Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2014

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Sotep/1

 

20.05.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 199

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Anna Vuorjoen (varalla Joonas Leppäsen) ja Markku Vuorisen (varalla Mikael Sjövallin) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Esittelijä

virastopäällikkö

Matti Toivola

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

virastopäällikkö

Matti Toivola

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 Helsingin kaupunki

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566