Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

18/2014

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Sotep/11

 

23.09.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 334

Pitkäaikaissairaiden ja vammaisten fysioterapiapalveluiden hankinta

HEL 2014-003845 T 02 08 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti tarjouskilpailun tuloksena valita seuraavat tarjoajat kohderyhmään 1 (asiakkaan kotona annettava fysioterapia) pitkäaikaissairaiden ja vammaisten fysioterapiapalvelujen tuottajaksi neljän vuoden sopimuskaudelle, joka on suunniteltu alkavaksi 1.1.2015. Tarjoajat on listattu alla kohderyhmän 1 kokonaistaloudellisen edullisuuden mukaisessa järjestyksessä, eniten vertailupisteitä saanut tarjoaja ensimmäisenä.

Tmi Sirkku Hannonen
MU Health Group Oy (kaksi fysioterapeuttia)
Fysioterapeutti Anne Lönnqvist
Fysio-Kontu Oy
Kuntoutus- ja Terapiapalvelu KS Oy
Hyvän Olon Keskus Kirsi Bergdahl Ky
Diplomiosteopaatti-fysioterapeutti Vesa-Pekka Rantala D.O
Fysioeka Tmi (kaksi fysioterapeuttia)
TutorisFysio Oy (kaksi fysioterapeuttia)
Fysiopoint Aapo Riila
Suominen Pirkko
Eco Care Oy
TT-Fysio Oy (neljä fysioterapeuttia)
Itäkeskuksen Fysikaalinen Hoitolaitos Hannu Nurminen Ky
Käpylän Fysikaalinen Hoitolaitos, PE
Käpylän fysikaalinen Hoitolaitos, TV
Fysioterapia kunnontekijät Tmi
Malmin Fysioterapia Ky (kaksi fysioterapeuttia)
Neuro Rehab
Tmi Johanna Markula
Malminkartanon Fysikaalinen Hoitolaitos Fysioterapeutit Jaana Airaskorpi ja Tuija Virtanen OMT (kaksi fysioterapeuttia)
Fysio Annika Rinne
Neurokuntoutus (kolme fysioterapeuttia)
Pukinmäen Fysiopalvelu Oy (kaksi fysioterapeuttia)
Fysioterapia Kolehmainen Ky
Suomen MS-liitto ry, Avokuntoutus Aksoni (viisi fysioterapeuttia)
Suomen Fysiogeriatria Oy (kaksitoista fysioterapeuttia)

Edellä listattujen kohderyhmän 1 tarjoajien fysioterapeuttien yhteenlaskettu määrä on 53, joista 14 tarjoajaa palvelua myös ruotsin kielellä.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti tarjouskilpailun tuloksena valita seuraavat tarjoajat kohderyhmään 2 (terapeutin toimitiloissa annettava fysioterapia) pitkäaikaissairaiden ja vammaisen fysioterapiapalvelujen tuottajaksi neljän vuoden sopimuskaudelle, joka on suunniteltu alkavaksi 1.1.2015. Tarjoajat on listattu alla kohderyhmän 2 kokonaistaloudellisen edullisuuden mukaisessa järjestyksessä, eniten vertailupisteitä saanut tarjoaja ensimmäisenä.

Fysioeka Tmi
Kuntoutus- ja Terapiapalvelu KS Oy
Fysio-Kontu Oy
Fysiopoint Aapo Riila
Neuro Rehab
MU Health Group Oy
Hyvän Olon Keskus kirsi Bergdahl Ky
TT-Fysio Oy
Käpylän Fysikaalinen Hoitolaitos, PE
Käpylän Fysikaalinen Hoitolaitos, TV
Fysioterapia kunnontekijät tmi
Malminkartanon Fysikaalinen Hoitolaitos Fysioterapeutit Jaana Airaskorpi ja Tuija Virtanen OMT
Eco Care Oy
TutorisFysio Oy
Invalidiliiton Käpylän kuntoutuskeskus
Suomen MS-liitto ry, Avokuntoutus Aksoni
Fysioterapia Kolehmainen Ky
Itäkeskuksen Fysikaalinen Hoitolaitos Hannu Nurminen Ky
Neurokuntoutus
Kaunialan Sairaala Oy
Fysio Annika Rinne
Pukinmäen Fysiopalvelu Oy
Tmi Johanna Markula
Espoon Fysikaalinen Hoitolaitos Ky
Malmin Fysioterapia Ky
Koy Oulunkylän sotaveteraanitalo II / Oulunkylän Kuntoutus

Edellä listattujen kohderyhmän 2 tarjoajien fysioterapeuttien yhteenlaskettu määrä on 52, joista 20 tarjoaa palvelua myös ruotsin kielellä.

Lautakunta päätti todeta, että kohderyhmään 1 ja kohderyhmään 2 valittujen tarjoajien fysioterapiatarjonta (kohderyhmä 1: 53 fysioterapeuttia ja kohderyhmä 2: 52 fysioterapeuttia) täyttää tarjouspyynnössä esitetyn noin 40 fysioterapeutin kohderyhmäkohtaisen tarpeen, mukaan lukien ruotsinkielisen palvelun tarpeen.

Lautakunta päätti hylätä seuraavat tarjoukset mainittujen terapeuttien osalta:
    - Fysiogeriatria Oy:n fysioterapeutti nro 13
    - Suomen Terveystalo Oy:n fysioterapeutti nro 20 ja nro 21

Valituista palveluntuottajista tehdään lista yhteystietoineen ja fysioterapeutin erityisosaamistietoineen. Palvelua hankitaan valituilta palveluntuottajilta asiakkaan yksilöllisen tarpeen perusteella, kuten esimerkiksi fysioterapeutin erityisosaamisen, asiakkaan asuinalueen tai vastaanottoajan nopean saatavuuden perusteella.

Lisäksi lautakunta päätti oikeuttaa sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -osaston osastopäällikön allekirjoittamaan ja tarvittaessa purkamaan tai irtisanomaan hankintasopimukset.

Hankinnan arvioitu sitoumukseton kokonaisarvo koko sopimuskaudelta on noin 2,5 miljoonaa euroa (alv 0 %).

Esittelijä

vs. virastopäällikkö

Hannu Juvonen

Lisätiedot

Mauri Rosenberg, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 43241

mauri.rosenberg(a)hel.fi

Liitteet

1

Liite 1_Tarjouspyyntö

2

Liite 2_Vertailutaulukko

3

Liite 3_Laatuvertailu perusteluineen

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tarjoajat

Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosiaali- ja terveyslautakunta
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -osasto

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Talous- ja tukipalvelut -osasto

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hankinnan kohde

Hankinnan kohteena on pitkäaikaissairaiden ja vammaisten fysioterapiapalvelut.

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto järjestää pitkäaikaissairaiden ja vammaisten fysioterapiapalveluja terveydenhuoltolain mukaisena lääkinnällisenä kuntoutuksena (Terveydenhuoltolaki 2010/1326). Palvelu perustuu Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston kuntoutuslähetteiden ja -suunnitelmien perusteella tehtyihin maksusitoumuspäätöksiin.

Pitkäaikaissairaiden ja vammaisten fysioterapiapalveluja hankitaan aikuisille pitkäaikaissairaille ja vammaisille heidän toimintakykynsä parantamiseksi tai ylläpitämiseksi. Fysioterapian tavoitteena on kuntoutujan toiminta- ja liikkumiskyvyn parantuminen tai ylläpitäminen siten, että hän selviää mahdollisimman omatoimisesti ja itsenäisesti elinympäristössään sairauden tai vamman aiheuttamasta haitasta huolimatta. Terapia toteutetaan palveluntuottajan tiloissa tai kotikäynteinä kuntoutujan luonnollisessa toimintaympäristössä.

Hankinnan kohde jakautuu kahteen osakokonaisuuteen (kohderyhmään): kohderyhmään 1 (asiakkaan kotona annettava fysioterapia) ja kohderyhmään 2 (terapeutin toimitiloissa annettava fysioterapia). Osatarjousten jättäminen oli sallittua siten, että tarjous oli mahdollista jättää joko kohderyhmään 1 (asiakkaan kotona annettava fysioterapia) tai kohderyhmään 2 (terapeutin toimitiloissa annettava fysioterapia) tai molempiin. Sen sijaan osatarjoukset kohderyhmien sisällä eivät olleet sallittuja.

Tarjouspyynnön mukaan tarjouskilpailun perusteella valitaan riittävä määrä tarjoajia kattamaan arvioidun tarpeen (vuonna 2013 ostettujen fysioterapiakäyntien määrä oli 8607). Riittäväksi määräksi arvioitiin noin 40 fysioterapeuttia kohderyhmää kohden.

Kilpailutuksen toteutus

Tarjouskilpailu toteutettiin julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) mukaisena avoimena menettelynä, julkaisemalla hankintailmoitus 27.5.2014 julkisten hankintojen HILMA-portaalissa (www.hankintailmoitukset.fi).

Kilpailutuksen toteutti Helsingin kaupungin hankintakeskus ja se perustuu 26.5.2014 päivättyyn tarjouspyyntöön H030, dnro 14HEL2014-003845, joka laadittiin hankintakeskuksen ja sosiaali- ja terveysviraston yhteistyönä.

Sopimuskausi on neljä vuotta, joka on suunniteltu alkavaksi 1.1.2015.

Tarjoukset

Tarjousten jättämisen määräaika oli 12.8.2014 klo 12:00 ja ne tuli jättää Tarjouspalvelu.fi -portaaliin. Tarjouksen jättivät määräaikaan mennessä seuraavat tarjoajat (48 tarjousta):

Kaunialan Sairaala Oy
MU Health Group Oy
Itäkeskuksen Fysikaalinen Hoitolaitos Hannu Nurminen Ky
Malmin Fysioterapia Ky
Kuntoutus- ja Terapiapalvelu KS Oy
Fysio Annika Rinne
TT-Fysio Oy
Fysikaalinen Hoitolaitos Matin Kunto Oy
Hyvän Olon Keskus Kirsi Bergdahl ky
Käpylän Fysikaalinen Hoitolaitos / PE
Fysioterapia kunnontekijät tmi
Malminkartanon Fysikaalinen Hoitolaitos Fysioterapeutit Jaana Airaskorpi ja Tuija Virtanen OMT
Heseva-kuntoutus Oy
Suomen MS-liitto ry, Avokuntoutus Aksoni
Malmin Fysikaalinen Hoitolaitos / Fysio Ky Lybeck
Suomen Ortotiikka & Protetiikka Oy
Invalidiliiton Käpylän kuntoutuskeskus
Fysiokeskus Itäkunto Oy
Fysioterapeutti Anne Lönnqvist
Suomen Fysiogeriatria Oy
Espoon Fysikaalinen Hoitolaitos Ky
TutorisFysio Oy
Fysioeka Tmi
Fysiopoint Aapo Riila
Neurokuntoutus
Suomen Terveystalo Oy
KOY Oulunkylän sotaveteraanitalo II / Oulunkylän Kuntoutus
Käpylän Fysikaalinen Hoitolaitos / TV
Fysioterapia Kolehmainen Ky
Diplomiosteopaatti-fysioterapeutti Vesa-Pekka Rantala D.O
Varmakunto
Martin Kunto Oy
Tmi Sirkku Hannonen
Eco Care Oy
Suominen Pirkko
Tmi Johanna Markula
Neuro Rehab
Fysioterapia-konsultit FTK Oy
Resiinafysio Oy
Fysio-Kontu Oy
Myyr-Fysio Ky
Auron Omt-keskus
Auron Vantaan fysioterapia Oy
Katajanokan Fysikaalinen Hoitolaitos Ky
Helsingin fysioterapia Ky
Metrofysio Oy
Pukinmäen Fysiopalvelu Oy
Fysiosporttis Oy

Tarjoajien soveltuvuuden ja tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden arviointi

Tarjouspyynnön kohdassa 7 on lueteltu tarjoajan soveltuvuudelle asetetut kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset sekä vaatimusten toteutumisen todentamiseksi edellytetyt selvitykset.

Kaikki tarjoajat täyttävät tarjoajan soveltuvuudelle asetetut kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset.

Tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia, lukuun ottamatta Fysiogeriatria Oy:n tarjousta fysioterapeutti nro 13 osalta ja Suomen Terveystalo Oy:n tarjousta terapeuttien nro 20 ja nro 21 osalta.

Tarjouspyynnön kohdan 7 mukaan: ”Palvelun tuottamiseen osallistuvilla / fysioterapiaa antavilla henkilöillä on oltava laillistamisensa jälkeen vähintään kahden (2) vuoden työkokemus tarjouspyynnössä mainittujen asiakasryhmien hoidosta”. Lisäksi kyseisen kohdan mukaan: ”Tarjoukseen on liitettävä CV, josta käy ilmi työn luonne ja sisältö, kesto sekä onko ollut kyse osa-aikatyöstä tuntimäärineen vai kokopäivätyöstä”. Lisäksi kohdan 7 mukaan tarjoukseen tuli liittää kopio Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) antamasta luvasta harjoittaa ammattiaan laillistettuna ammattihenkilönä.

Suomen Fysiogeriatria Oy:n tarjouksesta puuttui fysioterapeutti nro 13:sta CV (ansioluettelo). Fysioterapeuttia nro 13:sta ei myöskään mainittu tarjottujen fysioterapeuttien koontilistalla (tarjouksen liitteenä palautettava pakollinen dokumentti), tarjouksen liitteenä oli kuitenkin fysioterapeutti nro 13:sta koulutustodistuksia.

Suomen Terveystalo Oy:n tarjouksesta puuttui fysioterapeutti nro 20:n CV (ansioluettelo). Lisäksi Suomen Terveystalo Oy:n tarjouksesta puuttui fysioterapeutti nro 21:n CV (ansioluettelo) ja kopio Valviran luvasta harjoittaa ammattiaan laillistettuna ammattihenkilönä.

Tarjousten valintaperuste ja tarjousten vertailu

Tarjoukset vertailtiin kohderyhmäkohtaisesti. Tarjousten valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus. Vertailuperusteina käytettiin hintaa (painoarvo 70 %) ja laatua (painoarvo 30 %), vähimmäislaadun ollessa vakioitu. Tarjousten vertailuun otettiin niiden tarjoajien tarjoukset, jotka täyttivät tarjoajan soveltuvuudelle asetetut kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset ja joiden tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.

Hintavertailussa halvimman tarjoushinnan tarjonnut tarjoaja sai 70 pistettä, muut suhteessa vähemmän kaavalla: (edullisimman tarjouksen hinta / asianomaisen tarjouksen hinta) * 70 pistettä.

Laatua vertailtiin kahdella eri tekijällä: terapeuttien tarjouspyynnön kohdassa 9 määritellyn mukaiset lisäkoulutukset (enintään 15 pistettä) ja fysioterapeuttien työkokemus (enintään 15 pistettä). 

Asiantuntijaryhmä tarkisti ansioluetteloista ja todistuskopioista, että tarjoajien ilmoittamat lisäkoulutukset ja työkokemus ovat tarjouspyynnön kohdassa 9 määritellyn mukaisia.

Lopuksi hintavertailun ja laatuvertailun pisteet laskettiin yhteen.

Hinta- ja laatuvertailu perusteluineen käyvät ilmi liitteistä 2 ja 3.

Sopimuksen syntyminen, allekirjoittaminen ja päättäminen

Osapuolia sitova sopimus ei synny päätöksen tiedoksiannolla, vaan vasta kun osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen. Hankintasopimus allekirjoitetaan valittujen palveluntuottajien kanssa aikaisintaan 21 päivän kuluttua siitä, kun palveluntuottajat ovat saaneet tai heidän katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 26 §:n mukaisesti lautakunnan päätösten perusteella tehtävät sopimukset allekirjoittaa esittelijä ja varmentaa valmistelija, ellei toimielin toisin päätä. Esittelijä pitää riittävänä, että sopimuksen allekirjoittaa sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -osaston osastopäällikkö.

Mikäli ilmenee tarvetta sopimuksen päättämiseen (irtisanomiseen tai purkamiseen), päätös on tehtävä riittävän nopeasti. Siksi on tarkoituksenmukaista, että myös sopimuksen päättämistä koskeva päätösvalta on sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut  -osaston osastopäälliköllä.

Esittelijä

vs. virastopäällikkö

Hannu Juvonen

Lisätiedot

Mauri Rosenberg, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 43241

mauri.rosenberg(a)hel.fi

Liitteet

1

Liite 1_Tarjouspyyntö

2

Liite 2_Vertailutaulukko

3

Liite 3_Laatuvertailu perusteluineen

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tarjoajat

Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosiaali- ja terveyslautakunta
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -osasto

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Talous- ja tukipalvelut -osasto

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.05.2014 § 191

HEL 2014-003845 T 02 08 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä pitkäaikaissairaiden ja vammaisten fysioterapiapalvelujen kilpailutuksen periaatteet ja ehdot.

Esittelijä

virastopäällikkö

Matti Toivola

Lisätiedot

Kari Salovaara, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310  78727

kari.salovaara(a)hel.fi

Pertti Heikkilä, kuntoutuksen johtajalääkäri, puhelin: 310 50474

pertti.heikkila(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 Helsingin kaupunki

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566