Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2014

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Sotep/18

 

20.05.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 216

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Arja Karhuvaaran talousarvioaloitteesta osan pitkäaikaishoitopaikkojen muuttamisesta kuntoutuspaikoiksi

HEL 2014-003363 T 00 00 03

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

virastopäällikkö

Matti Toivola

Lisätiedot

Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Lausuntoehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa talousarvioaloitteesta seuraavan lausunnon:

”Sosiaali- ja terveystoimessa pitkäaikaisen laitoshoidon paikkojen vähentämistä on toteutettu strategisten tavoitteiden mukaisesti jo vuosia. Aiempien pitkäaikaissairaaloiden siirtyessä terveyskeskuksesta sosiaalivirastoon vuonna 2010 toteutettiin Suursuon sairaalan uudelleenjärjestely ja eräitä muita muutoksia, jotka ovat lisänneet akuuttihoidon, arvioinnin ja kuntoutuksen paikkamäärää yli 300:lla.

Pitkäaikaisesta laitoshoidosta vähennetään tämän vuoden aikana omasta toiminnasta 50 paikkaa siten, että paikkoja on vuoden lopussa yhteensä 1 006. Vuonna 2015 palvelurakenteen keventämistä tullaan jatkamaan kansallisen laatusuosituksen ja viraston strategiasuunnitelman mukaisesti.

Iäkkäiden kuntoutus on sosiaali- ja terveysvirastossa toiminnan erityinen painoalue. Varhainen kuntoutus kuuluu akuuttisairaalan ja kuntoutuksen osaamiskeskuksen toimintatapaan, ja sitä toteutetaan moniammatillisena yhteistyönä lääkäreiden, hoitohenkilökunnan ja fysioterapeuttien toimesta yhdessä potilaan ja hänen läheistensä kanssa. Pitkäaikaisessa ympärivuorokautisessa hoidossa on käytössä kuntouttava ja aktivoiva työote ja monipuolisissa palvelukeskuksissa on omia arviointi- ja kuntoutusosastoja. Myös kotona tapahtuvaa kuntoutusta kehitetään. Geriatrisesta kuntoutuksesta ollaan laatimassa erillinen selvitys, johon sisältyy aloitteessa mainittu kuntoutustarpeen ja tukipalvelujen tarpeen arviointi. Selvityksen valmistuttua päätetään mahdollisista uusista järjestelyistä ja toimintatavoista.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2015 on laadittu kaupunginhallituksen antamaan menoraamiin, joka on 2 174 882 000 euroa. Talousarvioehdotus sisältää linjauksen siitä, että ympärivuorokautisten hoitopaikkojen määrän vähentämistä jatketaan ja sairaalatoiminnan painopistettä siirretään geriatrisen akuuttihoidon ja kuntoutuksen suuntaan. Aloitteessa mainittu muutossuunta sisältyy näin olleen talousarvioehdotukseen osana normaalia toimintaa.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Iäkkäisiin kohdistuvan geriatrisen kuntoutuksen tavoitteena on palauttaa ja ylläpitää henkilön korkein mahdollinen toimintataso sairauksista ja vammoista huolimatta ja siten kohentaa hänen omatoimisuuttaan ja elämänlaatuaan. Oikea-aikaisella ja yksiköllisellä kuntoutuksella voidaan edistää ikääntyneen terveyttä ja hyvinvointia sekä edistää paluuta entiseen asumismuotoon sairaala- tai muun hoitojakson jälkeen.”

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Arja Karhuvaara on tehnyt talousarvioaloitteen siitä, että osa pitkäaikaishoitopaikoista muutettaisiin kuntoutuspaikoiksi.

Talousarvioaloitteesta on pyydetty sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 3.6.2014 mennessä.

Aloite on esityslistan liitteenä.

Esittelijä

virastopäällikkö

Matti Toivola

Lisätiedot

Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1

HEL 2014-003363 Karhuvaara Arja talousarvioaloite Kvsto 12.3.2014 asia 19

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 Helsingin kaupunki

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566