Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2014

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Sotep/8

 

20.05.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 206

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Seppo Kanervan ym. talousarvioaloitteesta koskien sotainvalidien lounassetelien hinnan korottamista

HEL 2014-003359 T 00 00 03

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Pöydällepanoehdotus:
Maija Anttila: Esitän asian pöydälle.

Esittelijä

virastopäällikkö

Matti Toivola

Lisätiedot

Timo Hakala, erityissuunnittelija, puhelin: 310 62404

timo.hakala(a)hel.fi

Lausuntoehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa valtuutettu Seppo Kanervan ym. määrärahojen lisäystä koskevasta talousarvioaloitteesta seuraavan lausunnon:

”Sotilasvammalain mukaan sotainvalideilla, joiden haitta-aste on vähintään 20 %, on oikeus maksuttomiin kunnan järjestämiin ateria- ja pesulapalveluihin, siivousapuun ja muihin tukipalveluihin. Valtiokonttori korvaa täysimääräisesti kunnille näistä palveluista aiheutuvat menot.

Sotainvalidien lounassetelien edellinen arvonkorotus toteutettiin 1.1.2011 lukien. Arvoa korotettiin tuolloin 7,50 eurosta 8,80 euroon. Käsitellessään valtuutettujen tekemiä aloitteita, kaupunginvaltuusto hyväksyi toivomusponnen, jonka mukaan seuraavaa talousarviota valmisteltaessa otetaan huomioon sotainvalidien lounassetelien arvonkorotus. Lounassetelin arvo on myös Espoossa ja Vantaalla 8,80 euroa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää sotainvalidien palvelujen turvaamista tärkeänä. Sosiaali- ja terveysviraston talousarvio on laadittu kaupunginhallituksen antamaan menoraamiin. Vuoden 2015 talousarvioraamiin ei sisälly aloitteessa esitettyä määrärahalisäystä."

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arvionti

Aloitteessa esitetyllä sotainvalidien lounasseteleiden arvon korotuksella ei ole vaikutusta terveys- ja hyvinvointierojen kaventamiseen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Seppo Kanerva ym. on tehnyt seuraavan talousarvioaloitteen, joka koskee sotainvalidien lounassetelien hinnan korottamista 8,80 eurosta 9,70 euroon.

Talousarvioaloitteesta on pyydetty sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 3.6.2014 mennessä.

Aloite on esityslistan tämän asian liitteenä.

Esittelijä

virastopäällikkö

Matti Toivola

Lisätiedot

Timo Hakala, erityissuunnittelija, puhelin: 310 62404

timo.hakala(a)hel.fi

Liitteet

1

HEL 2014-003359 Kanerva Seppo talousarvioaloite Kvsto 12.3.2014 asia 39

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 Helsingin kaupunki

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566