Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2014

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Sotep/5

 

20.05.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 203

Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain nojalla järjestettyjen kuljetuspalvelumatkojen omavastuuosuuksien tarkistaminen

HEL 2014-005456 T 05 03 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti kumota sosiaalilautakunnan 26.10.2010 § 423 tekemän päätöksen omavastuiden määrän osalta ja korottaa 1.9.2014 lukien vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain nojalla järjestettyjen kuljetuspalvelumatkojen asiakkaan maksamat omavastuuosuudet alla esitetyn mukaisesti.

Kuljetuspalvelujen omavastuuosuudet

Matkatyyppi

Nykyinen

1.9.2014 alk

Vapaa-ajan- ja asiointimatkat

2,20 €/matka

2,50 €/matka

Vapaa-ajan- ja asiointimatkat 7-16 v.

1,10 €/matka

1,30 €/matka

Vapaa-ajan- ja asiointimatkat, pääkaupunkiseutu, Sipoo

2,20 €/matka

5 €/matka

Vapaa-ajan- ja asiointimatkat, pääkaupunkiseutu, Sipoo 7-16 -v.

1,10 €/matka

2,50 €/matka

Työmatkat, Helsinki sisäinen

41,20 €/kk

46,50 €/kk

Työmatkat, seutulippu pääkaupunkiseutu

84,40 €/kk

95,80 €/kk

Opiskelumatkat, Helsinki sisäinen

20,60 €/kk

23,25 €/kk

Opiskelumatkat, pääkaupunkiseutu

42,20 €/kk

47,90 €/kk

Työmatkat, Lähiseutu 3 (Kirkkonummi. Kerava, Sipoo)

 

142,60 €/kk

Opiskelumatkat, Lähiseutu 3

 

71,30 €/kk

 

Taulukko 1. Kuljetuspalvelujen omavastuuosuudet

Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, että kuljetuspalvelumatkojen omavastuuosuudet muuttuvat HSL:n vastaavien lippujen hintojen muutosten mukaisesti vastaten aina voimassaolevaa HSL:n vastaavan lipun hintaa.

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päätti esittelijän ehdotuksesta poiketen, että kuljetuspalveluja tarkastellaan osana vammaispalvelujen kokonaisuudesta tehtävässä ulkopuolisessa asiantuntija-arvioinnissa, jonka sosiaali- ja terveysvirasto käynnistää mahdollisimman pian. Arvioinnin pohjalta pyritään muiden pääkaupunkiseudun kuntien kanssa yhtenäisiin vammaispalvelujen pitkän aikavälin linjauksiin.

Käsittely

Vammaistyön johtaja Tuula Poikonen ja kuljetuspäällikkö Tuomas Päivinen olivat kokouksessa kutsuttuina asiantuntijoina läsnä tätä asiaa käsiteltäessä.

1 vastaehdotus:
Anna Vuorjoki: Muutetaan kohdan 1 ensimmäinen virke muotoon "Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää kumota sosiaalilautakunnan 26.10.2010 § 423 tekemän päätöksen työ- ja opiskelumatkojen omavastuiden määrän osalta ja korottaa 1.9.2014 lukien vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain nojalla järjestettyjen kuljetuspalvelumatkojen asiakkaan maksamat omavastuuosuudet alla esitetyn mukaisesti."

Poistetaan taulukosta vapaa-ajan- ja asiointimatkoja koskevat kohdat.

Muutetaan kohta 3 muotoon "Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että kuljetuspalvelumatkoista työ- ja opiskelumatkojen omavastuuosuudet muuttuvat HSL:n vastaavien lippujen hintojen muutosten mukaisesti vastaten aina voimassaolevaa HSL:n vastaavan lipun hintaa."

Kannattajat: Joonas Leppänen

2 vastaehdotus:
Seija Muurinen: Kohdan 3 jälkeen: Lisäksi lautakunta päättää, että kuljetuspalveluja tarkastellaan osana vammaispalvelujen kokonaisuudesta tehtävässä ulkopuolisessa asiantuntija-arvioinnissa, jonka sote-virasto käynnistää mahdollisimman pian. Arvioinnin pohjalta pyritään muiden pääkaupunkiseudun kuntien kanssa yhtenäisiin vammaispalvelujen pitkän aikavälin linjauksiin.

Kannattajat: Maija Anttila, Hannu Tuominen

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Muutetaan kohdan 1 ensimmäinen virke muotoon "Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää kumota sosiaalilautakunnan 26.10.2010 § 423 tekemän päätöksen työ- ja opiskelumatkojen omavastuiden määrän osalta ja korottaa 1.9.2014 lukien vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain nojalla järjestettyjen kuljetuspalvelumatkojen asiakkaan maksamat omavastuuosuudet alla esitetyn mukaisesti." Poistetaan taulukosta vapaa-ajan- ja asiointimatkoja koskevat kohdat.  Muutetaan kohta 3 muotoon "Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että kuljetuspalvelumatkoista työ- ja opiskelumatkojen omavastuuosuudet muuttuvat HSL:n vastaavien lippujen hintojen muutosten mukaisesti vastaten aina voimassaolevaa HSL:n vastaavan lipun hintaa."

Jaa-äänet: 9
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Seija Muurinen, Laura Nordström, Tuomas Nurmela, Tuula Salo, Mikael Sjövall, Hannu Tuominen, Markku Vuorinen

Ei-äänet: 4
Joonas Leppänen, Jouko Malinen, Tuomas Tuure, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Jäsen Anna Vuorjoen vastaehdotus hävisi esittelijän ehdotukselle äänin 9 - 4.

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Kohdan 3 jälkeen: Lisäksi lautakunta päättää, että kuljetuspalveluja tarkastellaan osana vammaispalvelujen kokonaisuudesta tehtävässä ulkopuolisessa asiantuntija-arvioinnissa, jonka sote-virasto käynnistää mahdollisimman pian. Arvioinnin pohjalta pyritään muiden pääkaupunkiseudun kuntien kanssa yhtenäisiin vammaispalvelujen pitkän aikavälin linjauksiin.

Jaa-äänet: 5
Joonas Leppänen, Jouko Malinen, Tuula Salo, Mikael Sjövall, Anna Vuorjoki

Ei-äänet: 8
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Seija Muurinen, Laura Nordström, Tuomas Nurmela, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure, Markku Vuorinen

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä äänin 8 - 5 varapuheenjohtaja Seija Muurisen esittämän ja puheenjohtaja Maija Anttilan ja jäsen Hannu Tuomisen kannattaman vastaehdotuksen.

Esittelijä

virastopäällikkö

Matti Toivola

Lisätiedot

Tuula Poikonen, vammaistyön johtaja, puhelin: 310 43149

tuula.poikonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Liite 1 Ote sosiaalilautakunnan pöytäkirjasta 26.10.2010 § 423

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää kumota sosiaalilautakunnan 26.10.2010 § 423 tekemän päätöksen omavastuiden määrän osalta ja korottaa 1.9.2014 lukien vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain nojalla järjestettyjen kuljetuspalvelumatkojen asiakkaan maksamat omavastuuosuudet alla esitetyn mukaisesti.

Kuljetuspalvelujen omavastuuosuudet

Matkatyyppi

Nykyinen

1.9.2014 alk

Vapaa-ajan- ja asiointimatkat

2,20 €/matka

2,50 €/matka

Vapaa-ajan- ja asiointimatkat 7-16 v.

1,10 €/matka

1,30 €/matka

Vapaa-ajan- ja asiointimatkat, pääkaupunkiseutu, Sipoo

2,20 €/matka

5 €/matka

Vapaa-ajan- ja asiointimatkat, pääkaupunkiseutu, Sipoo 7-16 -v.

1,10 €/matka

2,50 €/matka

Työmatkat, Helsinki sisäinen

41,20 €/kk

46,50 €/kk

Työmatkat, seutulippu pääkaupunkiseutu

84,40 €/kk

95,80 €/kk

Opiskelumatkat, Helsinki sisäinen

20,60 €/kk

23,25 €/kk

Opiskelumatkat, pääkaupunkiseutu

42,20 €/kk

47,90 €/kk

Työmatkat, Lähiseutu 3 (Kirkkonummi. Kerava, Sipoo)

 

142,60 €/kk

Opiskelumatkat, Lähiseutu 3

 

71,30 €/kk

 

Taulukko 1. Kuljetuspalvelujen omavastuuosuudet

Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että kuljetuspalvelumatkojen omavastuuosuudet muuttuvat HSL:n vastaavien lippujen hintojen muutosten mukaisesti vastaten aina voimassaolevaa HSL:n vastaavan lipun hintaa.

Esittelijän perustelut

Vammaistyön johtaja Tuula Poikonen ja kuljetuspäällikkö Tuomas Päivinen ovat kokouksessa kutsuttuina asiantuntijoina läsnä tätä asiaa käsiteltäessä.

Kunnan velvollisuudesta järjestää vaikeavammaisten henkilöiden kuljetuspalveluja niihin liittyvine saattajapalveluineen on säädetty vammaispalvelulain 8 §:n 2 momentissa. Kuljetuspalvelujen sisällöstä, laajuudesta ja järjestämisestä on erikseen säädetty vammaispalveluasetuksessa. Kunnan on järjestettävä vaikeavammaiselle henkilölle kohtuulliset kuljetuspalvelut niihin liittyvine saattajapalveluineen, jos henkilö vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee palvelua suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista.

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetustuki myönnetään sosiaalihuoltolain 20 ja 21 §:n nojalla. Kyseessä on harkinnanvarainen ja määrärahasidonnainen etuus.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 1 §:n mukaan kunnallisista sosiaali- ja terveyspalveluista voidaan periä maksu palvelunkäyttäjältä, jollei lailla toisin säädetä. Edelleen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen 1 §:n mukaan asetuksessa mainituista kunnallisista sosiaali- ja terveyspalveluista saa periä asetuksessa säädetyt maksut, jollei erikseen toisin säädetä. Sanotun asetuksen 6 §:n mukaisesti vammaispalvelulain vaikeavammaisille järjestettävistä kuljetuspalveluista voidaan periä enintään paikkakunnalla käytettävissä olevan julkisen liikenteen maksua vastaava maksu tai muu siihen verrattavissa oleva kohtuullinen maksu.

Tällä hetkellä vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalvelujen nojalla järjestettyjen matkojen omavastuuosuus määräytyy sosiaalilautakunnan päätöksen (26.10.2010 § 423) mukaan. Sosiaalilautakunnan päättämät käytössä olevat kuljetuspalvelumatkojen omavastuuosuudet on kuvattu päätösehdotuksessa olevassa taulukossa 1 (”Kuljetuspalvelujen omavastuuosuudet”).

Sosiaalilautakunta ei ole erikseen päättänyt  pääkaupunkiseudun ulkopuolella työskentelevien tai opiskelevien henkilöiden omavastuuosuuksista.   Omavastuuosuudet ovat määräytyneet julkisen joukkoliikenteen matkan taksojen ja matkan pituuden mukaan.  Asiakkaan omavastuu on ollut edullisin kuukausimaksu, jonka vammaton työntekijä/saman ikäinen opiskelija on maksanut linja-autossa tai junassa.

Työ- ja opiskelijamatkoja käyttävien asiakkaiden kuukausimaksu kattaa myös heidän vapaa-ajan- ja asiointimatkojensa omavastuuosuudet. He maksavat omavastuuosuudet kuukausittain pankkiin.

HSL:n lippujen hinnat ovat vuonna 2014 seuraavat: aikuisten kertalipun hinta on kuljettajalta ostettuna 3 euroa, automaatista ostettuna 2,50 euroa ja kortille ladattavana arvolippuna 1,95 euroa.

7–16 -vuotiaiden lasten kertalipun hinta on kuljettajalta ostettuna 1,50 euroa, automaatista ostettuna 1,30 euroa ja arvolippuna 0,98 euroa.

Työmatkalipun (kausilipun) hinta Helsingin sisäisessä liikenteessä on 46,50 euroa/kk ja pääkaupunkiseudulla 95,80 euroa/kk. Lähiseutu 3 lipun hinta on 142,60 euroa/kk. Lähiseutu 3:n alue ulottuu pääkaupunkiseudun lisäksi Keravalle ja Sipooseen. Opiskelijat saavat kausilipusta 50 %:n alennuksen.

Nyt esitetään, että vapaa-ajan- ja asiointimatkojen omavastuuosuutta korotetaan yhdensuuntaiselta matkalta aikuisilta 2,50 euroon ja 7-16-vuotiailta lapsilta 1,30 euroon.

Työmatkojen omavastuuosuutta esitetään korotettavaksi Helsingin sisäisessä liikenteessä 46,50 euroon kuukaudessa, ja pääkaupunkiseudulla 95,80 euroon kuukaudessa. Opiskelijoiden omavastuuosuutta esitetään korotettavaksi Helsingissä opiskelevilta 23,25 euroon kuukaudessa ja pääkaupunkiseudulla  opiskelevilta 47,90 euroon kuukaudessa.

Samalla esitetään uusia omavastuita HSL-n alueelle suuntautuviin vapaa-ajan ja asiointimatkoihin sekä mahdollisiin opiskelu- ja työmatkoihin. Asiointi- ja vapaa-ajan matkan omavastuu olisi aikuisilta 5 euroa ja 7-16 vuotiailta lapsilta 2,50 euroa. Kausilippu 3:n omavastuu on 142,60 euroa/kk ja opiskelijoilta 71,30 euroa/kk.

Esitetyt muutokset lisäisivät kaupungin tuloja vuositasolla noin 360 000 euroa.

Kaikki esitetyt omavastuuosuudet sisältävät arvonlisäveron.

Espoossa sekä vammaispalvelulain että sosiaalihuoltolain nojalla järjestettyjen yhdensuuntaisten matkojen omavastuuna peritään aikuisilta 3 euroa/matka. Vantaalla vammaispalvelulain mukaisen yhdensuuntaisen Vantaan sisäisen liikenteen omavastuu on 3 euroa/matka ja seutuliikenteen omavastuu on 5 euroa/matka. Omavastuista vähennetään Lähitaksin tilausmaksu yksi euroa/matka.

Sosiaalihuoltolain nojalla myönnettyjen omavastuut ovat sisäisessä liikenteessä 3 euroa ja seutulippualueella 5 euroa. Sosiaalihuoltolain mukaan myönnettyjen matkojen omavastuista ei vähennetä Lähitaksin tilausmaksua.

Esittelijä

virastopäällikkö

Matti Toivola

Lisätiedot

Tuula Poikonen, vammaistyön johtaja, puhelin: 310 43149

tuula.poikonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Liite 1 Ote sosiaalilautakunnan pöytäkirjasta 26.10.2010 § 423

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.05.2014 § 188

HEL 2014-005456 T 05 03 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

13.05.2014 Pöydälle

Vammaistyön johtaja Tuula Poikonen ja kuljetuspäällikkö Tuomas Päivinen olivat kokouksessa kutsuttuina asiantuntijana läsnä tätä asiaa käsiteltäessä.

Esittelijä Matti Toivolan muutosesitys: "Lisätään kappaleen 1 loppuun (taulukon jälkeen) seuraava kappale: "Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että kuljetuspalvelumatkojen omavastuuosuudet muuttuvat HSL:n vastaavien lippujen hintojen muutosten mukaisesti vastaten aina voimassaolevaa HSL:n vastaavan lipun hintaa."

Pöydällepanoehdotus:
Hannu Tuominen: Esitän asiaa pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Esittelijä

virastopäällikkö

Matti Toivola

Lisätiedot

Tuula Poikonen, vammaistyön johtaja, puhelin: 310 43149

tuula.poikonen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 Helsingin kaupunki

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566