Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

18/2014

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Sotep/9

 

23.09.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 332

Suun terveydenhuollon ostopalvelut

HEL 2014-002411 T 02 08 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Pöydällepanoehdotus:
Tuomas Nurmela: Pyydän asiaa pöydälle.

Esittelijä

vs. virastopäällikkö

Hannu Juvonen

Lisätiedot

Eeva Rantala, hankinta-asiantuntija, puhelin: 050 3412834

eeva.rantala(a)hel.fi

Tarja Kallio, vastaava hammaslääkäri, puhelin: 050 5475804

tarja.o.kallio(a)hel.fi

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää esityslistalla esitetyin perusteluin seuraavaa:

1. Valita suun terveydenhuollon ostopalvelujen palveluntuottajaksi Coronaria Hoitoketju Oy:n liitteenä olevan vertailutaulukon mukaisesti kolmen vuoden sopimuskaudelle, joka on suunniteltu alkavaksi 15.2.2015.

2. Todeta, että sopimusta voidaan varsinaisen sopimuskauden jälkeen jatkaa enintään kahden vuoden optiokaudella.

3. Todeta, että päätös on ehdollinen, kunnes valitulta palveluntuottajalta on saatu tarkastettua tarjouspyynnössä edellytetyt todistukset ja asiakirjat.

4. Todeta, että mikäli ehdollisena valittu palveluntuottaja ei toimita hyväksyttävästi yllä mainittuja todistuksia ja asiakirjoja hankintayksikön asettamaan määräaikaan mennessä, ehdollista päätöstä ei panna täytäntöön. Tällöin valitaan palveluntuottajaksi tarjousvertailussa seuraavaksi tullut palveluntuottaja. Seuraavaksi tulleen palveluntuottajan on toimitettava hyväksyttävästi yllä mainitut todistukset ja asiakirjat.

5. Oikeuttaa terveys- ja päihdepalvelut -osaston osastopäällikön allekirjoittamaan tämän päätöksen perusteella tehtävän sopimuksen ja oikeuttaa osastopäällikön päättämään Helsingin kaupungin puolesta optiokauden käyttöönotosta ja sopimuksen irtisanomisesta tai purkamisesta.

Esittelijän perustelut

Hankinnan tausta

Helsingin kaupungin suun terveydenhuolto hankkii ostopalveluina hammashoitopalveluja lähinnä aikuisväestölle täydentämään omaa palvelutuotantoaan. Ostopalveluna hankittava hoito ei sisällä erikoishammaslääkäritasoista hoitoa. Valitun palveluntuottajan edellytetään tekevän kaikkia hammaslääkärin peruskoulutukseen kuuluvia toimenpiteitä.

Ostopalveluna hankittavat toimenpiteet perustuvat Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämään Suun terveydenhuollon toimenpideluokitukseen ja toimenpidekoodien sanallisiin määritelmiin (THL-koodit).

Tarjouspyynnössä edellytettiin, että tarjoaja antaa kiinteän hinnan yhden pinnan hammastäytteelle (THL-koodi SFA10). Korvaus muista THL-toimenpidekoodeista määräytyy Suomen Hammaslääkäriliiton vuoden 2014 kerrointaulukon perusteella.

Asiakas maksaa ostopalveluna tehdyistä toimenpiteistä sosiaali- ja terveysviraston suun terveydenhuollolle asiakasmaksuasetuksen mukaiset hinnat, kuten hän maksaisi, jos hänet hoidettaisiin suun terveydenhuollon omassa toiminnassa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta on kokouksessaan 17.6.2014 § 266 hyväksynyt suun terveydenhuollon ostopalvelujen hankinnan keskeiset periaatteet.

Kilpailutus on toteutettu sosiaali- ja terveysviraston ja Helsingin kaupungin hankintakeskuksen yhteistyönä. Hankintamenettelynä on ollut julkisista hankinnoista annetun lain mukainen avoin menettely. Hankintailmoitus julkaistiin 28.7.2014 julkisten hankintojen tietokannassa (www.hankintailmoitukset.fi) ja määräaika tarjousten jättämiselle päättyi 1.9.2014 klo 12.00.

Tarjousten käsittely

Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti yhteensä 10 palveluntuottajaa. Tarjouksen antoivat:

1.              Attendo MedOne

2.              Coronaria Hoitoketju Oy

3.              Helsingin Hammassairaala Oy

4.              Kaikukadun Hammaslääkärit Oy

5.              Maamerkin Hammaslääkärit Oy

6.              Med Group Oy

7.              Mediverkko Hammaslääkäripalvelut Oy

8.              Plus Terveys Oy

9.              Plus Terveys Oy (2)

10.              Plus Terveys Oy (3)

Tarjousten tulee olla tarjouspyynnön mukaisia. Tarjouspyynnössä on ollut määriteltynä tarjoajien soveltuvuutta koskevat vähimmäisvaatimukset, joihin tarjoajat sitoutuvat tarjouksen jättäessään.

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkasti hankintakeskus lukuun ottamatta liitteitä, jotka tarkastettiin suun terveydenhuollon työryhmässä. Tarjoukset vastasivat tarjouspyyntöä. Hankintakeskus on tarkastanut tarjoajien soveltuvuuden ja todennut, että kaikki tarjoajat täyttävät asetetut vähimmäisvaatimukset.

Tarjousvertailu ja valintaperusteet

Tarjouspyynnön mukaan palveluntuottajan tuli antaa kiinteä hinta yhden pinnan hammastäytteelle (THL-koodi SFA10).

Valintaperusteena on tarjouspyynnössä esitettyjen vertailuperusteiden mukaisesti kokonaistaloudellinen edullisuus kriteereinä hinta (painoarvo 70 %) ja laatu (painoarvo 30 %). Hintapisteet määräytyvät toimenpidekoodin SFA10 (yhden pinnan täyte) kiinteästä hinnasta. Laatupisteitä tarjoajat saavat tarjotuista viikkotuntimääristä.

Coronaria Hoitoketju Oy sai tarjousvertailussa parhaan pistemäärän.

Tarjouspyynnön mukaan palveluntuottajaksi valitaan yksi tai useampia palveluntuottajia niin, että tilaajan tarvitsema 440 viikkotuntia saadaan täytetyksi. Coronaria Hoitoketju Oy tarjosi tarvittavan 440 viikkotuntimäärän.

Sopimuskausi ja hankinnan arvo

Sopimuskausi on kolme vuotta sopimuksen allekirjoittamisesta lähtien. Sopimusta voidaan jatkaa varsinaisen sopimuskauden jälkeen kahden vuoden optiokaudella.

Hankinnan arvo määräytyy kaupunginvaltuuston vuosittain talousarviossa suun terveydenhuollolle hyväksymän määrärahan puitteissa ja sosiaali- ja terveysviraston tarpeen mukaan. Ostettavat tuntimäärät sovitaan erikseen vuosittain eikä sosiaali- ja terveysvirasto sitoudu mihinkään tiettyihin tuntimääriin. Sopimuskauden alkaessa arvioidaan, että ostopalveluna hankittavaa hoitoa tarvitaan yhteensä 440 viikkotuntia.

Varsinaisen kolmevuotisen sopimuskauden laskennallinen arvo on kokonaisuudessaan noin 12,5 miljoonaa euroa, mikäli määrärahat säilyvät nykyisellä tasolla.

Sopimuksen solmiminen

Osapuolia sitova sopimus ei synny tämän päätöksen tiedoksiannolla, vaan vasta, kun kumpikin osapuoli on allekirjoittanut sopimuksen. Sopimus voidaan solmia aikaisintaan 21 vuorokauden kuluttua siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 26§ mukaisesti lautakunnan päätösten perusteella tehtävät sopimukset allekirjoittaa asian esittelijä ja varmentaa valmistelija, ellei toimielin toisin päätä. Esittelijä pitää tarkoituksenmukaisena, että sopimuksen allekirjoittaa terveys- ja päihdepalvelujen osastopäällikkö.

Mikäli ilmenee tarvetta sopimuksen päättämiseen (irtisanomiseen tai purkamiseen), päätös on tehtävä riittävän nopeasti. Siksi on tarkoituksenmukaista, että myös sopimuksen päättämistä koskeva päätösvalta on osastopäälliköllä.

Esittelijä

vs. virastopäällikkö

Hannu Juvonen

Lisätiedot

Eeva Rantala, hankinta-asiantuntija, puhelin: 050 3412834

eeva.rantala(a)hel.fi

Tarja Kallio, vastaava hammaslääkäri, puhelin: 050 5475804

tarja.o.kallio(a)hel.fi

Liitteet

1

Vertailutaulukko

2

Tarjouspyyntö

3

Palvelukuvaus

4

Sopimusluonnos

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Palveluntuottajat

Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosiaali- ja terveyslautakunta
Liite 1

Suun terveydenhuolto

Esitysteksti

Hankintakeskus

Esitysteksti

Hankinta- ja kilpailutus

Esitysteksti

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 17.06.2014 § 266

HEL 2014-002411 T 02 08 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä suun terveydenhuollon ostopalveluja koskevat esittelijän perustelut -kohdassa ja liitteissä todetut hankinnan keskeiset periaatteet ja ehdot sekä oikeuttaa suun terveydenhuollon johtajahammaslääkärin tekemään tarjouspyyntöasiakirjoihin välttämättömiä, vähäisiä muutoksia.

Käsittely

17.06.2014 Ehdotuksen mukaan

Palautusehdotus:

Anna Vuorjoki: Palautetaan asia valmisteluun siten, että poistetaan kilpailutuskriteereistä viikoittainen kokonaistuntimäärä ja käytetään päätöksenteon perusteena yksistään hintaa.

Kannattajat: Miina Kajos

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös syntyi seuraavan äänestyksen tuloksena:

1. äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus: Palautetaan asia valmisteluun siten, että poistetaan kilpailutuskriteereistä viikoittainen kokonaistuntimäärä ja käytetään päätöksenteon perusteena yksistään hintaa.

Jaa-äänet: 9
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Sami Heistaro, Rene Hursti, Laura Nordström, Tuomas Nurmela, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure, Markku Vuorinen

Ei-äänet: 2
Miina Kajos, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 1
Gunvor Brettschneider

Poissa: 1
Jouko Malinen

Esittelijä

virastopäällikkö

Matti Toivola

Lisätiedot

Eeva Rantala, hankinta-asiantuntija, puhelin: 050 3412834

eeva.rantala(a)hel.fi

Seija Hiekkanen, johtajahammaslääkäri, puhelin: 310 42247

seija.hiekkanen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 Helsingin kaupunki

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566