Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2014

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Sotep/20

 

20.05.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 218

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Marcus Rantalan ym. talousarvioaloitteesta ruotsinkielisten nuorten psykiatrisesta hoidosta

HEL 2014-001948 T 00 00 03

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

virastopäällikkö

Matti Toivola

Lisätiedot

Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Lausuntoehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa talousarvioaloitteesta seuraavan lausunnon:

”Nuorten matalan kynnyksen mielenterveyspalveluja tuottavat sosiaali- ja terveysvirasto terveysasemilla, koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa, perheneuvolassa ja nuorisoasemilla sekä opetusvirasto koulukuraattorin ja koulupsykologin palveluin. Erikoistason nuorisopsykiatrisista palveluista vastaa Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiiri (HUS) eri avo- ja sairaalapalveluillaan. Matalan kynnyksen mielenterveyspalveluja tarjoavat myös järjestöt. Kaikkia näitä palveluja on saatavana ruotsin kielellä.

Asiakasnuori ja/tai hänen perheensä ohjataan tarvittaessa jatkohoitoon toiseen palvelumuotoon hoidon porrastuksen käytäntöjen ja sopimusten mukaisesti.

Nuorten mielenterveyspalveluissa noudatetaan sekä suomen- että ruotsinkielisten palvelujen osalta yhtenäistä toimintamallia. Ruotsinkielisten palvelujen saatavuutta, jonotusaikoja ja henkilökuntatilannetta seurataan jatkuvasti. Haasteita aiheuttaa ruotsinkielisen henkilökunnan saatavuus.

Aloitteessa ehdotettava nuorisopsykiatristen palvelujen osto yksittäiseltä palvelutuottajalta 200 000 eurolla ei ole mahdollista, koska tämän suuruinen hankinta edellyttää kilpailutusta. Kyseinen palvelu ei myöskään kuulu voimassa olevaan palvelumalliin, jossa nuorisopsykiatrian erikoisalan palvelujen järjestämisestä vastaa HUS.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2015 on laadittu kaupunginhallituksen antamaan menoraamiin, joka on 2 174 882 000 euroa. Ehdotus ei sisällä varausta nuorisopsykiatristen palvelujen hankkimiseksi Samfundet Folkhälsanilta.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Palvelujen saaminen omalla äidinkielellä on kaikissa elämänkaaren vaiheissa tärkeää, koska se parantaa ymmärretyksi tulemista. Varsinkin mielenterveyden ongelmissa ja arkaluontoisia henkilökohtaisia asioita käsiteltäessä tämä on hyvän hoitosuhteen edellytys. Omankielisten palvelujen puuttuminen sekä viiveet omankielisen hoidon piiriin pääsyssä voivat heikentää henkilön ja hänen läheistensä terveydentilaa ja hyvinvointia.”

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Marcus Rantala ja 4 muuta valtuutettua ovat tehneet talousarvioaloitteen rahoituksen varaamisesta ruotsinkielisten nuorten psykiatristen palvelujen hankkimiseksi Folkhälsanilta.

Talousarvioaloitteesta on pyydetty sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 3.6.2014 mennessä.

Aloite ja sen suomenkielinen käännös ovat esityslistan liitteinä.

Esittelijä

virastopäällikkö

Matti Toivola

Lisätiedot

Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1

HEL 2014-001948 Rantala Marcus talousarvioaloite Kvsto 12.2.2014 asia 14

2

HEL 2014-001948 Rantala Marcus talousarvioaloitteen suomennos

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 Helsingin kaupunki

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566