Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

18/2014

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Sotep/4

 

23.09.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päätettävä tässä kokouksessa

§ 327

Sosiaali- ja terveysviraston toiminnan ja talouden ennuste 31.8.2014

HEL 2014-003281 T 02 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi toiminnan ja talouden toteumaennusteen 31.8.2014 tilanteessa.

Käsittely

Asia käsiteltiin viraston henkilöstötoimikunnassa 22.9.2014. Henkilöstötoimikunnan lausunto asiasta jaettiin sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenille tiedoksi 23.9.2014.

Esittelijä

vs. virastopäällikkö

Hannu Juvonen

Lisätiedot

Jussi Lind, talous- ja strategiapäällikkö, puhelin: 310 42246

jussi.lind(a)hel.fi

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslialle toimitetaan ennusteet neljä kertaa vuodessa, 10.4., 22.7., 2.10. sekä 27.11.2014. Kaikki kaupunginkanslialle toimitettavat ennusteet käsitellään ensin sosiaali- ja terveyslautakunnassa.

Nyt laaditun ennusteen pohjana ovat oman toiminnan osalta elokuun lopun tiedot. HUS:n ennuste pohjautuu heinäkuun lopun tilanteeseen.

Sosiaali- ja terveysvirastolla on neljä erillistä talousarviokohtaa, joiden ennusteet ovat seuraavat:

3 10 01 
Sosiaali- ja terveyspalvelut

TP 2013

TA 2014

Ennuste 31.8.

Ero TA

Ero TA %

Tulot

166 364 

185 647 

180 147 

-5 500

-2,9 %

Menot

1 455 495 

1 466 980 

1 491 980

  -24 000 

-1,6 %

Toimintakate

-1 289 131 

-1 281 333 

-1 311 833 

-29 500 

-2,3 %

 

 

 

 

 

 

 

3 10 04 
Toimeentulotuki

TP 2013

TA 2014

Ennuste 31.8.

Ero TA

EroTA %

Tulot

87 746 

87 052 

89 652   

2 600 

+3,0 %

Menot

168 761 

170 000 

178 200 

-8 200 

-4,8 %

Toimintakate

-81 015 

-82 948 

 -88 548  

-5 600 

-6,8 %

 

 

 

 

 

 

 

3 10 05 
Työllisyyden hoitaminen

TP 2013

TA 2014

Ennuste 31.5

Ero TA

Ero TA %

Tulot

150 

230

230

0

0

Menot

5 652 

6 107

6107

0

0

Toimintakate

-5 502

-5 877

-5877

0

0

 

 

 

 

 

 

 

3 10 06 
HUS

TP 2013

TA 2014

Ennuste 31.5.

Ero TA

Ero TA %

Menot

516 643 

519 806 

532 406 

-12 600

- 2,4 %

 

Sosiaali- ja terveyspalvelut (3 10 01)

Sosiaali- ja terveysvirasto ennustaa sosiaali- ja terveyspalvelujen määrärahojen ylittyvän 24 miljoonalla eurolla. Ylitysuhka kohdistuu perhe- ja sosiaalipalvelut -osastossa työmarkkinatukeen ja vammaispalveluihin. Terveys- ja päihdepalvelut -osaston ylitysuhka kohdistuu terveysasemiin, päivystykseen sekä psykiatria- ja päihdepalveluihin.

Perhe- ja sosiaalipalvelut -osaston ylitysuhka on kasvanut edellisestä ennusteesta ja on nyt 18,3 milj. euroa. Ylitysuhan kasvua selittää työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvu. Työmarkkinatuen kuntaosuutta on maksettu noin 1300 henkilölle enemmän kuin viime vuonna. Tavoitteeksi asetettu asiakasmäärän puolittuminen ei toteudu, koska ensisijainen toimenpide eli tuetun työllistämisen paikkojen lisääminen ei ole kaupunkikonsernin kokonaisuudessa onnistunut. Toukokuun ennusteessa oli huomioitu, että työttömien määrän kasvusta huolimatta sakkomaksun puolittamiseen suunnitellut toimenpiteet vaikuttavat niin, että loppuvuonna pitkäaikaistyöttömiä olisi sakkolistalla viime vuoden vastaava määrä. Pitkäaikaistyöttömiä ei ole työllistetty sitä määrää, että sakkolista olisi pienentynyt. Oman toiminnan muuttamisella on lisätty kuntouttavan työtoiminnan paikkoja 600, mikä ei kuitenkaan ole estänyt sakkomaksujen kasvua.

Vammaistyössä ylitystä selittää henkilökohtainen apu, kuljetuspalvelut, kehitysvammaisten asumispalvelujen ja päivätoiminnan sekä kuljetusten matkapalvelun ja ryhmämatkojen kilpailutusten vaikutus suoritekustannuksiin sekä kehitysvammaisten päivätoiminnan arvioitua suurempi tarve. Vammaistyössä on käynnistetty toimenpiteet asiakasmäärien ja kustannusten kasvun hillitsemiseksi. Henkilökohtaisen avun tarvearviointi on keskitetty, palvelujen tuntimääriä tarkennettu ja yhteistyötä ja työnjakoa kotihoidon kanssa täsmennetty. Henkilökohtaisen avun tuottamistapoja muutetaan syksyllä 2014. Henkilökohtaista apua ei kilpailuteta, vaan pääasialliset henkilökohtaisen avun tuottamistavat ovat työnantajamalli ja palveluseteli, joka on kustannuksiltaan puitesopimuksilla hankittua palvelua edullisempi. Näiden asiakasmäärien ja kustannusten kasvua hillitsevien toimenpiteiden vaikutukset näkyvät viiveellä.

Lautakunnan päättämien kuljetuspalveluja koskevien muutosten vaikutus on huomioitu ennusteessa, mutta vaikutukset näkyvät täysimääräisesti vasta vuonna 2015.

Perhe- ja sosiaalipalvelut -osaston muiden kuin vammaistyön ja työmarkkinatuen menojen ennustetaan alittuvan 3,2 milj. eurolla. Merkittävimmät säästöt saavutetaan lastensuojelun laitoshuollon ostopalveluissa sekä myöhentämällä palvelujen suunniteltuja vahvistamisia kuten ammatillisten perhekotien hoitopalkkioiden korotuksia. Kaikissa toiminnoissa tarkastellaan kriittisesti vapautuvien vakanssien, sijais- ja vuokratyövoiman sekä ostopalvelujen käyttöä.

Terveys- ja päihdepalvelut -osaston kulujen ylitysuhka on 7,8 milj. euroa. Ylitys muodostuu päihde- ja mielenterveysasiakkaiden asumispalveluista (4,8 milj. e), mikä liittyy kilpailutuksessa tulleeseen hinnannousuun sekä siihen, että päihde- ja mielenterveysasiakkaat eivät ole päässeet etenemään kevyempiin asumismuotoihin ja tavalliseen vuokra-asuntokantaan. Muu ylitys käsittää laboratorio- ja kuvantamispalvelujen ennakoitua suuremman käytön (2 milj. e). Käyttösuunnitelmaan kirjattujen sopeuttamistoimien vaikutusten viivästyminen syksyyn on edellyttänyt lisäsopeutustoimien käynnistämistä. Vuodeosastopaikkoja on vähennetty psykiatriassa ja päivystyksessä. Ostopalvelujen hankinnan kriteerejä on kiristetty ja palvelujen käyttäjien määrää pyritään vähentämään asumispalveluissa yhteistyössä kiinteistöviraston kanssa. Tämän lisäksi kaikki hankinnat ja sijaistyövoiman käyttö minimoidaan.

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut osaston toiminnan menojen ennustetaan toteutuvan pääosin suunnitellusti.

Hallinnon osastojen osalta  talous- ja tukipalvelut -osasto alittaa budjetin yhteensä 1,9 milj. euroa. Edellä mainittuun summaan sisältyy vuokrakulujen ja ostopalvelujen alittumista 1,6 milj. eurolla. Tietohallinto- ja viestintä -osasto ennustaa budjetin alittuvan 0,2 milj. eurolla ja henkilöstö- ja kehittämispalvelut -osasto 0,2 milj. eurolla.

Toimeentulotuki (3 10 04)

Toimeentulotuen ylitysuhka on 8,2 milj. euroa. Asiakastalouksia on tammi-heinäkuussa 2014 ollut noin 7 % enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana. Toimeentulotuen ylitysennuste on pienentynyt 1,4 milj. eurolla edelliseen ennusteeseen verrattuna. Toimeentulotuen talousarviokohdalta on maksettu kriisimajoituksen kallista ostopalvelua, mitä on onnistuttu merkittävästi vähentämään.

Työllisyyden hoitaminen ( 3 10 05)

Työllisyyden hoitamisen ennustetaan toteutuvan budjetin mukaisesti sekä tulojen että menojen osalta.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (3 10 05)

Virasto ennustaa HUS:n menojen ylittyvän 12,6 milj. euroa. Ennuste pohjautuu HUS:n heinäkuun lopussa laatimaan ennusteeseen. Pääosa ylityksestä muodostuu operatiivisesta tulosyksiköstä (5,4 milj. e) sekä naisten ja lastentautien tulosyksiköstä (5,2 milj. e).

Palvelut

Sosiaali- ja terveysviraston suoritetavoitteiden ennustetaan toteutuvan seuraavasti:

 

TP 2013

TA 2014

Ennuste 2014

Ero TA-Enn

Terveysneuvonta, käynti

337 333

310 000

340 000

30 000

Terveydenhoitajan vastaanotto, kouluterveydenhuolto

130 607

131 000

131 000

0

Terveydenhoitajan vastaanotto, opiskeluterveydenhuolto

57 000

61 000

64 000

4 000 

Lääkärin vastaanotto, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto 

24  079

20 000

25 000

5 000 

Lastensuojelun perhehoito, hoito vrk

294 942

325 000

312 300

-12 700

Lastensuojelun laitoshoito, hoito vrk

290 630

247 000

220 400

-26 600

Perheneuvolat, käynti 

24 244

19 000

18 500

-500

Lapsiperheiden kotipalvelu, käynti

32 204

28 000

35 000

7 000

Kehitysvammapalvelun asumispalvelut, paikat

826

882

870 

-12

Kehitysvammapalvelun laitoshuolto, paikat

167

104

142 

38 

 

 

 

 

 

Lääkärin vastaanottokäynti

731 351

707 000

740 000

33 000

Terveydenhoitajan vastaanottokäynti

710 155

586 000

720 000

134 000

Hammashuolto, käynti

476 936

465 000

477 000

12 000

Pkl-vastaanotto

79 265

82 000

82 000

0

Sisätautien päivystyspoliklinikka, käynti 

38 433

36 000

36 000

0

Tk-päivystys, käynti

126 157

125 000

125 000

0

Somaattisen päivystyksen hoitopäivät

70 344

70 000

70 000

0

Psykiatrian avohoitokäynti

215 099

212 000

209 400

-2600

Psykiatrian vuodeosastohoitopäivät 

95 035

93 000

92 800

-200

Psykiatrian avohoitopäivä 

68 218

70 000

71 300

1 300

Polikliininen päihdehuolto, as käynnit vuoden aikana

54614

69 000

56 800

-12 200

Korvaushoito, käynnit vuoden aikana

121 464

136 000

123 500

-12 500

Päihdehuollon asumispalvelut, asumisvuorokaudet yht

56 198

61 000

63 450

2 450

Päihdehuollon laitoshuolto, hoitovuorokaudet yht

57 825

66 000

55 000

-11 000

 

 

 

 

 

Kotihoito, käynti

2 576 793

2 600 000

2 650 000

50 000

Somaattinen sairaalahoito 

26 599

30 000

28 500 

-1 500 

Iäkkäiden pitkäaikainen palveluasuminen, vrk

1 087 178

 970 000

1 000 000

30 000 

Iäkkäiden pitkäaikainen laitoshoito, vrk

631 783

580 000

590 000

10 000

 

Terveysneuvonnan ja terveydenhoitajan vastaanottojen käyntimäärät noudattelevat viime vuoden toteumaa. Lastensuojelussa sijoitusten hoitovuorokaudet ovat kokonaisuudessaan vähentyneet. Eniten vähennystä on laitoshoidon ostopalveluissa. Perheneuvolan ja lapsiperheiden kotipalvelun osalta  todetaan, etteivät luvut ole vertailukelpoisia keskenään, sillä aiempina vuosina seurattiin asiakkaita ja kotitalouksia, ei käyntejä.

Somaattisen sairaalahoidon hoitojaksot ovat lyhentyneet ja niiden määrä on kasvanut sairaalapaikkojen vähentämisestä huolimatta. Ikääntyneiden palveluissa palvelurakenteen muutos on myös edennyt tavoitteiden suuntaisesti ja näkyy kotihoidon käyntien määrän lisääntymisenä ja ympärivuorokautisen hoidon tarpeen vähenemisenä.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Sosiaali- ja terveysviraston sitovien tavoitteiden ennuste on seuraava:

Sosiaali- ja terveyspalvelut

 

1. Koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten terveystarkastukset, tavoite 2000 vuodessa

Toteutuu

2. Perusterveydenhuollon hoidon tarpeen arviointi, tavoite kolmessa vuorokaudessa

Toteutuu 

3. Hammashoidon tarpeen arviointi, tavoite kolmessa vuorokaudessa

Toteutuu

4. Kiireettömään hammashoitoon pääsy, tavoite kuudessa kuukaudessa

Toteutuu

5. Perusterveydenhuollon yhteydessä toteutettuun somaattiseen erikoissairaanhoitoon pääsy kuudessa kuukaudessa

Toteutuu

6. Perusterveydenhuollon yhteydessä toteutettuun psykiatriseen erikoissairaanhoitoon pääsy kuudessa kuukaudessa

Toteutuu

7. Kotona asuvien osuus 75-vuotta täyttäneistä nousee

Toteutuu

8. Siirtoviivemaksuihin johtavia somaaattisen erikoissairaanhoidon siirtoviiveitä ei synny 

Ei toteudu

9. Iäkkäiden tehostetun palveluasumisen palveluseteliasiakkaiden määrä nousee 100:lla. 

Ei toteudu

 

 

Toimeentulotuki

 

Ennaltaehkäisevään toimeentulotukeen käytetään 3 % toimeentulotukimäärärahoista ja
vähintään puolet ehkäisevästä toimeentulotuesta kohdennetaan vähävaraisille lapsiperheille

Toteutuu

 

 

Työllistäminen

 

Kuntouttavaa työtoimintaa saa 1300 henkilöä vuoden aikana

Toteutuu

 

Siirtoviivemaksut vähenevät vuodesta 2013, mutta tavoite ei toteudu vaikka maksullisten siirtoviivepäivien lukumäärä on vähentynyt 90 % edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Iäkkäiden tehostetun palveluasumisen palveluseteliasiakkaiden määrän kasvu ei tule toteutumaan suunnitellussa laajuudessa. Aktiivista palveluohjausta ja neuvontaa on lisätty.

Muilta osin sitovien toiminnallisten tavoitteiden arvioidaan toteutuvan suunnitellusti.

Investoinnit

Investointien ennuste on seuraava:

(1000 e)

TA 2014

Ylitysoikeudet

Ennuste 31.5

Ero TA 2014

Tietotekniikkahankinnat

4 350 

2 028

6 378 

0

Muut hankinnat

7 000 

475

7 475 

0

Yhteensä

11 350 

2 503

13 853 

0

 

Irtaimen omaisuuden määrärahojen arvioidaan kuluvan kokonaisuudessaan. Irtaimen omaisuuden ylitysoikeus koostuu vuodelta 2013 siirtyneistä hankinnoista, joita varten kaupunginvaltuusto on 29.1.2014 myöntänyt yhteensä 2,503 milj. euron suuruisen ylitysoikeuden vuodelle 2014.

Virastopäällikön kannanotot

Vs. virastopäällikkö toteaa, että sosiaali- ja terveysviraston talousarvion toteumaennuste tilanteessa 31.8.2014 osoittaa, että viraston talousarvio on ylittymässä yhteensä 44,5 miljoonaa euroa. Talousarviokohdittain tarkastellen HUS:n osuus ylityksestä on 12,6 miljoonaa euroa, toimeentulotuen osuus 8,2 miljoonaa euroa ja sosiaali- ja terveyspalvelujen osuus 24 miljoonaa euroa. Sosiaali- ja terveyspalvelujen ylitykseen sisältyy työmarkkinatuen osuus 15,1 miljoonaa euroa, johon viraston vaikutusmahdollisuudet ovat vähäiset. Toimenpiteet talousarvion ylityksen hillitsemiseksi ovat välttämättömiä paitsi vuoden 2014 osalta, myös vuotta 2015 koskien, jotta talousarviossa pysyminen ensi vuonna on mahdollista.

Sosiaali- ja terveysvirastossa käynnistetään välittömästi toimet sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarviokohdan menojen pysyväksi alentamiseksi, vähentämällä vakanssien täyttöä virastotasolla 1,3 % (200 vakanssia). Tavoitteena on saavuttaa noin 10 milj. euron vuotuinen sopeutus. Vakanssisopeutukset toteutetaan jättämällä täyttämättä vapautuvia vakansseja.

Viraston henkilöstötoimikunta käsittelee asiaa kokouksessaan 22.9.2014 ja sen mahdollisesti antama lausunto jaetaan sähköpostilla maanantaina. Nämä sopeutustoimet eivät tule merkittävästi vaikuttamaan vuoden 2014 talousarvion toteutumiseen. HUS-kuntayhtymältä tullaan pyytämään selvitys toimista, joita HUS tekee talousarvioylityksen johdosta.

Esittelijä

vs. virastopäällikkö

Hannu Juvonen

Lisätiedot

Jussi Lind, talous- ja strategiapäällikkö, puhelin: 310 42246

jussi.lind(a)hel.fi

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 17.06.2014 § 263

HEL 2014-003281 T 02 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi toiminnan ja talouden toteumaennusteen 31.5.2014 tilanteessa.

Käsittely

17.06.2014 Ehdotuksen mukaan

Viraston henkilöstötoimikunta käsitteli asiaa kokouksessaan 16.6.2014 ja sen antama lausunto jaettiin sähköpostitse.

08.04.2014 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä

virastopäällikkö

Matti Toivola

Lisätiedot

Jussi Lind, talous- ja strategiapäällikkö, puhelin: 310 42246

jussi.lind(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 Helsingin kaupunki

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566