Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2014

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Sotep/27

 

20.05.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 225

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, ettei se ota seuraavia virastopäällikön tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Virastopäällikkö 22/16.5.2014

129 § Virastopäällikön päätös Kalliolan Nuoret ry:lle myönnetyn avustuksen käyttötarkoituksen muutoksesta

130 § Virastopäällikön päätös Meri-Vuosaaren työttömät ry:lle myönnetyn avustuksen käyttötarkoituksen muutoksesta

131 § Asiakasmaksut ja perintä -yksikön perintätoiminnan ATJ-maksatuksen hyväksyjät

132 § Päätös tutkimuslupahakemuksesta HEL 2014-005524

133 § Terveydenhuollon varmennepalvelun sopimusyhteyshenkilön ja asiakkaan yhteyshenkilön nimeäminen

Pöytäkirjanote ao. viranhaltijalle.

Käsittely

Esteelliset: Matti Toivola

Esittelijä

osastopäällikkö

Hannu Juvonen

Lisätiedot

Harri J. Lehtonen, lakimies, puhelin: 310 42668

harri.j.lehtonen(a)hel.fi

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

osastopäällikkö

Hannu Juvonen

Lisätiedot

Harri J. Lehtonen, lakimies, puhelin: 310 42668

harri.j.lehtonen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 Helsingin kaupunki

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566