Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2014

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Sotep/3

 

20.05.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 201

Ilmoitusasiat

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi ilmoitusasiat.

Käsittely

Esittelijä Matti Toivola totesi valmistelussa olevasta palveluverkkosuunnitelmasta, että lautakuntakäsittelyn aikataulun osalta tavoitteena on, että palveluverkkosuunnitelma esitellään sosiaali- ja terveyslautakunnan 3.6.2014 pidettävässä kokouksessa. Samassa yhteydessä otetaan keskusteluun Kalasatamaan suunniteltua uutta terveys- ja hyvinvointikeskusta koskeva hanke. Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskusta koskevaa hanketta käsitellään myös 26.8.2014 pidettävässä sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa yhdessä palveluverkkosuunnitelman kanssa sekä ylimääräisessä sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa 2.9.2014.

Sosiaali- ja terveyslautakunta kuuli tämän asian käsittelyn yhteydessä järjestöjä edustavan Eila Simolan näkemyksiä sosiaali- ja terveysviraston talousarvioehdotuksesta vuodelle 2015.

Esittelijä

virastopäällikkö

Matti Toivola

Lisätiedot

Harri J. Lehtonen, lakimies, puhelin: 310 42668

harri.j.lehtonen(a)hel.fi

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä tiedoksi ilmoitusasiat.

Esittelijän perustelut

Sosiaali- ja terveyslautakunta tiedottaa seuraavat päätökset ja muut tiedotusluonteiset asiat (asiakirjat ovat nähtävänä sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa):

Kaupunginhallitus 5.5.2014 § 539 Lähiöprojektin toimintakertomus 2013

Esittelijä

virastopäällikkö

Matti Toivola

Lisätiedot

Harri J. Lehtonen, lakimies, puhelin: 310 42668

harri.j.lehtonen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 Helsingin kaupunki

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566