Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2014

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Sotep/14

 

20.05.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 212

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Mari Holopaisen ym. talousarvioaloitteesta koskien lastensuojelutavoitteiden toteuttamista

HEL 2014-003378 T 00 00 03

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

virastopäällikkö

Matti Toivola

Lisätiedot

Timo Hakala, erityissuunnittelija, puhelin: 310 62404

timo.hakala(a)hel.fi

Lausuntoehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa valtuutettu Mari Holopaisen ym. määrärahojen lisäystä koskevasta talousarvioaloitteesta seuraavan lausunnon:

”Sosiaali- ja terveysvirasto käynnisti vuonna 2013 varhaiskasvatusviraston kanssa yhteistyön, jonka tavoitteena oli lastensuojelutarpeen arvioinnin tehostaminen päiväkodeissa. Selvitystyön tuloksena sovittiin lastensuojelun konsultaatiorakenteesta varhaiskasvatusvirastolle.

Uudessa toimintamallissa varhaiskasvatusvirasto voi keskustella mahdollisesta lastensuojelutarpeen arvioinnista yhdessä lapsen vanhempien kanssa. Yhteisen keskustelun tuloksena voidaan pyytää lastensuojelutarpeen arviointia. Pyynnön jälkeen sosiaali- ja terveysviraston lastensuojelun sosiaalityö toteuttaa lastensuojelutarpeen arvioinnin. Lastensuojelupyyntö eroaa siten lastensuojeluilmoituksesta siinä, että pyyntö tehdään yhdessä lapsen vanhempien kanssa. Syksyllä 2014 tarkoituksena on levittää malli yksityisten päivähoidon tuottajien pariin.

Sosiaali- ja terveysviraston talousarvio on laadittu kaupunginhallituksen antamaan menoraamiin. Vuoden 2015 talousarvioraamiin ei sisälly aloitteessa esitettyä määrärahalisäystä."

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Nykyisen toimintatavan mukainen jo käytössä oleva toimintatapa edistää lasten terveyttä ja hyvinvointia.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Mari Holopainen ym. on tehnyt seuraavan talousarvioaloitteen, joka koskee lastensuojelutavoitteiden toteuttamista. Lisäyksen määrä on 250 000 euroa.

Talousarvioaloitteesta on pyydetty sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 3.6.2014 mennessä.

Aloite on esityslistan tämän asian liitteenä.

Esittelijä

virastopäällikkö

Matti Toivola

Lisätiedot

Timo Hakala, erityissuunnittelija, puhelin: 310 62404

timo.hakala(a)hel.fi

Liitteet

1

HEL 2014-003378 Holopainen Mari talousarvioaloite Kvsto 12.3.2014 asia 26

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 Helsingin kaupunki

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566