna asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Merja Santala, lakimies, puhelin: 310 43697

merja.santala(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Päätöksenteon tuen yksikön päällikkö Ulla Vuolle on kutsuttuna asiantuntijana kokouksessa läsnä tämän asian käsittelyssä.

Sosiaalihuoltolain mukaan, jos sosiaalihuollon järjestämisessä tai toteuttamisessa havaitaan asiakasturvallisuutta vaarantavia puutteita tai muita epäkohtia taikka toiminta on muutoin sosiaalihuoltolain vastaista, sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto tai aluehallintovirasto voi antaa määräyksen puutteiden korjaamisesta tai epäkohtien poistamisesta. Määräystä annettaessa on asetettava määräaika, jonka kuluessa tarpeelliset toimenpiteet on suoritettava.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto määräsi 19.4.2017 tekemässään ja 3.5.2017 hallintolain 52 §:n nojalla korjaamassaan päätöksessä Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston ryhtymään toimenpiteisiin, joilla virasto varmistaa oikaisuvaatimusten viivytyksettömän käsittelyn ja asiakkaiden tasapuolisen kohtelun muutoksenhakujen valmistelussa. Toteutetuista toimenpiteistä ja käsittelyajan lyhentymisestä on annettava aluehallintovirastolle selvitys 31.8.2017 mennessä.

Aluehallintovirasto oli kiinnittänyt huomiota paitsi siihen, että muutoksenhakujen käsittelyajat olivat pidentyneet vuoden 2016 syksyn aikana, myös siihen, että käsittelyajat eri jaostojen kesken vaihtelivat huomattavasti.

Helmikuussa 2017 annetussa selvityksessä todettiin, että muutoksenhakujen käsittelyaika oli ensimmäisessä jaostossa noin 6,5 kuukautta ja toisessa jaostossa noin 7 kuukautta, kun se kolmannessa jaostossa, joka käsitteli ruotsinkielisiä muutoksenhakuaja, oli vain noin 1,5 kuukautta.

Organisaatiomuutoksen jälkeen kaikki muutoksenhaut käsitellään yhdessä jaostossa. Asiat käsitellään pääsääntöisesti niiden saapumisjärjestyksessä, mikä varmistaa asiakkaiden yhdenvertaisen kohtelun.

Jaoston ensimmäisessä syykauden kokouksessa, joka pidettiin 3.8.2017, käsiteltiin yhteensä 140 muutoksenhakua, joiden keskimääräinen käsittelyaika oli 3,6 kuukautta.

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies on yksilöhuollon muutoksenhakujen käsittelyaikoja koskevassa ratkaisussaan katsonut, että muutoksenhaut tulee käsitellä kolmen kuukauden kuluessa niiden saapumisesta.

Valmistelua odottaa noin 130 muutoksenhakua, joista vanhimmat ovat saapuneet toukokuussa. Tavoitteena on syyskuun aikana päästä siihen, että muutoksenhakujen käsittelyaika olisi korkeintaan kolme kuukautta.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Merja Santala, lakimies, puhelin: 310 43697

merja.santala(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566