Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

18/2014

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Sotep/12

 

23.09.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 335

Helsingin kaupungin matkapalvelun liikennöinnin lisähankinnan keskeyttäminen

HEL 2014-007564 T 02 08 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti keskeyttää Helsingin kaupungin matkapalvelun liikennöinnin lisähankinnan hankintalain 73 a § perusteella.

Esittelijä

vs. virastopäällikkö

Hannu Juvonen

Lisätiedot

Tuomas Huilla, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 43217

tuomas.huilla(a)hel.fi

Tuula Poikonen, vammaistyön johtaja, puhelin: 310 43149

tuula.poikonen(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Palveluntarjoajat

Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosiaali- ja terveyslautakunta

Hankintapäällikkö

Esitysteksti

Vammaistyön johtaja

Esitysteksti

Hankinta-asiantuntija

Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin hankintakeskus kilpailutti yhteistyössä sosiaali- ja terveysviraston kanssa vammaispalvelulain, sosiaalihuoltolain, kehitysvammalain ja lastensuojelulain perusteella korvattavien asiakaskuljetusten liikennöinnin keväällä 2014. Tarjouskilpailun jälkeen, ennen hankintapäätöksen tekoa kahdeksan henkilöauton arkivuoroa tarjousvertailun perusteella saanut palveluntuottaja perui jättämänsä tarjouksen. Muiden tarjouksien puuttuessa jäivät mainitut kahdeksan henkilöauton arkivuoroa vaille palveluntuottajaa.

Sosiaali- ja terveysvirasto kilpailutti lisähankintana mainitut kahdeksan ilman tarjousta jäänyttä arkivuoroa. Hankinnasta julkaistiin hankintailmoitus 13.6.2014 julkisten hankintojen nettiportaalissa sekä Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalissa. Tarjoukset piti jättää viimeistään 8.8.2014. Hankintapäätöstä ei ole tehty.

Hankintailmoituksen julkaisun jälkeen on ilmennyt, että ajojen yhdistelyn seurauksena keväällä 2014 järjestetyn tarjouskilpailun tuloksena tehtyjen sopimusten kapasiteetti riittää liikennöinnin järjestämiseen, eikä lisähankinnalle näin ollen ole tarvetta.

Hankintalain 73 a § mukaan hankintamenettely voidaan keskeyttää todellisista ja perustelluista syistä. Hankinnan keskeyttämiselle on todellinen ja perusteltu syy, sillä hankinnan tarvetta ei enää nykytilanteessa ole.

Esittelijä

vs. virastopäällikkö

Hannu Juvonen

Lisätiedot

Tuomas Huilla, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 43217

tuomas.huilla(a)hel.fi

Tuula Poikonen, vammaistyön johtaja, puhelin: 310 43149

tuula.poikonen(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Palveluntarjoajat

Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosiaali- ja terveyslautakunta

Hankintapäällikkö

Esitysteksti

Vammaistyön johtaja

Esitysteksti

Hankinta-asiantuntija

Esitysteksti

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 Helsingin kaupunki

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566