Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

18/2014

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Sotep/5

 

23.09.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päätettävä tässä kokouksessa

§ 328

Sosiaali- ja terveysviraston ylitysoikeusesitys vuoden 2014 talousarviomäärärahoihin

HEL 2014-011006 T 02 02 00

Esitys

Sosiaali- ja terveyslautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että vuoden 2014 määrärahat ylittyvät seuraavasti:

Talousarviokohta 3 10 01 Sosiaali- ja terveyspalvelut, menot yhteensä 24 000 000 euroa

Talousarviokohta  3 10 04 Toimeentulotuki, menot yhteensä 8 200 000 euroa

Talousarviokohta 3 10 06 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, menot yhteensä 12 600 000 euroa.

Käsittely

Vastaehdotus:
Jäsen Jouko Malinen teki vastaehdotuksen, jonka mukaan esitysehdotuksen loppuun lisätään seuraava kappale: "Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää vakavan huolensa, että budjettiraami vuodelle 2015 tulee aiheuttamaan vakanssien täyttökieltojen lisääntymisen 200 vakanssilla. Lautakunta toivoo, että asia otettaisiin huomioon nyt esitettyjen ylitysoikeuksien lisäksi vuoden 2015 budjettiesityksessä jottei palvelutaso laskisi ja työntekijöiden työrasitus nousisi entisestään."

Kannattajat: Joonas Leppänen

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Päätösesitys - lisätään kohta 5  Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää vakavan huolensa, että budjettiraami vuodelle 2015 tulee aiheuttamaan vakanssien täyttökieltojen lisääntymisen 200 vakanssilla. Lautakunta toivoo, että asia otettaisiin huomioon nyt esitettyjen ylitysoikeuksien lisäksi vuoden 2015 budjettiesityksessä jottei palvelutaso laskisi ja työntekijöiden työrasitus nousisi entisestään.

Jaa-äänet: 7
Sirpa Asko-Seljavaara, Seija Muurinen, Laura Nordström, Tuomas Nurmela, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure, Markku Vuorinen

Ei-äänet: 5
Gunvor Brettschneider, Rene Hursti, Joonas Leppänen, Jouko Malinen, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 1
Maija Anttila

Poissa: 0
 

Jäsen Jouko Malisen vastaehdotus hävisi esittelijän ehdotukselle äänin 7- 5 (1 tyhjä), joten sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esityksen esittelijän ehdotuksen mukaan.

Esittelijä

vs. virastopäällikkö

Hannu Juvonen

Lisätiedot

Jussi Lind, talous- ja strategiapäällikkö, puhelin: 310 42246

jussi.lind(a)hel.fi

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Ylitysoikeusesityksen perustelut

Talousarvion noudattamisohjeiden mukaan bruttobudjetoidut yksiköt eivät voi ylittää määrärahaa ilman kaupunginvaltuuston päätöstä. Talousarvion noudattamisohjeiden mukaan, mikäli hallintokunnat eivät kykene toimimaan kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion puitteissa, on ylitysoikeusesitykset toimitettava kaupunginkansliaan 18.10.2014 mennessä.

Vs. virastopäällikkö toteaa, että sosiaali- ja terveysviraston talousarvion toteumaennuste tilanteessa 31.8.2014 osoittaa, että viraston talousarvio on ylittymässä yhteensä 44,5 miljoonaa euroa. Talousarviokohdittain tarkastellen HUS:n osuus ylityksestä on 12,6 miljoonaa euroa, toimeentulotuen osuus 8,2 miljoonaa euroa ja sosiaali- ja terveyspalvelujen osuus 24 miljoonaa euroa. Sosiaali- ja terveyspalvelujen ylitykseen sisältyy työmarkkinatuen osuus 15,1 miljoonaa euroa, johon viraston vaikutusmahdollisuudet ovat vähäiset. Toimenpiteet talousarvion ylityksen hillitsemiseksi ovat välttämättömiä, paitsi vuoden 2014 osalta, myös vuotta 2015 koskien, jotta talousarviossa pysyminen ensi vuonna on mahdollista

Sosiaali- ja terveysvirasto ennustaa sosiaali- ja terveyspalvelujen
määrärahojen ylittyvän 24 miljoonalla eurolla. Ylitysuhka kohdistuu
perhe- ja sosiaalipalvelut -osastossa työmarkkinatukeen ja
vammaispalveluihin. Terveys- ja päihdepalvelut -osaston ylitysuhka
kohdistuu terveysasemiin, päivystykseen sekä psykiatria- ja
päihdepalveluihin.

Perhe- ja sosiaalipalvelut -osaston ylitysuhka on kasvanut edellisestä
ennusteesta ja on nyt 18,3 milj. euroa. Ylitysuhan kasvua selittää
työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvu. Työmarkkinatuen kuntaosuutta
on maksettu noin 1300 henkilölle enemmän kuin viime vuonna.
Tavoitteeksi asetettu asiakasmäärän puolittuminen ei toteudu, koska
ensisijainen toimenpide eli tuetun työllistämisen paikkojen lisääminen ei
ole kaupunkikonsernin kokonaisuudessa onnistunut. Toukokuun
ennusteessa oli huomioitu, että työttömien määrän kasvusta huolimatta
sakkomaksun puolittamiseen suunnitellut toimenpiteet vaikuttavat niin,
että loppuvuonna pitkäaikaistyöttömiä olisi sakkolistalla viime vuoden
vastaava määrä. Pitkäaikaistyöttömiä ei ole työllistetty sitä määrää, että
sakkolista olisi pienentynyt. Oman toiminnan muuttamisella on lisätty
kuntouttavan työtoiminnan paikkoja 600, mikä ei kuitenkaan ole estänyt
sakkomaksujen kasvua.

Vammaistyössä ylitystä selittää henkilökohtainen apu, kuljetuspalvelut,
kehitysvammaisten asumispalvelujen ja päivätoiminnan sekä
kuljetusten matkapalvelun ja ryhmämatkojen kilpailutusten vaikutus
suoritekustannuksiin sekä kehitysvammaisten päivätoiminnan arvioitua
suurempi tarve. Vammaistyössä on käynnistetty toimenpiteet
asiakasmäärien ja kustannusten kasvun hillitsemiseksi.
Henkilökohtaisen avun tarvearviointi on keskitetty, palvelujen
tuntimääriä tarkennettu ja yhteistyötä ja työnjakoa kotihoidon kanssa
täsmennetty. Henkilökohtaisen avun tuottamistapoja muutetaan
syksyllä 2014. Henkilökohtaista apua ei kilpailuteta, vaan pääasialliset
henkilökohtaisen avun tuottamistavat ovat työnantajamalli ja
palveluseteli, joka on kustannuksiltaan puitesopimuksilla hankittua
palvelua edullisempi. Näiden asiakasmäärien ja kustannusten kasvua
hillitsevien toimenpiteiden vaikutukset näkyvät viiveellä.

Lautakunnan päättämien kuljetuspalveluja koskevien muutosten
vaikutus on huomioitu ennusteessa, mutta vaikutukset näkyvät
täysimääräisesti vasta vuonna 2015.

Perhe- ja sosiaalipalvelut osaston muiden kuin vammaistyön ja työmarkkinatuen menojen ennustetaan alittuvan 3,2 milj. eurolla. Merkittävimmät säästöt saavutetaan lastensuojelun laitoshuollon ostopalveluissa sekä myöhentämällä palvelujen suunniteltuja vahvistamisia kuten ammatillisten perhekotien hoitopalkkioiden korotuksia. Kaikissa toiminnoissa tarkastellaan kriittisesti vapautuvien vakanssien, sijais- ja vuokratyövoiman sekä ostopalvelujen käyttöä.

Terveys- ja päihdepalvelut -osaston kulujen ylitysuhka on 7,8 milj. euroa. Ylitys muodostuu päihde- ja mielenterveysasiakkaiden asumispalveluista (4,8 milj. e), joka liittyy kilpailutuksessa tulleeseen hinnannousuun sekä siihen, että päihde- ja mielenterveysasiakkaat eivät ole päässeet etenemään kevyempiin asumismuotoihin ja tavalliseen vuokra-asuntokantaan. Muu ylitys käsittää laboratorio- ja kuvantamispalvelujen ennakoitua suuremman käytön (2 milj. e) loput muodostuessa pienemmistä eristä. Käyttösuunnitelmaan kirjattujen sopeuttamistoimien vaikutusten viivästyminen syksyyn on edellyttänyt lisäsopeutustoimien käynnistämistä. Vuodeosastopaikkoja on vähennetty psykiatriassa ja päivystyksessä. Ostopalvelujen hankinnan kriteerejä on kiristetty ja palvelujen käyttäjien määrää pyritään vähentämään asumispalveluissa yhteistyössä kiinteistöviraston kanssa. Tämän lisäksi kaikki hankinnat ja sijaistyövoiman käyttö minimoidaan.

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut osaston toiminnan menojen ennustetaan toteutuvan pääosin suunnitellusti.

Hallinnon osastojen osalta talous- ja tukipalvelut -osasto alittaa budjetin yhteensä 1,9 milj. euroa. Edellä mainittuun summaan sisältyy vuokrakulujen ja ostopalvelujen alittumista 1,6 milj. eurolla. Tietohallinto- ja viestintä -osasto ennustaa budjetin alittuvan 0,2 milj. eurolla ja henkilöstö- ja kehittämispalvelut -osasto 0,2 milj. eurolla.

Työmarkkinatuen kuntaosuutta on maksettu noin 1300 henkilölle enemmän kuin viime vuonna. Tavoitteeksi asetettu asiakasmäärän puolittuminen ei toteudu, koska ensisijainen toimenpide eli tuetun työllistämisen paikkojen lisääminen ei ole kaupunkikonsernin kokonaisuudessa onnistunut. Toukokuun ennusteessa oli huomioitu, että työttömien määrän kasvusta huolimatta sakkomaksun puolittamiseen suunnitellut toimenpiteet vaikuttavat niin, että loppuvuonna pitkäaikaistyöttömiä olisi sakkolistalla viime vuoden vastaava määrä. Pitkäaikaistyöttömiä ei ole työllistetty sitä määrää, että sakkolista olisi pienentynyt. Oman toiminnan muuttamisella on lisätty kuntouttavan työtoiminnan paikkoja 600, mikä ei kuitenkaan ole estänyt sakkomaksujen kasvua.

Toimeentulotuen ylitysuhka on 8,2 milj. euroa. Asiakastalouksia on tammi-heinäkuussa 2014 ollut noin 7 % enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana. Toimeentulotuen ylitysennuste on pienentynyt 1,4 milj. euroa edelliseen ennusteeseen verrattuna.

Virasto ennustaa HUS:n menojen ylittyvän 12,6 milj. euroa. Ennuste pohjautuu HUS:n heinäkuun lopussa laatimaan ennusteeseen. Pääosa ylityksestä muodostuu operatiiviselta toimialalta (5,4 milj. e) sekä naisten ja lastentautien tulosyksikössä (5,2 milj. e).

Esittelijä

vs. virastopäällikkö

Hannu Juvonen

Lisätiedot

Jussi Lind, talous- ja strategiapäällikkö, puhelin: 310 42246

jussi.lind(a)hel.fi

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 Helsingin kaupunki

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566