Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2014

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Sotep/26

 

20.05.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 224

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten alla mainittuina päivinä tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Perhe- ja sosiaalipalvelut

Osastopäällikkö 11/15.5.2014

19 § Herttoniemen palvelupisteen sulkeminen 16.5.2014 kehittämispäiväksi

Terveys- ja päihdepalvelut

Osastopäällikkö 25/16.5.2014

44 § Psykiatria- ja päihdepalvelujen lyhytaikaiset sulkemiset

Talous- ja tukipalvelut

Osastopäällikkö 31/13.5.2014

207 § Autovahinkoilmoitus

208 § Vahinkoilmoitus

209 § Työntekijän korvausvaatimus Haartmanin sairaalassa kadonneesta kaulaketjusta ja korusta

Osastopäällikkö 32/15.5.2014

210 § Vahingonkorvausvaatimus koskien asiakkaan silmälasien vahingoittumista, Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

211 § Vahingonkorvausvaatimus rikkoutuneesta maljakosta, Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

212 § Asiakasmaksujen palautusvaatimus, Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

213 § Vahingonkorvausvaatimus kadonneista lonkkasuojahousuista, Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

214 § Vahingonkorvausvaatimus kadonneesta hammasproteesista, Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

215 § Vahingonkorvausvaatimus tilatusta injektiosta, Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

216 § Maksunpoistovaatimus, Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

Pöytäkirjanote ao. viranhaltijoille.

Esittelijä

virastopäällikkö

Matti Toivola

Lisätiedot

Harri J. Lehtonen, lakimies, puhelin: 310 42668

harri.j.lehtonen(a)hel.fi

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

virastopäällikkö

Matti Toivola

Lisätiedot

Harri J. Lehtonen, lakimies, puhelin: 310 42668

harri.j.lehtonen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 Helsingin kaupunki

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566