Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

18/2014

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Sotep/8

 

23.09.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 331

Sosiaali- ja terveysviraston päivystysyksiköiden vuokralääkärityövoiman kilpailutus

HEL 2014-009676 T 02 08 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti esittelijän ehdotuksesta poiketen hyväksyä sosiaali- ja terveysviraston päivystysyksiköiden vuokralääkärityövoiman hankintaa koskevan kilpailutuksen keskeiset periaatteet ja että kilpailutus tehdään vain kahdeksi vuodeksi eikä siihen sisälly vuoden jatkosopimusta.

Käsittely

Vastaehdotus:
Maija Anttila: k.17 Esitän, että kilpailutus tehtäisiin vain kahdeksi vuodeksi eikä siihen sisältyisi vuoden jatkosopimusta.

Kannattajat: Tuomas Tuure, Sirpa Asko-Seljavaara, Anna Vuorjoki, Jouko Malinen

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: k.17 Esitän, että kilpailutus tehtäisiin vain kahdeksi vuodeksi eikä siihen sisältyisi vuoden jatkosopimusta.

Jaa-äänet: 3
Seija Muurinen, Tuomas Nurmela, Markku Vuorinen

Ei-äänet: 10
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, Rene Hursti, Joonas Leppänen, Jouko Malinen, Laura Nordström, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 0
 

Poissa: 0
 

Puheenjohtaja Maija Anttilan vastaehdotus voitti esittelijän ehdotuksen äänin 10 - 3.

Esittelijä

vs. virastopäällikkö

Hannu Juvonen

Lisätiedot

Kari Salovaara, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310  78727

kari.salovaara(a)hel.fi

Mia Laiho, päivystystoimintojen johtajalääkäri, puhelin: 310 67211

mia.laiho(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (Hankinta-asetus (614/2007) 6 §)

2

Salassa pidettävä (Hankinta-asetus (614/2007) 6 §)

3

Salassa pidettävä (Hankinta-asetus (614/2007) 6 §)

4

Salassa pidettävä (Hankinta-asetus (614/2007) 6 §)

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä sosiaali- ja terveysviraston päivystysyksiköiden vuokralääkärityövoiman hankintaa koskevan kilpailutuksen keskeiset periaatteet.

Esittelijän perustelut

Kilpailutettava palvelu

Sosiaali- ja terveysvirastolla on kolme keskitettyä päivystysyksikköä: Haartmanin ja Malmin päivystysyksiköt sekä Lasten ja nuorten terveyskeskuspäivystys.

Kilpailutuksen kohteena on em. päivystyspisteiden oman lääkärityövoiman täydentäminen vuokralääkärityöllä. Vuokralääkärityötä tarvitaan täyttämättä jääneisiin yleislääkäritasoisiin aukkovuoroihin, perustason kirurgian yö-, arki- ja juhlapyhävuoroihin sekä ruuhkan purkuun että varallaoloon. Terveyskeskuslääkäreiden työpanos on pääosin sidottuna virka-aikaiseen työhön ja terveysasemien päiväaikaisen toiminnan turvaamiseen eikä päivystystä voida hoitaa kokonaan omalla lääkärityöllä.

Kilpailutuksen taustaa

Terveyslautakunta päätti 4.12.2012 § 282 keskeyttää lääkärityövoiman vuokraamista koskevan hankintamenettelyn ja palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi. Lautakunta katsoi, ettei hankinnan osalta ollut syntynyt riittävää kilpailua, koska tarjouskilpailussa saatiin vain yksi tarjous. Tarjouksen oli tehnyt yhteenliittymänä Attendo Terveyspalvelut Oy ja Mediverkko Oy. Samalla terveyslautakunta velvoitti, että uudelleen valmistelun yhteydessä tulee selvittää mahdollisuus järjestää päivystys kaupungin omana työnä.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 26.2.2013 §28 jatkaa suorahankintana lääkärityövoiman vuokraamista päivystysyksiköihin. Suorahankinta toteutetaan Attendo Terveyspalvelut Oy:ltä ja Mediverkko Oy:ltä 31.12.2014 asti tai enintään siihen saakka, että palvelu saadaan kilpailutettua.

Selvitys lääkärityövoiman tuottamisesta päivystysyksiköihin

Helsingin kaupungin päivystykset tekevät säännöllistä, hyvää yhteistyötä HUS-päivystysalueen kanssa. Helsingin päivystys on saanut koulutusoikeudet akuuttilääketieteen erikoisalaksi vuoden 2014 alusta. Akuuttilääketieteen erikoistumiskoulutuksen myötä tullaan saamaan enemmän päivystystyöstä kiinnostuneita ja päivystyksessä päätyökseen työskenteleviä lääkäreitä. Muutoksen myötä ulkopuolisten päivystäjien tarpeen odotetaan vähenevän. Kun ulkopuolisten päivystäjien tarve vähenee, päivystysvuorot saadaan paremmin täytettyä kaupungin omilla lääkäreillä. Koska erikoistumiskoulutus on vasta käynnistynyt, tarvitaan muutosvaiheessa vielä aukkovuorojen täyttämiseen ostopalvelua, kuten on tarvittu myös HUS:n päivystysalueella.

Tarjouskilpailu

Lääkärityövoiman vuokraamisesta päivystysyksiköille järjestetään tarjouskilpailu. Tarjouskilpailu järjestetään julkisista hankinnoista annetun lain mukaisesti avoimella menettelyllä.

Tarjouskilpailussa on kaksi eri hankinnan kohdetta:

1.     Arki-ilta- ja viikonloppupäivystys

2.     Yöpäivystys

Jakamalla hankinta kahteen osaan mahdollistetaan myös pienten tuottajien osallistuminen tarjouskilpailuun. Kumpaankin kohteeseen edellytetään omaa erillistä tarjousta.

Tarjouspyyntöasiakirjoissa määritellään hankittava palvelu sekä tarjoajille että palvelulle asetettavat vähimmäisvaatimukset. Tavanomaisten rahoituksellista ja taloudellista asemaa koskevien vaatimusten lisäksi asetetaan tarjoajalle tarjouspyynnössä kuvatut tekniseen suorituskykyyn ja ammatilliseen pätevyyteen liittyvät vaatimukset. Vaatimusten tulee toteutua koko sopimuskauden ajan.

Tarjouspyyntöasiakirjat on valmisteltu yhteistyönä sosiaali- ja terveysviraston ja hankintakeskuksen kanssa ja hankintakeskuksen lakimies on tarkistanut tarjouspyyntöasiakirjat.

Esitys tarjouspyyntöasiakirjoiksi on tämän asian liitteenä 1–4. Hankinta-asetuksen (614/2007) 6 § mukaan hankintailmoitusta ei saa julkaista muualla ennen kuin se on julkaistu julkisten hankintojen Internet-osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi. Tämän takia tarjouspyyntöasiakirjoja ei julkaista Internetissä.

Päätösehdotus hankinnasta tuodaan sosiaali- ja terveyslautakunnan päätettäväksi loppuvuodesta 2014.

Palvelun laatu ja tarjousten valintaperuste

Tarjouspyynnössä ja sen palvelukuvauksessa on esitetty palvelulle ja lääkärityövoimalle asetetut laadulliset vähimmäisvaatimukset, joiden on ehdottomasti täytyttävä koko sopimuskauden ajan. Tilaaja valvoo sopimusehtojen noudattamista.

Vertailu tehdään kummassakin hankinnan kohteessa erikseen. Parhaan tarjouksen valintaperusteena on halvin hinta vähimmäislaadun ollessa vakioitu. Tarjouspyynnössä ja palvelukuvauksessa asetetut laadulliset vähimmäisvaatimukset takaavan riittävän laatutason, eikä laadun osuutta ole tarpeen painottaa vertailussa erikseen.

Tehtävä sopimus

Helsingin kaupungin palvelutarpeeseen nähden on tarkoituksenmukaista valita kumpaankin hankinnan kohteeseen yksi palvelutuottaja. Valittujen kanssa tehdään hankintasopimukset.

Palvelu kilpailutetaan kolmen vuoden sopimuskaudelle ja sen on suunniteltu alkavaksi 1.1.2015. Hankintaan sisältyy enintään yhden vuoden jatkosopimuskausi. Tilaaja päättää jatkosopimuskauden käytöstä viimeistään kahden vuoden kuluessa alkuperäisen sopimuksen allekirjoittamisesta.

Sosiaali- ja terveysvirasto ei sitoudu hankkimaan palveluntuottajalta tiettyä määrää palvelua, vaan hankkii palvelun Helsingissä kulloinkin esiintyvän tarpeen mukaisesti.

Esittelijä

vs. virastopäällikkö

Hannu Juvonen

Lisätiedot

Kari Salovaara, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310  78727

kari.salovaara(a)hel.fi

Mia Laiho, päivystystoimintojen johtajalääkäri, puhelin: 310 67211

mia.laiho(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (Hankinta-asetus (614/2007) 6 §)

2

Salassa pidettävä (Hankinta-asetus (614/2007) 6 §)

3

Salassa pidettävä (Hankinta-asetus (614/2007) 6 §)

4

Salassa pidettävä (Hankinta-asetus (614/2007) 6 §)

Tiedoksi: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Terveys- ja päihdepalvelut

Hankinta- ja kilpailutus

Hankintakeskus

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 09.09.2014 § 304

HEL 2014-009676 T 02 08 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

09.09.2014 Pöydälle

Pöydällepanoehdotus:
Maija Anttila: Esitän, että tämä asia jätetään pöydälle.

Esittelijä

vs. virastopäällikkö

Hannu Juvonen

Lisätiedot

Kari Salovaara, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310  78727

kari.salovaara(a)hel.fi

Mia Laiho, päivystystoimintojen johtajalääkäri, puhelin: 310 67211

mia.laiho(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 Helsingin kaupunki

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566