Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

22/2015

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Sotep/11

 

15.12.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 379

Lastensuojelupalvelujen hankinta - option käyttö

HEL 2012-006951 T 02 08 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti:

        ottaa lapsensuojelupalvelujen palveluhankinnassa käyttöön kahden (2) vuoden optiokauden siten, että sopimusta jatketaan alla lueteltujen palveluntuottajien kanssa ajalle 1.1.2017–31.12.2018 alkuperäisen sopimuksen ehdoilla sen mukaisesti, kuin ne ovat voimassa varsinaisen sopimuskauden päättyessä 31.12.2016.

        todeta, että tämän päätöksen tiedoksisaanti ei ole sopimus, vaan osapuolten kesken solmitaan erillinen sopimus.

        oikeuttaa perhe- ja sosiaalipalvelut- osaston osastopäällikön allekirjoittamaan tämän päätöksen perusteella tehtävät sopimukset sekä päättämään sopimusten irtisanomisesta ja purkamisesta.

Optiokauden (2 v) sitoumukseton arvioitu arvo on 62 miljoonaa euroa.

Palveluntuottajat, joiden kanssa optiokausi otetaan käyttöön:

Esittelijä

virastopäällikkö

Hannu Juvonen

Lisätiedot

Tuomas Riihivaara, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 43217

tuomas.riihivaara(a)hel.fi

Liitteet

1

Lastensuojelupalveluiden palveluntuottajat

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Palveluntuottajat

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Sosiaalilautakunta päätti kokouksessaan 30.10.2012 § 359 valita lastensuojelupalveluiden puitesopimustuottajiksi sopimuskaudelle 1.1.2013–31.12.2016 tarjousten perusteella liitteessä 1 palvelumuotokohtaisesti luetellut palveluntuottajat. (Liitteeseen on erikseen merkitty palveluntuottajat, joiden kanssa optio otetaan käyttöön)

Päätöksessään sosiaalilautakunta oikeutti virastopäällikön päättämään Helsingin kaupungin puolesta optiokauden käyttöönotosta. Sosiaaliviraston ja terveysviraston yhdistymisen myötä päätösvastuu optiokaudesta on siirtynyt sosiaali- ja terveyslautakunnalle.

Lastensuojelupalveluja koskeviin sopimuksiin sisältyy mahdollisuus palvelun oston jatkamiseen kahden vuoden ajanjaksolle 1.1.2017–31.12.2018. Optiokauden käyttöönotosta sovitaan viimeistään kolmen vuoden kuluessa sopimusten allekirjoittamispäivästä. Aloitteen option käytöstä tekee tilaaja. Optiohalukkuutta on tiedusteltu kaikilta palvelutuottajilta, joiden kanssa allekirjoitettiin sopimukset sosiaalilautakunnan 30.10.2012 tekemän päätöksen perusteella.

Palveluntuottajia valitaan kahden vuoden optiokaudelle puitejärjestelyyn kaikkiin palvelukokonaisuuksiin sosiaali- ja terveysviraston tarvetta vastaava määrä. Puitejärjestelyssä sosiaali- ja terveysvirasto ostaa tarvitsemansa määrän palvelua kunkin asiakkaan tarpeiden mukaista palvelumuotoa tarjoavalta kokonaistaloudellisesti edullisimmalta palveluntuottajalta.

Palveluhankinta sisältää kuusi eri palvelumuotoa, joihin optiokaudelle valittujen palveluntuottajien sopimukset jakautuvat seuraavasti:

  1. Ympärivuorokautinen perhekuntoutus (4)
  2. Toimeksiantosuhteisen perhehoidon tukipalvelut (7)
  3. Luvanvarainen perhehoito (36)
  4. Laitoshoito (60)
  5. Vaativa laitoshoito (54)
  6. Koulukotihoito (13)

Lasten ja perheiden erityistarpeista ja palvelujen määrällisestä tarpeesta johtuen sosiaali- ja terveysvirasto ostaa osan lastensuojelun palveluista yksityisiltä palveluntuottajilta. Palvelustrategisen linjauksen mukaisesti lastensuojelussa on oma vahva palvelutuotanto, ja esimerkiksi lastensuojelun tarpeen arviointi tehdään aina itse. Ostopalvelut täydentävät tarpeen mukaan sosiaaliviraston omia palveluita. Lastensuojelupalveluita tarvitaan edelleen, joten on perusteltua ottaa optiokausi käyttöön.

Esittelijä

virastopäällikkö

Hannu Juvonen

Lisätiedot

Tuomas Riihivaara, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 43217

tuomas.riihivaara(a)hel.fi

Liitteet

1

Lastensuojelupalveluiden palveluntuottajat

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Palveluntuottajat

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Perhe- ja sosiaalipalvelujen osastopäällikkö

Lastensuojelun sosiaalityön päällikkö

Asiakasohjauksen päällikkö

Hankinta-asiantuntija

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 28.01.2014 § 23

HEL 2012-006951 T 02 08 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hallintolain 50 §:n nojalla korjata sosiaalilautakunnan hankintapäätöksessä 30.10.2012 (§ 359) ja asian oikaisuvaatimusta koskevassa 18.12.2012 (§ 432) päätöksessä Perhekoti Amicus Oy:n käsittelyn kohdalla ilmenneet tulkintavirheet, jotka päätöksen tehneen viranomaisen on korjattava hallintolain 50 §:n 1 momentin nojalla. Virheen korjaamisen ei voida katsoa johtavan asianosaiselle kohtuuttomaan tulokseen.

Korjaus tehdään alkuperäisen päätöksen liitteeseen 3, jossa mainittu Amicus Oy: n tarjous on tarjouskilpailusta suljettu pois syyllä, ettei henkilömitoitus täyty. Pois sulkeminen ja sitä koskeva oikaisuvaatimuksen päätös on perustunut asiakasohjausyksikön virheelliseen tulkintaan henkilömitoituksen riittämättömyydestä siten, että mitoitusta on verrattu yksikön toimintaluvassa mainittuun paikkalukuun, eikä todelliseen paikkalukuun, johon verrattuna mitoitus on riittävä.

Korjattu liite (liite1) korvaa alkuperäisen hankintapäätöksen vastaavan virheen sisältämän liitteen (liite 2). Virheen korjaamisesta tehdään merkintä viranomaisen käytössä olevaan tietojärjestelmään.

Samalla lautakunta totesi, että Perhekoti Amicus Oy sijoittuu puitesopimustoimittajaluettelossa sijalle 16, kokonaisedullisuuspisteiden ollessa 58,6. Virheen korjauksen jälkeen Perhekoti Amicus Oy sijoittuu puitesopimusjärjestyksessä ennen H& J-M Rautianen Oy:tä, Perhekoti Vanha-Juhala Oy:tä ja Peurakoti Oy:tä.

26.02.2013 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

virastopäällikkö

Matti Toivola

Lisätiedot

Hannele Rahkala, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 43096

hannele.rahkala(a)hel.fi

Harri J. Lehtonen, lakimies, puhelin: 310 42668

harri.j.lehtonen(a)hel.fi

 

Sosiaalilautakunta 30.10.2012 § 359

HEL 2012-006951 T 02 08 02 00

Päätös

Sosiaalilautakunta päätti käydyn tarjouskilpailun tuloksena

- todeta, että tarjouskilpailussa saatiin 194 palveluntuottajalta yhteensä 417 tarjousta, jotka kaikki ovat saapuneet asetettuun määräaikaan mennessä.

- sulkea tarjouskilpailun ulkopuolelle liitteissä 1-6 mainituin tarkemmin perusteluin 12 seuraavaa tarjoajaa, koska ne eivät täytä tarjouspyynnössä tarjoajille asetettuja edellytyksiä:

Ryhmästä 3, Luvanvarainen perhehoito:
               Perhekoti Amicus Oy
               Perhekoti Juolukka Oy
               Perhekoti Kuutinpesä Oy
               Perhekoti Lähde Ky.

Ryhmästä 4, Laitoshoito
               Järvikunnassäätiö, Lapinjärven Lastentalo
               Kastarin Pienryhmäkodit Oy,
               Ryhmäkoti Helminraitti Oy
               Kumpuniitty Oy Lastenkoti Ketoniitty, Lastenkoti Kumpuniitty,
               Asumisharjoitteluyksikkö Harjuniitty, Lastenkoti Metsäniitty,
               Saalinki Oy Perhekuntoutuskoti Arianne
               Satulintu Oy Pienryhmäkoti Satulinna.
                     
Ryhmästä 5, Vaativa laitoshoito
                Kumpuniitty Oy, Erityisyksikkö Aroniitty.

Ryhmästä 6, Koulukotihoito
                Koulukoti Pohjola, Perhekoti Ainola.
                                           
- hylätä liitteissä 1-6 mainituin tarkemmin perusteluin tarjouspyyntöä vastaamattomina seuraavat 13 tarjousta:

Ryhmästä 1, Perhekuntoutus:
                Perhekuntoutuskeskus Kepilä Oy

Ryhmästä 3, Luvanvarainen perhehoito:
                Perhekoti Markankolo Oy
                Perhekoti Nummenlinna Oy                   
                Perhekoti Palmu Oy
                Perhekoti Tiipukka Oy
                Socium Oy, Pienryhmäkoti Kilpikallio

Ryhmästä 4, Laitoshoito
                Lastensuojelulaitos Merituuli Oy
                Mehiläinen Oy, Lehtosara, Ryhmäkoti Männistö
                Pienryhmäkoti Mirits Oy
                Sosfix Oy

Ryhmästä 5, Vaativa laitoshoito
                Keltaisen Kartanon Kuntoutus Oy
                Kriisi- ja nuorisokoti Vanamo Oy
                Nuorten Ystävät Oy, Villa Aura.

- keskeyttää tarjouskilpailun jälkihuollon tuetun asumisen osalta, koska tarjouspyynnössä oli kyseisen palvelun määrittelyssä puutteita.

- kilpailuttaa jälkihuollon tuetun asumisen palvelut uudelleen.

Sosiaalilautakunta päätti valita puitesopimustuottajiksi sopimuskaudelle 1.1.2013 – 31.12.2016 tarjousten perusteella seuraavat palveluntuottajat, joiden tarjoamat palvelut arvonlisäverottomine hintoineen ilmenevät palvelumuotokohtaisesti liitteissä 1–6.

Valitut palveluntuottajat

Aarnihoiva Oy

A-Klinikkasäätiö

Ammatillinen Perhekoti Hennalin Oy

Arenti Finland Oy

Care Component Oy

CTM Oy Sosiaali- ja terveyspalvelut

Desiker-Aurinkomäki Oy

Elmerikoti Oy

Erpekon Oy / Siikajoen Nuorisokoti

Etelä-Suomen Sijaishoitopalvelut ESSI Oy

Fridkullan Perhekoti Ky

Haapalan Perhekoti Oy

Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö

Helsingin ensikoti ry

Helsingin seurakuntayhtymä, Lehtisaaren nuorisokoti

Helsinkimissio ry

Himaharju Oy

H & J-M Rautiainen Oy

Jokirannantien ryhmäkoti Oy

Jokivarren pienryhmäkoti Oy

Jyväskylän Hoitokoti Ankkuri Oy

Jyväskylän Lastensuojelu Palvelut Oy

Jyvässeudun perhekodit Oy

Kainuun Hoivataito Oy

Kalliolan Setlementti / Kalliolan kannatusyhdistys

Karskogin perhekoti Oy

Keski-Uudenmaan Perheasema Purje Oy

Kiviranta Kodit Oy

KS-Hoivapalvelut Oy

Kuntoutuskoti Kasvun Portaat Oy

Kuntoutumiskoti Raussilan Risteys Oy

Kymen Nuorten Asema Oy

Lagmansgården / Valtion koulukoti

Lamujoen perhekodit Oy

Lappeen Ryhmäkodit Oy

LapsiperhePalvelu Stark Oy

Lastensuojelulaitos Ravani Oy

Lastensuojelulaitos Lämminsyli Oy

Lastensuojelupalvelut Väylä Oy

Lastensuojeluyksikkö Pihakoivu Ky

Lehmuskolo Oy

Lilja Kodit Oy

Limingan Koulutuskeskus

Loimaan Kotipesä Oy

Lovena Oy

Lukkarinoja Oy

Löfsta Oy

Mainio Vire-konserni Oy

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Helsingin yhdistys ry

Mansikkapuisto Oy

Matti & Maija –koti

Matula Oy

Mediverkko Lasten ja Nuorten Palvelut Oy

Mehiläinen Oy

Meppi Oy

MerTer Oy

Mervi Jaako Oy

Metsäkulman perhepalvelut oy

Modus Vivendi Oy

Muutoskantti Oy

Normikoti Oy

Numinor House Oy / Vihreä Joki

Nuoriskoti Nummela Oy

Nuorisokoti Nummela Uusimaa Oy

Nuorisokoti Valokki Oy

Nuorisopsykiatrinen asumiskoti Puro Oy

Nuorten ryhmäkoti Kompassi Oy

Nuorten Tukikoti Verso Oy

Nuorten Ystävät –palvelut Oy

Nuorten Ystävät ry, Koulukoti Pohjola

Nurmipirtti Ky

Oiva Riihi Oy

Oulujoen perhekoti Oy

Onnentupa Oy:n perhekodit

Paasikiven Nuorisokylän Säätiö

Palonahon perhekoti Ay

Parikanniemi Säätiö

Pelastakaa Lapset Ry

PerhehoitoKumppanit Suomessa Oy

Perhekoti Ankkuri Oy

Perhekoti Aurinkopiha Oy

Perhekoti Fanni Oy

Perhekoti Herttuan Villa Oy

Perhekoti Joikula Oy

Perhekoti Kuutti Oy

Perhekoti Muuttolintu Oy

Perhekoti Nuutti Ay

Perhekoti Sininiitty Oy

Perhekoti Vanha-Juhala Oy

Perhekoti Vanha Mylly Ay

Perhekotiyhteisö Oljenkorsi Oy

Perhekuntoutuskeskus Lauste Ry

Perheryhmäkoti Aurinkomäki

Peurakoti Oy

Pienryhmäkoti Eppu Oy

Pienryhmäkoti Helmiina Oy / Medivida Oy

Pienryhmäkoti Otso Oy

Pienryhmäkoti Pihla Oy

Pienryhmäkoti Puolenhehtaarin Metsä Oy

Pienryhmäkoti Venla Oy

Pienryhmäkoti Wilma Oy

Puistonmäen Tukikoti Oy

Romano Missio ry

Ryhmäkoti Aarrearkku Ay

Ryhmäkoti Luotsi Oy

Ryhmäkoti Tinttaralla Oy

Saimaan Perhepalvelut Oy

Salon perhetukikeskus Oy

Sastamalan Sijaishuoltopalvelut Oy

Sinofera Oy

Sipilän Varakoti Oy

SOS PRO Oy

SOS-Lapsikylä ry

Sosiaalipalvelut Saraste Oy

Suvirinteen Perhekoti Oy

Takamaan kasvu Oy

Tasalapa Oy

Temakodit Oy

Terapeuttinen hoito- ja kasvuyksikkö La casa gialla Oy

Tuikkula Oy

Valtion Koulukodit / Harvialan koulukoti

Valtion Koulukodit / Kasvun yhteisöt

Valtion Koulukodit / Sippolan Koulukoti

Valtion Koulukodit / Vuorelan Koulukoti

Vanhakallion perhekoti Oy

Viikari-koti Oy

Väinö-Kaarina Koti Oy

Yhteiset Lapsemme ry

Valitut palvelut

Palvelumuoto 1, lastensuojelun ympärivuorokautinen perhekuntoutus:
4 palveluyksikköä, liitteen 1 mukaisesti.

Palvelumuoto 2, toimeksiantosuhteisen perhehoidon tukipalvelut:
9 palveluyksikköä, liitteen 2 mukaisesti. 

Palvelumuoto 3, lastensuojelun luvanvarainen perhehoito:
37 palveluyksikköä, liitteen 3 mukaisesti.  

Palvelumuoto 4, laitoshoito:
71 palveluyksikköä, liitteen 4 mukaisesti.

Palvelumuoto 5, vaativa laitoshoito:
76  palveluyksikköä, liitteen 5 mukaisesti.

Palvelumuoto 6, koulukotihoito:
8 palveluyksikköä, liitteen 6 mukaisesti.

Palvelumuoto 7, jälkihuollon tuettu asuminen:
Tarjouskilpailu keskeytetty, tarjoukset lueteltu liitteessä 7.

- tehdä valittujen tarjoajien kanssa puitesopimukset ajalle 1.1.2013–31.12.2016 tarjousten mukaisilla arvonlisäverottomilla hinnoilla ehdolla, että palveluntuottajat esittävät ennen sopimuksen allekirjoittamista selvityksen tarjouspyynnön vaatimusten täyttymisestä.

Samalla sosiaalilautakunta päätti, että hankintasopimukset valittujen palveluntuottajien kanssa allekirjoittaa tilaajan puolesta vuoden 2012 aikana perhepalvelujohtaja ja sen jälkeen perhepalveluista vastaava osastopäällikkö ja että mahdollisesta option käytöstä päättää virastopäällikkö.

Hankinnan arvo koko sopimuskaudelta on noin 120–160 miljoonaa euroa. Palvelu on arvonlisäverotonta sosiaalipalvelua.

29.05.2012 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

sosiaalijohtaja

Paavo Voutilainen

Lisätiedot

Seija Uskali, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 43848

seija.uskali(a)hel.fi

Juha Jokinen, asiakasohjauksen päällikkö, puhelin: 310 46889

juha.jokinen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi

+358 9 655 783

 

FI02012566