Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

18/2014

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Sotep/14

 

23.09.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 337

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja sen jaostojen jäsenten ja varajäsenten osallistuminen M/S SOSTE-risteilyyn 8-9.10.2014

HEL 2014-011229 T 01 02 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti oikeuttaa seuraavat sosiaali- ja terveyslautakunnan ja sen jaostojen jäsenet ja varajäsenet osallistumaan M/S SOSTE-risteilyyn 8.10.-9.10.2014.

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

Tuomas Tuure, jäsen

Ensimmäinen jaosto:

Anneli Vuoristo-Salonen, varajäsen

Toinen jaosto:

Sirkka Hänninen, varajäsen

Kolmas jaosto:

 

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päätti oikeuttaa sosiaali- ja terveysviraston maksamaan matkakulut ja päivärahat enintään kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen matkakustannusten korvauksia koskevan liitteen sekä kaupunginjohtajan virkamatkoista antaman ohjeen mukaisina sosiaali- ja terveysviraston käyttövaroista.

Esittelijä

vs. virastopäällikkö

Hannu Juvonen

Lisätiedot

Joni Komulainen, lakimies, puhelin: 310 69068

joni.komulainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Ohjelma

2

Hinnasto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianomaiset

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginjohtaja päätti 28.4.2010, 4115 § antaa virka- ja työtehtävien hoitamiseen liittyvää matkustamista ja kuljettamista koskevat ohjeet. Ko. ohjeen mukaan kaupunginhallitus päättää luottamushenkilöiden, asettamiensa tilapäisten toimikuntien, komiteoiden ja neuvottelukuntien sekä kaupunkikuvaneuvottelukunnan ja teknillisen neuvottelukunnan jäsenten virkamatkoista lukuun ottamatta Pohjoismaihin, Baltiaan, Venäjällä Pietariin ja Moskovaan suuntautuvia virkamatkoja.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 9.4.2013, 87 §, että sosiaali- ja terveyslautakunnan ja sen jaostojen varsinainen jäsen saa osallistua sosiaali- ja terveyslautakuntaa sekä jaostoja hyödyttävään kotimaiseen maksulliseen tapahtumaan pääsääntöisesti kaksi kertaa vuodessa ja varajäsen pääsääntöisesti kerran vuodessa riippumatta siitä, osallistuuko varsinainen jäsen vai ei.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan em. päätöksen mukaan sosiaali- ja terveyslautakunnan ja sen jaostojen jäsenten ja varajäsenten tulee kertoa halukkuutensa osallistua ulkopuoliseen maksulliseen tapahtumaan ilmoittamalla siitä esim. sähköpostitse sosiaali- ja terveyslautakunnan sihteerille viimeistään viikkoa ennen tapahtumaa edeltävää sosiaali- ja terveyslautakunnan kokousta. Sosiaali- ja terveysvirasto valmistelee tapahtumaan osallistumisesta esityksen lautakunnan päätettäväksi.

Helsingin luottamushenkilölle maksetaan korvausta luottamustoimesta aiheutuvasta ansionmenetyksestä. Ansionmenetyksen korvaaminen edellyttää, että todellista ansionmenetystä on syntynyt. Korvaus voi olla enintään todellista menetystä vastaava. Korvausta maksetaan vain sellaisen ansiotulon menetyksestä, josta luottamushenkilö saa pääasiallisen toimeentulonsa.

Ansionmenetyksen korvausta maksetaan

1. osallistumisesta kaupungin toimielimen kokoukseen

2. osallistumisesta kaupungin toimielimen seminaariin tai muuhun vastaavaan tilaisuuteen

3. osallistumisesta kaupungin keskushallinnon järjestämään luottamushenkilöiden koulutus- tai muuhun vastaavaan tilaisuuteen

4. osallistumisesta alueellisiin maanpuolustuskursseihin sekä

5. osallistumisesta kaupungin toimielimen tekemään päätökseen perustuvaan muuhun tilaisuuteen tai matkaan.

Korvausta maksetaan edellä mainituilla perusteilla tilaisuuteen tai siihen liittyvään matkaan käytetyltä kultakin alkavalta tunnilta, ei kuitenkaan enemmältä kuin 8 tunnilta vuorokaudessa. Korvattavaksi ajaksi lasketaan kokoukseen käytetty aika sekä matkoihin työpaikan tai kodin ja kokouspaikan välillä enintään tunti matka-aikaa kumpaankin suuntaan.

Korvauksen enimmäismäärä on 37 euroa tunnilta.

M/S SOSTE -koulutusristeily 8.-9.10.2014 Baltic Queenilla on ensimmäinen sotejärjestöille ja kumppaneille räätälöity moniammatillinen koulutustapahtuma. Tapahtuman suojelijana toimii sosiaali- ja terveysministeri Laura Räty. Ministeri pitää puheenvuoron M/S SOSTE-risteilyn avajaistilaisuudessa Helsingin yliopistolla 8.10.2014 klo 13.

M/S SOSTE -koulutusristeilyn tarkempi ohjelma löytyy osoitteesta http://www.soste.fi/tapahtumat/ms-soste-2.html

Esittelijä

vs. virastopäällikkö

Hannu Juvonen

Lisätiedot

Joni Komulainen, lakimies, puhelin: 310 69068

joni.komulainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Ohjelma

2

Hinnasto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianomaiset

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Tiedoksi

Lakipalvelut

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 Helsingin kaupunki

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566