Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2014

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Sotep/12

 

20.05.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 210

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Matti Niirasen ym. talousarvioaloitteesta koskien nuorten kesätyöpaikkojen määrärahan korottamista

HEL 2014-003356 T 00 00 03

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Pöydällepanoehdotus:
Maija Anttila: esitän asian pöydälle.

Esittelijä

virastopäällikkö

Matti Toivola

Lisätiedot

Timo Hakala, erityissuunnittelija, puhelin: 310 62404

timo.hakala(a)hel.fi

Lausuntoehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa valtuutettu Matti Niirasen ym. määrärahojen lisäystä koskevasta talousarvioaloitteesta seuraavan lausunnon:

”Sosiaali- ja terveyslautakunta katsoo, että nuorten 16–20 -vuotiaiden henkilöiden syrjäytymistä voidaan ehkäistä tarjoamalla heille mm. Helsingin kaupungin kesätyöpaikkoja. Kesätyö tarjoaa hyvän mahdollisuuden kiinnittyä työelämään. Näin saadaan nuorille kesäksi mielekästä tekemistä.

Vuodelle 2014 kaupunginkanslia osoitti sosiaali- ja terveysviraston käyttöön 325 664 euroa 16–17 -vuotiaiden nuorten palkkaamiseksi kesätöihin. Tällä rahalla sosiaali- ja terveysvirasto ottaa kesätöihin 370 nuorta. Palkattavien nuorten tehtävänimikkeet ovat hoitoavustaja, laitosavustaja, toimistoavustaja ja lähetti. Kesätöistä maksetaan palkkaa 800 euroa kuukaudessa. Työaika on 30 tuntia ja 36 minuuttia viikossa. Kesätyöntekijöiden sijoittumisessa on otettu huomioon sosiaali- ja terveysviraston yksiköiden toiveet.             

Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää nuorten kesätyöpaikkoja erittäin tärkeänä, koska syrjäytymisvaarassa olevien nuorten määrä on Helsingissä merkittävä. Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää tärkeänä, että kaupunkitason keskitettyä määrärahaa on myös vuonna 2015. Sosiaali- ja terveysviraston vuoden 2015 oma talousarvioraami ei mahdollista aloitteessa esitettyä määrärahalisäystä.”

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Nuorten 16–20 -vuotiaiden kesätyöpaikkojen lisääminen vähentää syrjäytymisriskiä, vahvistaa osallisuutta ja lisää nuorten työelämään kiinnittymistä ja siten edistää terveyttä ja hyvinvointia.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Matti Niiranen ym. on tehnyt seuraavan talousarvioaloitteen, joka koskee mahdollisuutta lisätä kaupungin tarjoamia kesätyöpaikkoja nuorille.

Talousarvioaloitteesta on pyydetty sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 3.6.2014 mennessä.

Lausuntoa on pyydetty lisäksi kiinteistö-, liikunta- ja varhaiskasvatusvirastoilta, nuorisoasiain- ja ympäristökeskukselta sekä rakentamispalvelusta (Stara).

Aloite on esityslistan tämän asian liitteenä.

Esittelijä

virastopäällikkö

Matti Toivola

Lisätiedot

Timo Hakala, erityissuunnittelija, puhelin: 310 62404

timo.hakala(a)hel.fi

Liitteet

1

HEL 2014-003356 Niiranen Matti talousarvioaloite Kvsto 12.3.2014 asia 21

Päätöshistoria

Kiinteistölautakunta 15.05.2014 § 251

HEL 2014-003356 T 00 00 03

Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kiinteistövirasto palkkasi 35 kesätyöntekijää vuonna 2013 ja 36 vuonna 2012. Vuonna 2013 henkilöstökeskus rahoitti yhteensä 18 kesätyöntekijän palkkaamisen. Näistä korkeakouluharjoittelijoita oli kolme. Lisäksi kiinteistövirasto palkkasi omilla määrärahoillaan kolme korkeakouluharjoittelijaa ja 14 lomasijaista.

Vuonna 2012 kolme korkeakouluharjoittelijaa ja 16 muuta kesätyöntekijää palkattiin henkilöstökeskuksen rahoituksen avulla. Kiinteistöviraston määrärahoilla palkattiin 15 lomasijaista ja kaksi korkeakouluharjoittelijaa.

Kiinteistövirasto voisi tarjota kesätyöpaikan nykyistä useammalle korkeakouluharjoittelijalle, mikäli kaupunginkanslia osoittaisi aiempaa enemmän määrärahoja tätä tarkoitusta varten. Kiinteistövirasto palkkaa tulevaisuudessa omilla määrärahoillaan kesätyöntekijöitä sellaisiin tehtäviin, joita ei pystytä lomakauden aikana hoitamaan viraston sisäisin tehtäväjärjestelyin.

Esittelijä

virastopäällikkö

Jaakko Stauffer

Lisätiedot

Eeva Heikkilä, henkilöstöasiantuntija, puhelin: 310 40343

eevam.heikkila(a)hel.fi

 

Varhaiskasvatuslautakunta 13.05.2014 § 109

HEL 2014-003356 T 00 00 03

Päätös

Varhaiskasvatuslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

varhaiskasvatusjohtaja

Satu Järvenkallas

Lisätiedot

Riikka Heloma, työvoimasuunnittelija, puhelin: 310 42704

riikka.heloma(a)hel.fi

 

Nuorisolautakunta 06.05.2014 § 43

HEL 2014-003356 T 00 00 03

Lausunto

Nuorisolautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon.

Nuorisoasiainkeskus pitää tärkeänä, että kaupunki omilla toimillaan lisää nuorten mahdollisuuksia saada kesätöitä. Kesätyöt parantavat nuoren hyvinvointia ja pärjäämisen tunnetta. Kesätyöt eivät tuo vain omaa rahaa, vaan myös mahdollisuuden oppia työelämän taitoja, hyödyntää opinnoissa hankittuja taitoja sekä saada merkittävä onnistumisen kokemus. Oikein ohjattuna kesätyöt tukevat tehokkaasti arjen hallintaa.

Nuorisoasiainkeskus on kaupungin strategian mukaisesti omalta osaltaan panostanut nuorten kesätyöpaikkojen lisäämiseen. Vuonna 2013 kesätyöntekijöitä palkattiin edellisvuosia paljon enemmän, lähes 200 nuorta. Kaupungin keskitetyillä määrärahoilla työllistettiin 57 nuorta nuorisoasiainkeskuksen omiin kesätyöpaikkoihin. Tämän lisäksi nuorisoasiainkeskus toimi 26 nuorelle työnantajana koko kaupungin yhteisissä tapahtumissa. Tänä kesänä nuorisoasiainkeskus voi työllistää kaupunginkanslian keskitetyillä määrärahoilla 73 nuorta, joka on edellistä vuotta enemmän. Tämän lisäksi nuorisoasiainkeskuksen omia määrärahoja käytetään nuorten työllistämiseen.

Nuoret ovat tuoneet Ruuti – vaikuttamisjärjestelmän kautta toiveen avun saamisesta ensimmäisen kesätyöpaikan suhteen. Helsingin nuorten ohjaus- ja palveluverkosto on käynyt keskustelua asiasta, ja todennut, että kaupunkiorganisaation sisällä ei ole mahdollisuuksia lisätä kesätyöpaikkojen määrää merkittävästi. Verkoston näkemys on, että tulisi löytää keinoja joilla kaupunki voi edistää kesätyöpaikkojen määrän kasvua yksityisellä ja yleishyödyllisellä sektorilla.

Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto on esittänyt, että Helsinki ottaa käyttöön nuorten kesäsetelin. Mallia kesäsetelin käytöstä on haettu Oulun kaupungista. Oulussa seteli otettiin käyttöön vuonna 2008. Vuonna 2014 seteli jaetaan kaikille nuorille, jotka ovat täyttäneet 31. toukokuuta mennessä 15 vuotta mutta eivät ole vielä 18-vuotiaita. Seteli on henkilökohtainen ja sitä voi käyttää yhden kerran työllistymiseen kesän aikana. Setelin avulla nuori voi hakea kesätyöpaikkaa Oulun alueen yrityksistä, järjestöistä, seuroista, säätiöistä ja yhdistyksistä. Setelin arvo on 280 euroa, jolla katetaan työnantajalle nuoren palkkakuluja. Työnantaja voi käyttää kesätyöseteliä saman nuoren palkkaukseen yhden kerran. Kesätyösetelin käytössä sovelletaan työnantajan noudattamaa työehtosopimusta. Työ kestää kaksi viikkoa, 30h/viikko, viitenä päivänä viikossa tai 60 tuntia kalenterikuukauden aikana, jolloin kesätyösetelin mukaan liitetään työaikaseuranta. Työnantajat maksavat osan nuoren palkasta itse. Työnantajat ilmoittavat avoimista kesätyösetelipaikoista muun muassa www.mol.fi sivulla. Kesätyöseteli jaetaan keskitetysti koulujen opinto-ohjaajien kautta ja nuoret, jotka opiskelevat toisella paikkakunnalla tai eivät ole opiskelemassa, saavat kesätyösetelin nuorten tieto- ja neuvontakeskus Napista. Oulussa kesätyöseteleitä vuonna 2013 jaettiin noin 7 000 ja käytettiin 3 645 eli hieman yli puolet seteleistä käytettiin. Aikaisempina vuosina käyttöosuus on ollut noin 60 %. Noin 90 prosenttia kesäsetelityöpaikoista on ollut yksityisellä sektorilla.

Työmarkkinakeskusjärjestöillä on yhteinen suositus ”Tutustu työelämään ja tienaa” -ohjelmasta vuosille 2014–2016. Kesäharjoitteluohjelman tavoitteena on edistää peruskoululaisten ja lukiolaisten tutustumismahdollisuuksia työelämään ja yrityksiin. "Tutustu työelämään ja tienaa" -mallin kahden viikon kesäharjoitteluohjelman suorittamisesta suositellaan maksettavaksi kertakaikkisena korvauksena 335 euroa.

Nuorisoasiainkeskus tukee Helsingin nuorten ohjaus- ja palveluverkoston esitystä, että Helsinki ottaisi 2015 alkaen käyttöön peruskoulun päättävien 300 euron arvoisen kesätyösetelin. Koulujen kautta jaettavalla 300 euron arvoisella setelillä voidaan tarjota mahdollisuus ensimmäiseen työkokemukseen jokaiselle oppivelvollisuutensa päättäneelle nuorelle. Jos setelin käyttäjien osuus olisi samaa luokkaa kuin Oulussa (60 prosenttia ikäluokasta), setelin käyttöönottoon tulisi varata vuodeksi 2015 noin 900 000 euroa. Tällöin noin 3 000 helsinkiläisnuorta saisi ansioluetteloonsa merkinnän työkokemuksesta. Oulun kokemukset osoittavat, että kesäseteli parantaa nuorten työllistymistä seuraavina kesinä sekä ennen kaikkea nostaa nuoren itseluottamusta. Nuorisoasiainkeskus näkee, että kaikille nuorille suunnatut, kesäsetelin kaltaiset mahdollisuudet tasaavat nuorten mahdollisuuksia integroitua työmarkkinoille ilman heikossa tilanteessa oleville nuorille suunnattujen etuuksien stigmatisoinnin riskiä.

Nuorisoasiainkeskus on valmis ottamaan vastuuta kesäsetelin käyttöönotosta resursoimalla ohjaukseen kevään ja kesän ajaksi kahden nuoriso-ohjaajan työpanoksen nykyisen budjettinsa puitteissa. Nuorisoasiainkeskus voi myös toteuttaa setelin käyttöönoton lanseerauksen ja markkinoinnin. Tämän lisäksi nuorisoasiainkeskus sitoutuu tarjoamaan koulutusta ja neuvontaa työnantajille ja nuorille sekä keräämään nuorilta ja työnantajilta palautetta.

Käsittely

06.05.2014 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä lisäsi kohdan 7 loppuun seuraavan virkkeen: "Nuorisoasiainkeskus näkee, että kaikille nuorille suunnatut, kesäsetelin kaltaiset mahdollisuudet tasaavat nuorten mahdollisuuksia integroitua työmarkkinoille ilman heikossa tilanteessa oleville nuorille suunnattujen etuuksien stigmatisoinnin riskiä."

Esittelijä

nuorisotoimenjohtaja

Tommi Laitio

Lisätiedot

Pekka Sihvonen, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 89034

pekka.sihvonen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 Helsingin kaupunki

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566