Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2014

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Sotep/15

 

20.05.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 213

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Nina Hurun ym. talousarvioaloitteesta omaishoitajien jaksamisen tukemisesta

HEL 2014-003366 T 00 00 03

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

virastopäällikkö

Matti Toivola

Lisätiedot

Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Lausuntoehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa talousarvioaloitteesta seuraavan lausunnon:

”Omaishoitajalla tarkoitetaan omaista tai muuta hoidettavalle läheistä henkilöä, joka on tehnyt kunnan kanssa omaishoitosopimuksen. Omaishoitajaksi ryhtyminen perustuu vapaaehtoisuuteen. Omaishoidon tuki on lakisääteinen kokonaisuus, joka muodostuu omaishoitajalle maksettavasta palkkiosta sekä hoidettavalle ja omaishoitajalle järjestettävistä tukipalveluista. Näitä ovat esimerkiksi omaishoitajan lakisääteiset vapaapäivät.

Helsingissä oli vuonna 2013 omaishoidon tuen saajia yhteensä 3 691, joista vammaispalveluissa 1 000, kehitysvammahuollossa 587 ja yli 65-vuotiaiden palveluissa 2 117. Omaishoidon lomitus kasvoi edellisestä vuodesta vammaisten ja kehitysvammaisten osalta omaishoitajien määrässä 10 % ja lomitusvuorokausissa 20 %. Alle 65-vuotiaiden palveluissa omaishoidon lomituksen järjestäminen on priorisoitu niin, että tarpeisiin voidaan vastata mahdollisimman hyvin. Yli 65-vuotiaiden palveluissa lakisääteisten vapaapäivien järjestämiseen liittyviä palveluja on kaikilta osin riittävästi tarjolla.  

Omaishoitajien jaksamista tuetaan omaishoitajien palveluohjauksella ja valmennuskursseilla, kotiavustajapalvelulla sekä järjestämällä sijaisomaishoitoa ja osavuorokautista hoitoa. Jokaisella neljällä palvelualueella, eteläinen, itäinen, läntinen ja pohjoinen, on oma omaishoidon toimintakeskus. Lakisääteisten ja ei-lakisääteisten vapaapäivien järjestämiseen on yli 65-vuotiaiden palveluissa käytössä palveluseteli ja palvelusetelin käyttöönotto on valmistella myös vammaisten ja kehitysvammaisten lomitukseen.

Sosiaali- ja terveysviraston tavoitteena on edelleen lisätä omaishoitoa ja taata riittävät omaishoitoa tukevat palvelut sekä tiivistää toimijoiden yhteistyötä virastossa. Tukimuodot toteutetaan yksilölliseen suunnitelman perusteella.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioehdotukseen vuodelle 2015 on kirjattu tavoite tukea omaishoitoa yhtenä palvelujen järjestämistapana, joten aloitteessa mainittu toiminta sisältyy talousarvioon osana normaalitoimintaa ja sen rahoitusta. Talousarvioehdotus on laadittu kaupunginhallituksen antamaan menoraamiin 2 174 882 000 euroa.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Omaishoidon tuki mahdollistaa eri tavalla vammaisten sekä ikääntyneiden asumisen kotona toimintakykyä rajoittavista seikoista huolimatta. Yksi keskeisimpiä omaishoidon onnistumisen edellytyksiä on omaishoitajan jaksaminen tehtävässään. Jaksamista voidaan edistää järjestämällä omaishoitajalle yksilölliset, riittävät ja oikea-aikaiset tukipalvelut sekä lakisääteiset vapaat."

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Nina Huru ja 28 muuta valtuutettua ovat tehneet talousarvioaloitteen, joka koskee omaishoidon määrärahan korottamista virkistysvapaan totuttamiseksi tarpeen vaatimalla tavalla.

Talousarvioaloitteesta on pyydetty sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 3.6.2014 mennessä.

Aloite on esityslistan liitteenä.

Esittelijä

virastopäällikkö

Matti Toivola

Lisätiedot

Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1

HEL 2014-003366 Huru Nina talousarvioaloite Kvsto 12.3.2014 asia 37

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 Helsingin kaupunki

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566