Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2014

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Sotep/9

 

20.05.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 207

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Yrjö Hakasen ym. talousarvioaloitteesta koskien joukkoliikenteen parantamista

HEL 2014-003375 T 00 00 03

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Pöydällepanoehdotus:
Maija Anttila: Esitän asian pöydälle.

Esittelijä

virastopäällikkö

Matti Toivola

Lisätiedot

Timo Hakala, erityissuunnittelija, puhelin: 310 62404

timo.hakala(a)hel.fi

Lausuntoehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa valtuutettu Yrjö Hakasen ym. määrärahojen lisäystä koskevasta talousarvioaloitteesta seuraavan lausunnon:

”Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu myönnetään henkilöille, jotka eivät vammansa tai sairautensa vuoksi voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Vammaispalvelulain säännösten periaatteena on, että kuljetuspalveluja järjestetään silloin kun ensisijaiset palvelut ja tukitoimet eivät ole saajalleen riittäviä tai sopivia. Maksuton HSL:n joukkoliikennekortti ei siten ole säädöksiin perustuva vaihtoehto vammaispalvelulain mukaiselle vaikeavammaisten kuljetuspalvelulle.

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetustuki on osa harkinnanvaraista ja määrärahasidonnaista pääasiassa vanhusväestölle suunnattua kotipalvelujen tukipalvelua. Sosiaalihuoltolain mukaisessa kuljetustuessa huomioidaan hakijan toimintakyky sekä sosiaalinen ja taloudellinen tilanne. Kuljetustukea voidaan myöntää jos toimintakyky on alentunut, mutta vammaispalvelulain mukaiset ehdot eivät täyty. Tarvittaessa pienituloiset asiakkaat voivat tarkistuttaa oikeutensa Helsingin seudun liikenteen joukkoliikennekorttiin täydentävänä toimeentulotukena. Täydentävän toimeentulotuen myöntämisedellytyksenä on mm. itsenäisen suoriutumisen ja osallistumismahdollisuuksien edistäminen.

Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää tärkeänä joukkoliikenteen edistämistä, ja että sen kehittämisessä otetaan kaikkien väestöryhmien tarpeet huomioon. Sosiaali- ja terveysviraston talousarvio on laadittu kaupunginhallituksen antamaan menoraamiin. Vuoden 2015 talousarvioraamiin ei sisälly aloitteessa esitettyä määrärahalisäystä."

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arvionti

Joukkoliikenteen kehittäminen ja parantaminen lisää ihmisten mahdollisuuksia osallistumiseen, millä voidaan arvioida olevan positiivisia terveys- ja hyvinvointivaikutuksia.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Yrjö Hakasen ym. on tehnyt seuraavan talousarvioaloitteen, joka koskee joukkoliikenteen lippujen hintojen alentamista, palvelujen parantamista, raideliikenteen laajentamista sekä maksuttoman HSL-kortin palauttamista kuljetuspalveluun oikeutetuille vammaisille ja vanhuksille. Lisäyksen määrä on yhteensä kymmenen miljoonaa euroa.

Talousarvioaloitteesta on pyydetty sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 3.6.2014 mennessä.

Lausuntoa on pyydetty lisäksi liikennelaitokselta.

Aloite on esityslistan tämän asian liitteenä.

Esittelijä

virastopäällikkö

Matti Toivola

Lisätiedot

Timo Hakala, erityissuunnittelija, puhelin: 310 62404

timo.hakala(a)hel.fi

Liitteet

1

HEL 2014-003375 Hakanen Yrjö talousarvioaloite Kvsto 12.3.2014 asia 43

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 Helsingin kaupunki

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566