Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2014

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Sotep/17

 

20.05.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 215

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Seija Muurisen ym. talousarvioaloitteesta kaakkoisen alueen ikäihmisten palvelukeskuksen perustamisesta

HEL 2014-002642 T 00 00 03

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

virastopäällikkö

Matti Toivola

Lisätiedot

Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Lausuntoehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa talousarvioaloitteesta seuraavan lausunnon:

”Sosiaali- ja terveysvirastolla on 12 avointa palvelukeskusta, joista neljä kaupungin eteläisessä, kaksi pohjoisessa, kolme läntisessä ja kolme itäisessä osassa. Itäisessä Helsingissä toimivat Kontulan, Myllypuron ja Roihuvuoren palvelukeskukset. Palvelukeskukset tarjoavat päiväaikaan monipuolista ja pääsääntöisesti maksutonta harrastus- ja muuta toimintaa eläkeläisille ja työttömille. Toiminnalla edistetään ja tuetaan viraston strategian mukaisesti kotona asumista ja toimintakyvyn ylläpitämistä.

Sosiaali- ja terveysvirastossa on parhaillaan menossa kaksi merkittävää prosessia, joissa tarkastellaan toimintaa ja sen kehittämistä myös palvelukeskusten asiakaskohderyhmien näkökulmasta. Valmisteilla on niin sanotun vanhuspalvelulain mukaisen kaupunkitasoisen suunnitelman laatiminen toimenpiteistä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi. Samoin valmisteilla on suunnitelma sosiaali- ja terveyspalvelujen palveluverkosta.

Sosiaali- ja terveyslautakunta ei kannata tässä vaiheessa uuden palvelukeskuksen perustamista kaakkoiseen Helsinkiin, vaan katsoo, että asiaan on syytä palata mainittujen suunnitelmien valmistuttua.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2015 on laadittu kaupunginhallituksen antamaan menoraamiin, joka on 2 174 882 000 euroa. Ehdotus ei sisällä uuden kaakkoisen alueen palvelukeskuksen perustamista.

Aloitteessa mainitun talon osalta todetaan, että Palvelutalo Rudolfin A-rakennus on peruskorjattu vuonna 1996 ja B-rakennus 2004, joten niissä ei ole peruskorjauksen tarvetta. Sosiaalivirasto esitti vuonna 2010 A-rakennukseen vuosille 2013 - 2014 tilamuutoksia, jotta se soveltuisi paremmin muistisairaille. Rakennuksen turvallisuutta on parannettu, mutta rakenteellisten seikkojen vuoksi sitä ei pystytä kustannustehokkaasti korjaamaan muistisairaiden ryhmäkodeiksi.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Monipuolisilla ja helposti saavutettavilla sosiaali- ja terveydenhuollon avopalveluilla voidaan tukea ja parantaa ikääntyneiden ja työttömien toimintakykyä ja kotona selviytymistä. Tätä kautta on mahdollista vaikuttaa myös terveyteen ja hyvinvointiin sekä ehkäistä syrjäytymistä. Osana avopalveluja palvelukeskustoiminnalla voi olla tässä oma merkittävä roolinsa.”

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Seija Muurinen ja 18 muuta valtuutettua ovat tehneet talousarvioaloitteen, joka koskee kaakkoisen alueen ikäihmisten palvelukeskuksen perustamista.

Talousarvioaloitteesta on pyydetty sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 3.6.2014 mennessä. Lausunto on pyydetty myös kiinteistövirastolta.

Aloite on esityslistan liitteenä.

Esittelijä

virastopäällikkö

Matti Toivola

Lisätiedot

Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1

HEL 2014-002642 Muurinen Seija talousarvioaloite Kvsto 26.2.2014 asia 37

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 Helsingin kaupunki

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566