Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2014

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Sotep/22

 

20.05.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 220

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Thomas Wallgrenin ym. talousarvioaloitteesta ruotsinkielisten kotihoitajien palkkaamisesta

HEL 2014-003371 T 00 00 03

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

virastopäällikkö

Matti Toivola

Lisätiedot

Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Lausuntoehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa talousarvioaloitteesta seuraavan lausunnon:

”Ruotsinkielisten palvelujen riittävä ja asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden mukainen tarjoaminen on jo vuosia ollut Helsingin kotihoidon keskeinen kehittämiskohde ja on sitä edelleen. Ruotsinkielisen hoitohenkilökunnan rajallisen saatavuuden vuoksi ruotsinkielistä kotihoidon palvelua ei ole aina kyetty järjestämään kaikille sitä toivoville asiakkaille.

Tilannetta pyritään aktiivisesti parantamaan tehostamalla henkilökunnan rekrytointia ja muilla toimin. Eteläisessä Helsingissä toimivien kotihoidon ruotsinkielisten tiimien henkilöstötilanne on parantunut niin, että 39 vakanssista ainoastaan kolme oli täyttämättä maaliskuussa 2014. Ruotsinkielisiä kotihoidon palveluja hankitaan omaa palvelutuotantoa täydentävästi ostopalveluna.

Kaikilla palvelualueilla kartoitetaan ruotsinkielisten asiakkaiden halu siirtyä ostopalveluiden piiriin, mikäli heitä ei voida palvella ruotsin kielellä oman henkilökunnan toimesta. Runsas 30 asiakasta on huhtikuuhun 2014 mennessä valinnut ruotsinkieliset ostopalvelut. Moni asiakas on myös odotetusti halunnut säilyttää tutun suomenkielisen hoitosuhteensa. Parhaillaan selvitetään myös palvelusetelin mahdollisuutta yhtenä kotihoidon järjestämisvaihtoehtona jatkossa.

Yllä mainittujen toimien avulla ruotsinkielinen kotihoito järjestetään mahdollisimman monelle sitä toivovalle asiakkaalle. Aloitteessa esitetty tavoite kaiken ruotsinkielisen kotihoidon palvelun järjestämisestä omana toimintana ei kotihoidon monivuotisen kokemuksen perusteella ole henkilökunnan rajallisen saatavuuden vuoksi mahdollista.

Aloitteessa viitataan ostopalveluihin liittyvään riskiin palvelujen tuottajien mahdollisista yhteyksistä veroparatiiseihin. Sosiaali- ja terveysvirasto noudattaa kaupungin ohjetta harmaan talouden torjunnasta ja varmistaa näin ostopalvelujen tuottajien asianmukaisen toiminnan. 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2015 on laadittu kaupunginhallituksen antamaan menoraamiin, joka on 2 174 882 000 euroa. Ehdotus ei sisällä toimenpiteitä kotihoidon ruotsinkielisten ostopalvelujen siirtämiseksi omaksi toiminnaksi.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Palvelujen saaminen omalla äidinkielellä on tärkeää, koska se parantaa ymmärretyksi tulemista. Ikääntyminen ja sairaudet, varsinkin muistisairaudet, voivat heikentää vuorovaikutustaitoja ja erityisesti muiden kielten taitoa. Tämä voi vaikeuttaa henkilön vuorovaikutusta sellaisen työntekijän kanssa, joka ei lainkaan osaa hänen äidinkieltään.”

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Thomas Wallgren ja 29 muuta valtuutettua ovat tehneet talousarvioaloitteen rahoituksen varaamisesta äidinkieleltään ruotsinkielisten työntekijöiden palkkaamiseksi kotihoitoon.

Talousarvioaloitteesta on pyydetty sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 3.6.2014 mennessä.

Aloite ja sen suomenkielinen käännös ovat esityslistan liitteinä.

Esittelijä

virastopäällikkö

Matti Toivola

Lisätiedot

Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1

HEL 2014-003371 Wallgren Thomas talousarvioaloite Kvsto 12.3.2014 asia 31

2

HEL 2014-003371 Wallgren Thomas talousarvioaloitteen suomennos

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 Helsingin kaupunki

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566