Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2014

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Sotep/25

 

20.05.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 223

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Ville Jalovaaran talousarvioaloitteesta Vuosaaren sote-palvelukeskus Albatrossin laajentamiseksi

HEL 2014-003353 T 00 00 03

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

virastopäällikkö

Matti Toivola

Lisätiedot

Elise Färlin, erityissuunnittelija, puhelin: 310 43440

elise.farlin(a)hel.fi

Lausuntoehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa talousarvioaloitteesta seuraavan lausunnon:

Sosiaali- ja terveysvirastossa on käynnistetty vuoteen 2030 asti ulottuvan palveluverkkosuunnitelman valmistelu. Palveluverkko sisältää julkiset asiakaspalvelutilat, niissä tuotetut palvelut ja käytetyt palvelukokonaisuudet. Tavoitteena on muodostaa perhekeskusten, hyvinvointikeskusten ja monipuolisten palvelukeskusten varaan rakentuva kokonaisuus. Itä-Helsingissä selvitetään mm. perhekeskuksen ja monipuolisen palvelukeskuksen sijoittumista Vuosaareen. 

Vuosaaren Albatrossissa sijaitsevan terveysaseman tilojen puutteet ovat viraston tiedossa. Albatrossin tilojen tarkastelu sisältyy palveluverkon kokonaistarkasteluun sekä sen suunnitteluun ja toteutukseen. Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi 25.3.2014 § 145 kiinteistöviraston tilakeskukselle lausunnon talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmaksi 2015 – 2024. Lautakunta esitti, että Vuosaaren Albatrossin laajennus tarvitaan kasvavan Itä-Helsingin palveluja varten ja priorisointina että laajennus toteutetaan mahdollisimman pian. 

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Palveluverkolla on merkittävä vaikutus tarkasteltaessa kaupungin kokonaisuutta sen osa-alueiden näkökulmasta. Oikein kohdennetuilla ja reurssoiduilla palveluilla tasoitetaan kaupungin osien erilaisuuksia ja taataan yhdenmukaiset palvelut kaikille kuntalaisille. Segregoitumiskehityksen torjuminen vaikuttaa merkittävästi väestön terveyteen ja hyvinvointiin sekä niissä ilmenevien erojen torjuntaan ja poistamiseen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Ville Jalovaara on tehnyt talousarvioaloitteen, joka koskee Vuosaaren sote-palvelukeskus Albatrossin laajentamista ja työn ottamista kaupungin lähivuosien investointiohjelmaan. Laajennusta edellyttää mm. jo nyt  terveysaseman ahtaat tilat ja vaikeus saada lääkäriaikoja sekä tulevaisuudessa kasvava vanhusväestön määrä.

Talousarvioaloitteesta on pyydetty sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 3.6.2014 mennessä.

Lausuntoa on pyydetty myös kiinteistölautakunnalta.

Aloite on esityslistan liitteenä.

Esittelijä

virastopäällikkö

Matti Toivola

Lisätiedot

Elise Färlin, erityissuunnittelija, puhelin: 310 43440

elise.farlin(a)hel.fi

Liitteet

1

Jalovaara Ville talousarvioaloite Kvston 12.3.2014 asia 28

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 Helsingin kaupunki

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566