Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2014

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Sotep/11

 

20.05.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 209

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Yrjö Hakasen ym. talousarvioaloitteesta koskien toimeentulotukea saavien aktiivipassia ja ikäihmisten sporttikorttia

HEL 2014-002646 T 00 00 03

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Pöydällepanoehdotus:
Maija Anttila: Esitän asian pöydälle.

Esittelijä

virastopäällikkö

Matti Toivola

Lisätiedot

Timo Hakala, erityissuunnittelija, puhelin: 310 62404

timo.hakala(a)hel.fi

Lausuntoehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa valtuutettu Yrjö Hakasen ym. määrärahojen lisäystä koskevasta talousarvioaloitteesta seuraavan lausunnon:

”Aktiivipassi on kattotermi sosiaaliselle tukimuodolle, jonka tavoitteena on ehkäistä syrjäytymistä ja eriarvoistumista, mutta jonka sisältö ja laajuus vaihtelevat. Tavallisesti aktiivipassilla tarkoitetaan ennalta määrättyjen tulorajojen alapuolelle jääville henkilöille myönnettävää alennuskorttia, joka oikeuttaa esimerkiksi edulliseen joukkoliikenteen käyttöön ja erilaisiin alennuksiin virkistys-, urheilu-, kulttuuri- ja sivistyspalveluissa. Aktiivipassin ajatuksena on, ettei matala tulotaso ole este monipuoliselle osallistumiselle ja aktiiviselle elämälle.

Ikäihmisten ns. sporttikortti on tukimuoto, jolla tuetaan erilaisin liikuntapalveluin ikäihmisten terveyttä ja hyvinvointia. Sporttikortilla iäkkäillä henkilöillä on mahdollisuus käyttää kaupungin liikuntapalveluja joko matalaa korvausta vastaan tai kokonaan maksutta.  Esimerkiksi Espoon kaupunki tarjoaa kaikille yli 68-vuotiaille mm. maksuttoman uimahallin ja kuntosalin käyttömahdollisuuden ns. 68+ -sporttikortilla.

Aktiivipassin käyttöönoton suunnittelussa Helsingissä on ensin ratkaistava mahdollinen kohderyhmä ja aktiivipassiin sisällytettävät tukimuodot ja kattavuus sekä ajallinen kesto. Vastaavasti myös sporttikortin käyttäjäkunta, kattavuus ja muut ehdot on ensin selvitettävä. Lisäksi selvitettäväksi tulevat aktiivipassista ja sporttikortista saatavat hyödyt, mahdolliset haitat sekä kustannukset.

Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää kannatettavana, että aktiivipassin ja ns. sporttikortin käyttöön ottaminen selvitettäisiin. Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, ettei tämän rahoittaminen kuulu sosiaali- ja terveysviraston toimialaan."

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arvionti

Syrjäytymisvaarassa olevien henkilöiden ja ikäihmisten liikunta- ja osallisuusmahdollisuuksien parantamisella on terveyttä ja hyvinvointia edistävä vaikutus.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Yrjö Hakasen ym. on tehnyt seuraavan talousarvioaloitteen, joka koskee aktiivipassin ja ns. sporttikortin käyttöönottamista Helsingissä. Talousarvioaloitteessa esitetään, että aktiivipassi voisi olla käytössä Helsingin sisäisessä joukkoliikenteessä, uimahalleissa ja kuntosaleissa, kulttuuritoimessa ja sellaisissa perusterveydenhuollon palveluissa, joista peritään maksuja. Lisäksi esitetään, että talousarviossa varataan riittävä määräraha ikäihmisten terveyden ja toimintakunnon ylläpitämistä edistävän sporttikortin käyttöönottamiseksi.

Talousarvioaloitteesta on pyydetty sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 3.6.2014 mennessä.

Lausuntoa on pyydetty lisäksi liikuntavirastolta.

Aloite on esityslistan tämän asian liitteenä.

Esittelijä

virastopäällikkö

Matti Toivola

Lisätiedot

Timo Hakala, erityissuunnittelija, puhelin: 310 62404

timo.hakala(a)hel.fi

Liitteet

1

HEL 2014-002646 Hakanen Yrjö talousarvioaloite 26.2.2014 asia 42

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 Helsingin kaupunki

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566