Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

18/2014

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Sotep/19

 

23.09.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 342

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten alla mainittuina päivinä tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Perhe- ja sosiaalipalvelut

Osastopäällikkö 21/19.9.2014

36 § Asiakkaan vaatimus tietojen saamisesta, Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

37 § Pitkäaikaistyöttömien kuntouttavan työtoiminnan hankinta 30 vuotta täyttäneille

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut

Osastopäällikkö 24/22.9.2014

49 § TUVI (Turvapuhelimen ja kotihoidon virtuaalisia käyntejä kehittävä) - ohjausryhmän asettaminen

50 § Vanhusten ympärivuorokautisen palveluasumisen hankinta

Talous- ja tukipalvelut

Osastopäällikkö 51/17.9.2014

375 § Vahingonkorvausvaatimus kadonneista vaatteista, Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

376 § Vahingonkorvausvaatimus rikkoutuneista silmälaseista, Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

377 § Vahingonkorvausvaatimus postikuluista, Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

378 § Vahingonkorvausvaatimus kahdesta vahingoittuneesta neuletakista, Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

Tietohallinto- ja viestintäpalvelut

Osastopäällikkö 19/19.9.2014

44 § Genesys -takaisinsoittojärjestelmän laajentaminen uusiin terveydenhuollon toimipisteisiin

45 § Effica -palvelinympäristön sovellusohjelmiston muutostyö

46 § Pegasoksen ATJ-adapteri -palvelun yhteys HUS Alli -palveluun

47 § Pegasos potilastietojärjestelmän eLääkekaappi -liittymä suorahankintana

48 § Pegasoksen sähköisen asioinnin toiminnallisuuksien kehittäminen - ITE -nettiin projekti

Osastopäällikkö 20/22.9.2014

49 § Ergonomialisenssin hankinta Titania työvuorojen suunnittelu- ja laskentajärjestelmään

Pöytäkirjanote ao. viranhaltijoille.

Esittelijä

vs. virastopäällikkö

Hannu Juvonen

Lisätiedot

Harri J. Lehtonen, lakimies, puhelin: 310 42668

harri.j.lehtonen(a)hel.fi

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

vs. virastopäällikkö

Hannu Juvonen

Lisätiedot

Harri J. Lehtonen, lakimies, puhelin: 310 42668

harri.j.lehtonen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 Helsingin kaupunki

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566