Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

18/2014

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Sotep/3

 

23.09.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 326

Ilmoitusasiat

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi

Helsingin hallinto-oikeuden päätös 5.9.2014 dnro 02584/13/2299. Helsingin hallinto-oikeus on hylännyt hallintovalituksen Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksestä 19.3.2013 § 75, jolla oli hylätty oikaisuvaatimus Helsingin kaupungin terveyslautakunnan päätöksestä 23.10.2012 § 259. Lautakunta totesi valituksenalaisessa päätöksessään, ettei asiakkaan vahingonkorvausvaatimus yksityisen palveluntuottajan lääkäripalvelujen korvaamisesta antanut aihetta toimenpiteisiin, koska asiakas olisi halutessaan saanut vastaavan hoidon terveyskeskuksesta. Helsingin hallinto-oikeus katsoi päätöksessään, ettei Helsingin kaupunki ollut laiminlyönyt velvollisuuttaan järjestää asiakkaalle hänen tarvitsemansa hoidon. Tämän vuoksi asiakkaan hallintovalitus ja hallintoriitahakemus hylättiin. 

Khs tietotekniikkajaosto 1.9.2014 § 17 Vuoden 2015 tietotekniikan hankeohjelma

 

Esittelijä

vs. virastopäällikkö

Hannu Juvonen

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

vs. virastopäällikkö

Hannu Juvonen

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 Helsingin kaupunki

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566