Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

18/2014

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Sotep/20

 

23.09.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 343

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, ettei se ota seuraavia virastopäällikön ja osastopäällikön tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Virastopäällikkö 38/17.9.2014

183 § Työmatkojen korvaaminen JHL ry:n mielenilmaisun aikana

Terveys- ja päihdepalvelut

Osastopäällikkö 46/19.9.2014

75 § Oulunkylän terveysaseman väliaikainen sulkeminen 21.10.2014 klo 12.00-16.00

Pöytäkirjanote ao. viranhaltijalle.

Käsittely

Esteelliset: Hannu Juvonen

Esittelijä

osastopäällikkö

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Harri J. Lehtonen, lakimies, puhelin: 310 42668

harri.j.lehtonen(a)hel.fi

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

osastopäällikkö

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Harri J. Lehtonen, lakimies, puhelin: 310 42668

harri.j.lehtonen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 Helsingin kaupunki

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566