Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

18/2014

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Sotep/13

 

23.09.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 336

Suun ja hampaiston tutkimuksen sisältävän palvelusetelin käyttöönotto ja tutkimuksen sisältävien palvelusetelien arvon määräytymisen perusteet

HEL 2014-011146 T 06 00 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Pöydällepanoehdotus:
Anna Vuorjoki: Esitän asian jättämistä pöydälle.

Esittelijä

vs. virastopäällikkö

Hannu Juvonen

Lisätiedot

Seija Hiekkanen, johtajahammaslääkäri, puhelin: 310 42247

seija.hiekkanen(a)hel.fi

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää

- ottaa käyttöön suun ja hampaiston tutkimuksen sisältävän palvelusetelin,

- että suun ja hampaiston tutkimuksen sisältävien palvelusetelien arvo on hoitokokonaisuuskohtaisesti vastaavan, kulloinkin käytössä olevan toimenpidekohtaisesti lasketun palvelusetelin arvon ja vastaavasta hoidosta maksettavan Kela-korvauksen keskiarvo, joka pyöristetään lähimpään euroon ja

- että omavastuuosuuden katto on Helsingin yksityishammaslääkäreillä hoidetuille potilaille Kela-korvauksen jälkeen maksettavaksi jäävän omavastuuosuuden keskiarvo vastaavasta hoidosta.

Esittelijän perustelut

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 17.9.2013 (§ 302, HEL 2013-011580 T 06 00 00), että palveluseteli on 1.1.2014 alkaen yksi suun terveydenhuollon palvelujen järjestämistapa.

Samalla lautakunta päätti, että suun terveydenhuollon palvelusetelin arvo on toimenpide- tai hoitokokonaisuuskohtaisesti oman vastaavan toiminnan nettokustannus vähennettynä 20% ja pyöristettynä lähimpään euroon. Suun terveydenhuollossa toteutui vuonna 2013 yhteensä noin 477 000 käyntiä. Näistä n. 6 % (n. 28 300) oli palvelusetelikäyntejä. Palvelusetelitoimintaan käytettiin vuonna 2013 n. 3,4 Me.

Palvelusetelitoiminnan avulla potilaat ovat päässeet nopeasti hoitoon ja ovat voineet itse valita hoitopaikkansa listalle hyväksytyistä palveluntuottajista. Potilas hakeutuu kunnalliseen suun terveydenhuoltoon. Mikäli omista hoitoloista tai ostopalvelutoiminnasta ei löydy hoitoaikaa kohtuuajassa, potilaalle tarjotaan palveluseteliä. Potilaalla ei ole oikeutta aina halutessaan saada palveluseteliä; toisaalta potilas hoidetaan omassa tai ostopalvelutoiminnassa mikäli hän ei hyväksy seteliä. Palvelusetelitoiminnassa potilas maksaa yksityiselle palveluntuottajalle omavastuuosuutena palveluntuottajan ilmoittaman hinnan ja palvelusetelin arvon välisen erotuksen. Potilaan omavastuuosuus voi olla pienempi, samansuuruinen tai korkeampi kuin, mitä hän maksaisi vastaavasta hoidosta asetuksen mukaisina asiakasmaksuina terveyskeskushammashoidossa.

Suun terveydenhuollon palveluseteliä on tarjottu kaupungin omissa hammashoitoiloissa tutkittujen potilaiden suun ja hampaiston hoitokokonaisuuksien sekä ensiavussa käyneiden potilaiden ensiapuvaivan jatkohoitojen toteuttamiseen. Lisäksi  käytössä on palveluseteli lohkeaman hoitokokonaisuudelle. Lohkeamasetelitoiminnassa potilaita on ohjattu keskitetystä ajanvarauksesta suoraan palvelusetelihammaslääkärin vastaanotoille ilman käyntiä kaupungin omassa hammashoitolassa. Lohkeamapalvelusetelin arvo määritettiin lohkeaman hoitokokonaisuudelle, ei yksittäisten toimenpiteiden mukaan. Arvo ja potilaan omavastuuosuus yksittäisellä palvelusetelihammaslääkärillä on vakio.  Lohkeamahoito on voitu tehdä valmiiksi yhdellä tai korkeintaan kahdella käynnillä. Mahdollisesti tarvittavat röntgenkuvaukset ja/tai puudutukset sisältyvät hoitokokonaisuuteen.

Edellä kuvattu lohkeamasetelitoiminta on osoittautunut toimivaksi. Nyt esitettävä palveluseteli olisi vastaavanlainen, mutta ei rajoittuisi vain yhden hampaan tai paikan lohkeaman hoitoon. Uusi palveluseteli sisältäisi suun ja hampaiston tutkimuksen sekä mahdollisesti tarvittavat röntgenkuvat, hammaskiven poiston ja ehkäisevän hoidon. Potilaille tarjottaisiin tutkimuksen sisältävää palveluseteliä, mikäli (useimmiten puhelimitse tehtävä) hoidon tarpeen arvio osoittaisi, että potilas on tutkimuksen tarpeessa. Kunnallisessa hammashoidossa käyneille potilaille on kullekin määritetty yksilöllinen tutkimusväli. Tätä tutkimusväliä noudatetaan, ellei hoidon tarpeen arvion yhteydessä tule ilmi muuta. Pelkkä potilaan halu päästä tutkimukseen ei oikeuta palveluseteliin tai tutkimusaikaan omassa toiminnassa.

Tutkimuksen sisältävän palvelusetelin arvo määritettäisiin kuvatulle tutkimus- ja hoitokokonaisuudelle. Palvelusetelin arvoksi esitetään hoitokokonaisuuskohtaisesti lasketun, nykymallisen palvelusetelin arvon ja Kela-korvauksen keskiarvoa, joka pyöristettäisiin lähimpään euroon. Samalla esitetään kattoa omavastuuosuudelle. Katto olisi Helsingin yksityishammaslääkäreillä hoidetuille potilaille vastaavasta hoidosta Kela-korvauksen jälkeen maksettavaksi jäävän omavastuuosuuden keskiarvo. Tiedot saadaan Kelan tilastoista.

Samalla kun lautakunta hyväksyy yllä kuvatun mallin mukaisen, tutkimuksen sisältävän palvelusetelin ja sen arvon määrittelyn, lautakunta hyväksyy periaatteen, jolla mahdollisesti tarvittavien vastaavanlaisten, tutkimuksen sisältävien hoitokokonaisuuspalveluseteleiden arvo jatkossa määritetään. Arvo olisi hoitokokonaisuuskohtaisesti vastaavan, kulloinkin käytössä olevan toimenpidekohtaisesti lasketun palvelusetelin arvon ja vastaavasta hoidosta maksettavan Kela-korvauksen keskiarvo, joka pyöristettäisiin lähimpään euroon. Omavastuuosuuden katto olisi Helsingin yksityishammaslääkäreillä hoidetuille potilaille Kela-korvauksen jälkeen maksettavaksi jäävän omavastuuosuuden keskiarvo vastaavasta hoidosta.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Palvelusetelitoiminta lisää asiakkaan valinnan mahdollisuuksia sosiaali- ja terveyspalveluissa. Palveluseteli edesauttaa joustavaa palvelujen käyttöä tukien myönteisiä terveysvaikutuksia ja hyvinvointia.

Esittelijä

vs. virastopäällikkö

Hannu Juvonen

Lisätiedot

Seija Hiekkanen, johtajahammaslääkäri, puhelin: 310 42247

seija.hiekkanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Esimerkki tutkimuksen sisältävästä palvelusetelistä

Tiedoksi: muutoksenhakukielto, valmistelu

Virastopäällikkö

Osastopäällikkö

Johtajahammaslääkäri

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 Helsingin kaupunki

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566